HI-eX Suriname (export promotion agency); Taking eXport to a HIgher level (deel 1)

Onlangs is op initiatief van enkele academici uit diverse disciplines, met ervaring van het bedrijfsleven, Stichting  HI-eX Suriname, een export promotion agency, opgericht. Met de oprichting van deze stichting zijn we een stap dichterbij de realisatie van één van de beleidsdoelen  van deze regering om Suriname tot een internationale speler te maken in de wereldhandel. Door de gemeenschappelijke interesse van de initiatiefnemers in internationale relaties, hebben zij  zich verder verdiept hierin, middels het volgen van post graduate cursussen w.o. Adekus/IIR – Latijns Amerika en Caraibische studies, conferenties, workshops en seminars. Met de hieruit verworven kennis is toen duidelijk gebleken dat in Suriname  een export promotion agency noodzakelijk is die als tussenschakel moet dienen voor het daadwerkelijk ontwikkelen van de export en handel. In enkele artikelen zullen wij ingaan op het belang van zo een  agency voor Suriname, wat het kan betekenen voor  ondernemers en hoe het systeem gaat functioneren. De ontwikkelingen  wereldwijd volgend, zien we dat door globalisatie, internationale handel een must geworden is voor economische groei en ontwikkeling van landen. Veel landen  stellen hun grenzen verder open  voor investeerders (foreign direct investment) om hun resources optimaal te benutten. Andere belangrijke ontwikkelingen zijn de stijgende vraag naar voedsel als gevolg van de toename van de wereldbevolking (van 7 naar 9 miljard in 2050) en klimaatveranderingen. Ook de toenemende  groei van de  middenklasse  in grote landen als China en India zullen tot gevolg  hebben een stijgende trend in de consumptieve en luxe sfeer (vb. reizen). Ons lidmaatschap bij diverse regionale organisaties, zoals Caricom en Unasur, dienen we, om onze potentiele rijkdommen te exploiteren en internationaal een belangrijke rol te vervullen, ten volle te benutten. In Suriname bestaat het gros van bijvoorbeeld de agrarische ondernemingen uit micro, small and medium enterprises (MSME’s), met relatief lage produktie- en exportcijfers. Het opvoeren en verbeteren van  de produktie ( processed or value-added products) is dus noodzakelijk  om de internationale markt te betreden. Echter is het een gegeven dat de producent geen surplus (aanbod) zal produceren, als hij geen mogelijkheden voor afzet ziet. De overheid als beleidsmaker zal dus het initiatief moeten nemen om deze cirkel te doorbreken en vooral institutionele ondersteuning aan de entrepreneurs te geven om substantiële groei te bewerkstelligen.
 
Een ander aspect is  dat in MSME’s vaak sprake is van een key- person, die vele petten opheeft en dus bijna alle belangrijke  taken zelf verricht zoals inkoper, verkoper, personeelsmanager, marketing etc.  Aangezien  produktie de kerntaak is, wordt  de  meeste  tijd  hieraan  besteed en worden MSME’s vaak vanwege tijdgebrek gekenmerkt door  gebrekkige administratie, logistiek en  marktonderzoek. Ondanks  de behoefte  te exporteren, komt men  er vaak niet aan toe dit strategisch uit te werken  en bestaat er ook een zekere drempelvrees voor de onbekende markt, de kosten en de verdere aanpak. Ook moet, met betrekking tot de aanpak en productie, gezocht worden naar kapitaal, kennis en moderne technologie door o.a. het clusteren van bedrijven en het aangaan van joint-ventures. Om het inkomen van de ondernemers, en dus ook van de Staat Suriname,   te vergroten, moet zowel vraaggericht vanuit afzetmarkten (demand oriented) als aanbodgericht (supply oriented)  gewerkt worden. Hier is waar onze organisatie, HI-eX Suriname, van te pas komt en de nodige ondersteuning kan bieden. Dat is nu het doel van  ons initiatief; om middels het opzetten van een  export promotion agency,  een centraal loket (“single export window”) voor export en handelsinformatie, ondernemers, in de agrarische, mijnbouw-, bosbouw- en toerisme sector, van dienst te zijn. Ze zullen simpel en snel  van zowel essentiële en strategische informatie  alsook adviezen voorzien worden, betreffende exportmarkten (vraag naar produkten van buitenlandse markten, vooral niche-  en high profit producten, additionele marktinformatie voor marketingdoeleinden), exportprocedures en wettelijke  regels (tarieven, invoerrechten, tariff en non- tariff barriers), transportinformatie (routes en procedures), fdi en andere handelsdata. Door de ondernemer goed voor te bereiden met de bovenstaande diensten, zal het proces van export en handel in de take-off fase versneld worden. Met het oprichten van deze organisatie, zal de Surinaamse ondernemer van een cruciale ”tool” worden voorzien. Wij blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen en vernemen gaarne alle ondersteunende opmerkingen.
 
Contact: e-mail adres: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!