Concurrentievermogen van sectoren versterken via clustering

Stakeholdersmeeting met een deel van de agrarische sector

Met het clusteren van sectoren, die een groeipotentie hebben, wordt via het “Competitiveness Enhancement Program” (CEP) ernaar gestreefd om de concurrentiepositie van deze sectoren te versterken. In dit kader houdt het ministerie van Handel en Industrie (HI), dat het project uitvoert samen met het Suriname Business Forum (SBF), cluster workshops voor de agro- en toerismesector. Deze workshops worden gehouden op 16, 17, 23 en 24 mei 2012.
Van de toerisme- en agro-sector zullen allereerst een paar demonstratie-initiatieven gepresenteerd worden die de clustergedachte en -vorming binnen de sectoren in actie laten zien. De participant wordt dan in de gelegenheid gesteld om zijn/haar mening (met argumenten)  te geven met betrekking tot de gepresenteerde initiatiefvoorstellen en om zelf initiatiefvoorstellen te doen. Vervolgens zullen er afspraken gemaakt worden over de uitwerking en praktische uitvoering van (gekozen) initiatiefvoorstellen.
Clustering is internationaal erkend als een zeer effectieve manier om pro-actief ontwikkeling binnen een sector te stimuleren alsook economische ontwikkeling tot stand te brengen. Samenwerking in clusterverband zal het economische concurrentievermogen, innovatie en internationalisatie van Surinaamse ondernemingen verbeteren.
 Het verwachte resultaat is, dat er consensus bereikt wordt over urgente tevens uitvoerbare initiatiefvoorstellen bij ondernemers en andere belanghebbenden die in dezelfde sector opereren om hun concurrentievermogen te versterken. Vervolgens zal in overleg worden vastgesteld wie die initiatiefvoorstellen zal uitwerken, helpen uitvoeren, monitoren en evalueren. Tevens zal worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn voor de financiering van de uitgewerkte initiatieven.
Na deze working group meetings zal de Economic Transformation Group (ETG), die belast is met de uitvoering van het programma, de samenwerking tussen de verschillende stakeholders blijven begeleiden in samenwerking met het Counterpart Team (CT) bestaande uit functionarissen van HI en Suriname Business Center (SBC). Dit moet erin resulteren dat de clusters beter gaan functioneren en de tools worden aangereikt om permanente, sterke en groeiende samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen binnen de verschillende sectoren.

error: Kopiëren mag niet!