Centrale Bank van Suriname: Positieve Fitch-rating reflectie verantwoord en zorgvuldig beleid

De Centrale Bank van Suriname heeft goede nota kunnen nemen van de recente opinie van het internationaal waarderingsbureau Fitch naar aanleiding van de Fitch-Ratings van 10 juli 2012. Met gepaste tevredenheid wordt de opwaartse bijstelling van B+ naar BB- voor de diverse aspecten van het compleet financieel-monetair kader van Suriname, verwelkomd. Dit is de tweede bijstelling door Fitch binnen ongeveer één jaar. De door Fitch-genoteerde (i) opwaardering van de kredietwaardigheid van de vreemde valuta en de lokale valuta van ons land van B+ naar BB-; (ii) het positief bijstellen van de country ceiling van B+ naar BB-, alsmede (iii) een rating outlook van een stabiele economie voor de komende periode, kunnen worden aangemerkt als een reflectie van geboekte resultaten van verantwoord en zorgvuldig beleid, welke ingezet is geworden door regerings- en financieel-monetaire autoriteiten van Suriname. In haar jongste rapport wordt door Fitch een gedegen analyse weergegeven van niet alleen de huidige status-quo van de economie van Suriname, maar er is tevens een veelomvattend beeld geschetst van de aspecten waaraan Suriname bijzondere aandacht zal moeten besteden om haar macro-economisch- en financieel-monetair beleid in evenwicht te houden en verdere groei te garanderen. Alszodanig, hebben de diverse regerings- en financieel-monetaire autoriteiten van Suriname, ten positieve nota genomen van de officieel genoteerde cijfers van economische groei van Suriname en de projecties hiervan voor 2013, welke ongeveer 5% zal bedragen.
De doorwerking van de bijzondere inspanningen van de regering van Suriname om uitvoering te kunnen geven aan een aantal maatregelen, waaronder het gestadig terugbrengen van de begrotingstekorten; het nivelleren van de staatsschuld beneden 20% van het Bruto Binnenlands Product; het terugdringen van fiscale onevenwichtigheden; het uitvoeren van hervormingen binnen het belastingstelsel; de stringente aanpak van de externe- en interne schuldenpositie van Suriname, is expliciet tot uitdrukking gekomen met deze positieve beoordeling van Fitch.
De Centrale Bank onderkent de risico’s, welke gepaard gaan met een sterke afhankelijkheid van de prijzen van onze belangrijkste grondstoffen (olie en goud) op de wereldmarkt. Evenzo de terugval, die zou kunnen optreden in de huidige sterke financieel-economische en macro-economische constellatie door ongebalanceerde uitgaven in de publieke sfeer, inclusief een irreële loonstijging.
 
De Centrale Bank van Suriname spreekt dan ook de verwachting uit dat er een verantwoord loonbeleid wordt gehanteerd ter voorkoming van macro-economische onevenwichtigheden, zoals die manifest waren in het verleden en die enorme distorsies teweeg hebben gebracht in het financieel-economisch beeld van ons land, in het bijzonder in stabiele wisselkoersen en sociaal-economische groei. Het ingezet beleid van een prudent macro-economisch beleid zal door de Centrale Bank van Suriname gecontinueerd worden in nauwe consultatie met relevante autoriteiten van ons land. Rationalisatie van de overheidsuitgaven, het verder terugbrengen van de begrotingstekorten, matiging van looneisen, worden door de Governor Gillmore Hoefdraad aangemerkt als essentiële factoren ter garandering van een sterke Surinaamse Dollar, een stabiel prijzenpeil, en hiermede ook een sterke economie. Het feit dat onze deviezenreserves zich thans op een zodanig peil bevinden waardoor Suriname zich als een netto-externe crediteur aan de

error: Kopiëren mag niet!