Winst Finabank stijgt met 41%

Finabank heeft over het boekjaar 2011 wederom bevredigende resultaten behaald, zo bleek tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, die op 13 juli jongstleden in de Royal Ballroom van Hotel Torarica is gehouden. De winst steeg met SRD 0,9 miljoen of 41% tot SRD 3,1 miljoen en het balanstotaal met SRD 53,1 miljoen of 22% tot SRD 297,3 miljoen, wat volgens het management in lijn was met de verwachtingen. Hiervan maakt de bank melding in het vrijdag uitgegeven jaarverslag. De groei van het balanstotaal ten bedrage van SRD 53,1 miljoen was aan de activazijde voornamelijk het gevolg van de stijging van de vorderingen op klanten. De post vorderingen op klanten, die voornamelijk bestaat uit de kredietverlening, steeg ten opzichte van 2010 met 44% of met SRD 49,4 miljoen tot SRD 161,9 miljoen. Dit is een bijzonder in het oog springende toename, aangezien de totale kredietverlening van de banken in Suriname met gemiddeld 20% toenam. Aan de passivazijde lieten de toevertrouwde middelen en het eigen vermogen ook opvallende stijgingen zien. De toevertrouwde middelen, welke bestaan uit giro-, spaar- en depositorekeningen, namen toe met SRD 48,1 miljoen of met 21% tot SRD 275,3 miljoen. De stijging in de toevertrouwde middelen weerspiegelt het verder toegenomen vertrouwen van de gemeenschap in de bank.
De baten van de bank bedroegen in het verslagjaar SRD 18,1 miljoen; 37% hoger dan het voorgaande jaar. Deze baten werden vooral verkregen uit het kredietbedrijf. De netto rente-inkomsten beliepen SRD 13,2 miljoen; een stijging van 40% ten opzichte van 2010. De overige baten namen met 31% toe tot SRD 4,9 miljoen. De operationele kosten zijn in 2011 met 36% gestegen. De kosten zijn vanwege een strak kostenbeleid minder hard gestegen in vergelijking met de baten. Finabank is tevreden met de behaalde resultaten, die bereikt werden ondanks het gemengde externe economische klimaat, waar zich enerzijds de groei van de algemene bedrijvigheid voortzette, maar waar anderzijds het inflatietempo zich versnelde tot 15% tegen het jaareinde, onder meer als gevolg van de officiële devaluatie van de Surinaamse munteenheid met 20% ten opzichte van de dollar en fiscale maatregelen.
 Overige ontwikkelingen
2011 was voor Finabank in meerdere opzichten een uitdagend jaar, met als hoogtepunt de viering van haar twintigjarig bestaan in de maand september. Dankzij een dynamisch en transparant beleid heeft Finabank in de afgelopen 20 jaar het vertrouwen van de cliënten kunnen winnen en is zij uitgegroeid tot een belangrijke speler in de Surinaamse financiële sector. In verband met haar twintigste verjaardag werden er diverse activiteiten ontplooid. Zo is aan 27 ouders van baby’s, die op 20 september in Suriname zijn geboren, een waardebon cadeau gegeven. Tegelijkertijd was er in 2011 ruimte voor reflectie over de richting waarin de bank zich dient te ontwikkelen. In het verslagjaar is een driehoofdig directieteam ingesteld met Eblein G. Frangie MSc. als president-directeur. De RvC is ervan overtuigd dat de bank met dit managementteam voldoende is toegerust om de economische en maatschappelijke ontwikkelingen met vertrouwen tegemoet te treden. Onder leiding van de nieuwe president-directeur is invulling gegeven aan een meer effectieve en efficiënte organisatiestructuur van de bank. Daarnaast heeft Finabank in 2011 zowel het binnen als het buitenlandse betalingsverkeer geoptimaliseerd, onder meer door de aansluiting op het BNets netwerk in februari. In 2012 zal de aandacht zich vooral richten op het verder aanscherpen van het balansbeheer, de organisatiestructuur, riskmanagement en compliance, aldus Frangie.

error: Kopiëren mag niet!