‘Snijders handelt als in nauw gedreven kat’

Moederbondsvoorzitter Errol Snijders handelt als een in het nauw gedreven kat met het schorsen van 80% van de lidbonden.  Moederbonds algemeen secretaris Murwin Leeflang vindt het jammer dat AVVS De Moederbond nu een gekortwiekte vakcentrale is. Het jammerlijke van deze materie is dat werknemers en hun gezinnen het geloof en vertrouwen in de vakcentrale als belangenbehartigingsorganisatie verliezen. Hij hoopt daarom dat Snijders tot inkeer komt en zich openstelt voor communicatie met al zijn lidbonden. Net als alle andere Moederbondstoppers is ook Leeflang de mening toegedaan dat Snijders tegen de statuten in gehandeld heeft met de schorsing van de bonden. De schorsing had volgens Leeflang enkel als doel deze lidbonden monddood te maken.
Leeflang legt uit dat het hoofdbestuur in gevolge de statuten en het huishoudelijk reglement een besturenvergadering moet bijeenroepen. Maar het hoofdbestuur is met het verscheiden van Culvin Welles nu niet voltallig. De statuten schrijven voor dat een voltallig hoofdbestuur een besturenvergadering kan bijeenroepen. Er zal volgens de algemeen secretaris eerst een ledenvergadering gehouden moeten worden, waarin gestemd zal worden voor de invulling van deze vacante positie in het hoofdbestuur. Snijders weet echter dat zijn rivalen Freddy Brug en Mikel Sallons de meeste bonden achter zich hebben en dat deze lidbonden nooit zouden kiezen voor een hoofdbestuurslid dat loyaal is aan Snijders.
Sallons en Brug hebben hun kritiek over de naar hun zeggen vermeende financiële handelingen van Snijders nooit onder stoelen of banken gestoken. De Moederbondsvoorzitter vreest klaarblijkelijk deze confrontatie. Het is duidelijk dat hij geen financiële verantwoording wenst af te leggen. Leeflang zegt dat de schorsing echter op onstatutaire gronden is geschied. Alle stukken, zo ook de schorsingsbrief, moeten volgens artikel 4 en 6 worden getekend door de voorzitter en de algemeen secretaris. Leeflang zegt de brief niet te hebben ondertekend, omdat hij het niet eens is met dit besluit.  Bovendien moet  volgens artikel 5 het schorsingsbesluit genomen worden in een besturenvergadering  en 8 dagen  na vergadering betekend worden. Er is nooit een besturenvergadering gehouden.
Leeflang zegt dat de bonden niet zomaar gestopt zijn met het betalen van de contributie. Dat besluit is toen unaniem genomen in een besturenvergadering in mei 2010. Twee jaar terug kwam de Moederbondsleiding in opspraak over de vermeende verkoop van gronden van de vakcentrale. De lidbonden eisten een verklaring hiervoor en een accountantsonderzoek over het gebruik van de gelden. In een alv is toen beslist dat zij geen contributie zouden betalen zolang dat financieel verslag over het gebruik van de gelden niet binnen was. Leeflang bespeurt verdeel en heers in de handeling van Snijders. Het blijkt dat alleen de bonden van de kritische Moederbondstoppers zijn geschorst. De bonden van voorzitters die de handelingen van Snijders goedkeuren, zijn niet geschorst, zegt Leeflang. Maar frappant is dat ook deze bonden geen contributie betalen. Dagblad Suriname verneemt dat het onder andere gaat om  de vakbonden bij Telesur,          ‘s Lands Hospitaal, PCS, RKBO, Dermatologische Dienst en de BBS.  Leeflang roept Snijders op zijn polariserende acties te laten en weer in contact te treden met de lidbonden. De controverse tussen Leeflang en Snijders heeft ook geresulteerd in een schorsing van alle bonden die leeflang leidt. Daarnaast probeert de voorzitter hem te vervangen in alle stichtingsbesturen.

error: Kopiëren mag niet!