Nickerie Volkspartij (NVP) pleit voor verkeersveiligheid

De Nickerie Volkspartij (NVP) vraagt, gelet op huidige verkeerssituatie in dit district, de bijzondere aandacht van de overheid voor een adequate aanpak van de problemen. De NVP constateert dat als gevolg van de asfaltering van verschillende straten in met name Nieuw Nickerie, het gebleken is dat het gemotoriseerd verkeer zich regelmatig schuldig maakt aan overtreding van de maximaal toegestane snelheden. Bovendien wordt het gevaar voor deze categorie weggebruikers vergroot, omdat trottoirs en fiets/ bromfietspaden ontbreken. Het aantal aanrijdingen, waarbij vooral bromfietsers betrokken zijn, is enorm toegenomen. De NVP is van oordeel dat teneinde verbetering te brengen in de huidige situatie het dringend vereist is om enkele belangrijke verkeersmaatregelen, met name in Nieuw Nickerie, te treffen.
In eerste instantie moeten daarbij vooral de drukke kruispunten ter hand genomen worden.  Als voorstel wordt meegegeven om over te gaan tot meer eenrichtingswegen.  De ruimte die hierdoor vrijkomt als gevolg van het eenrichtingsverkeer biedt aan de fietsers/bromfietsers/voetgangers meer ruimte hun weg te vinden naar hun bestemming en dit vermindert de kans op frontale botsingen. De NVP roept hierbij de verantwoordelijke ministers (OW en Justitie) op, deze voorstellen serieus onder de loep te nemen en mogelijk uit te voeren teneinde te bereiken dat het aantal verkeersongevallen en verkeersdoden tot een minimum worden beperkt. Nadere maatregels zoals een intensieve voorlichtingscampagne met specifieke aandacht voor de Nickeriaanse situatie is onmisbaar.
Met het oog op verbetering van de veiligheidssituatie rond de bromfietsers is het noodzakelijk om het indertijd gelanceerde idee van een bromfietsrijbewijs serieus in beschouwing te nemen. Nieuwe bromfietsers in het verkeer zouden eerst een toets moeten doorstaan voordat aan hen een rijbewijs zou kunnen worden uitgereikt. De mogelijkheid om technisch te bereiken dat nieuwe bromfietsen niet worden goedgekeurd als zij harder gaan dan 60 km per uur, moet worden bekeken. De NVP kijkt uit naar een serieus optreden van de bevoegde instanties in deze.

error: Kopiëren mag niet!