OW grootste uitgavenpost in de districtsbegroting van Paramaribo voor 2013

Nu de districtsbegroting af is en ook de presentatie achter de rug is, blijkt het departement Openbare Werken de grootste uitgavenpost te hebben. Vorig jaar bleek OW ook al de grootste uitgavenpost te zijn. Maandagavond heeft de districtsraad van Paramaribo haar districtsbegroting gepresenteerd in het University Guesthouse aan de Leysweg. Naast vertegenwoordigers van de twaalf ressorten waren ook leden van het districtsbestuur van Paramaribo aanwezig als mede de twee dc’s van Paramaribo. De districtsbegroting is opgemaakt aan de hand van het districtsplan van 2013. Alle ressorten hebben in samenspraak met ngo’s en de burgerij het plan samengesteld. De districtsraad van Paramaribo heeft op haar beurt het plan bijgeschaafd. De commissie opstelling districtsbegroting heeft samen met de Civiel Technische Afdeling van het ministerie van Regionale Ontwikkeling gewerkt aan de samenstelling van de begroting, waarvan de totale raming neerkomt op ongeveer SRD 194 miljoen.
In gevolge artikel 54 van de Wet Regionale Organen (WRO) moet de districtsbegroting uiterlijk mei van het lopende jaar worden aangeboden aan de minister van Regionale Ontwikkeling. Na de presentatie konden de aanwezige ressortraadsleden commentaar leveren op de districtsbegroting. De ressortraad van Beekhuizen zag enkele wenselijkheden niet voorkomen in het plan en trok gelijk aan de bel. Winston Wirth adviseerde de districtsraad om in het vervolg zoveel mogelijk gebruik te maken van deskundigen om het districtsplan. Wirth gaf te kennen dat de deskundigen precies weten wat allemaal uitvoerbaar is. De samenstelling van het plan en begroting kan afgestemd zijn met het beleid van de regering. Hierop kreeg Wirth te horen dat er daarom districtsbesturen zijn geïnstalleerd. In het districtsbestuur hebben zitting vertegenwoordigers van de verschillende ministeries. De districtsraad heeft de aanwezigen beloofd alle actoren te betrekken bij de opstelling van het plan en de begroting in de toekomst. De ressortraad van Welgelegen heeft gevraagd om deskundigen af te vaardigen naar de ressortraden om hun te helpen het werk beter te kunnen doen.
In het plan wordt veel aandacht gevraagd aan de verbetering van het onderwijsgebeuren in Paramaribo. Zo heeft het ressort Rainville in haar plan gevraagd naar een dependance van Natin. Ressort Latour vraagt aandacht voor scholing ten behoeve van seniore burgers. In de wijken Abrabroki en Ephraimzegen moeten scholen worden gebouwd. De ressortraden hebben ook gevraagd om de drukke verkeersadders te voorzien van fiets- en voetgangerspaden ter bevordering van de verkeersveiligheid. De ressortraden Welgelegen en Weg naar Zee vragen de asfaltering van de zandwegen in hun ressorten. Voorts is de opdracht gegeven aan het ministerie van TCT om de lijnbusroutes uit te breiden wegens uitbreiding van de woonbuurten. Haast alle ressorten hebben gevraagd aan het ministerie van Handel en Industrie om erop toe te zien dat de vergunningsvoorwaarden worden nageleefd door de winkeliers. Zoals de plaatsing van vuilnistonnen en de afgifte van bonnen, zodat consumenten kunnen nagaan hoeveel zij hebben betaald voor de verschillende items. Er is ook aandacht gevraagd voor de mens met een beperking en voor afbakening van de tippelzone van commerciële sekswerkers. Dc Mohamad Kasto hield de aanwezigen voor welke wegen het plan zal moeten afleggen teneinde uitgevoerd te worden. Donderdag aanstaande zal de burgervader de districtsbegroting overhandigen aan de minister van Regionale Ontwikkeling. Die zal de begrotingen van alle districten voorleggen aan de minister belast met financiële aangelegenheden, die hieromtrent met de ministers van de onderscheidende departementen in overleg treedt.
N. Ramjiawan

error: Kopiëren mag niet!