Nierpatiëntenvereniging Suriname versterkt lotgenotencontact

De Nierpatiëntenvereniging (NPV) Suriname is vorige week opgericht om de belangenbehartiging van alle nierpatiënten ter hand te nemen. De NPV Suriname staat onder voorzitterschap van Siegfried Tjitrotaroeno. Verder zitten in het bestuur secretaris Efrem Biekram en penningmeester Claudia Soekarmin. In Suriname zijn vele mensen  aangewezen op een nierfunctievervangende behandeling. Als de eigen nieren niet meer functioneren,  moet de nierfunctie worden overgenomen, kunstmatig of na transplantatie van een donornier. Veel nierpatiënten in Suriname zijn voor korte of langere tijd aangewezen op hemodialyse of buikspoeling. Deze behandelingen zijn belastend en hebben ingrijpende gevolgen voor de nierpatiënten en hun directe omgeving. Die behandelingen beïnvloeden het persoonlijk leven, de werksituatie en het maatschappelijk functioneren van nierpatiënten in sterke mate.
Naast de uitstekende medische zorg die wordt verleend door een team van artsen, verpleegkundigen, diëtisten, maatschappelijk werkers en andere deskundigen blijkt dat nierpatiënten  de behoefte hebben om ervaringen met lotgenoten uit te wisselen. Het zogeheten lotgenotencontact  brengt mensen bij elkaar, die dan onderling ervaringen kunnen uitwisselen  en delen. Herkenning en begrip steunen patiënten bij het omgaan met problemen en onzekerheden.  In het verleden zijn er pogingen ondernomen om  een vereniging op te richten. Om onduidelijke redenen zijn ze allemaal de wiegendood gestorven.
De nierpatiëntenverenging is een vereniging van en voor patiënten met een verstoorde nierfunctie en voor hen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Nierpatiëntenvereniging NPV Suriname  behartigt de belangen van haar leden door activiteiten te ontplooien,  gericht op het versterken van het lotgenotencontact, het verschaffen van informatie, voorlichtingsbijeenkomsten over actuele onderwerpen, informatieverstrekking door middel van een verenigingsblad en het organiseren van bijeenkomsten met een recreatief karakter voor een gezellig samenzijn met lotgenoten.

error: Kopiëren mag niet!