OAS secretaris-generaal ondersteunt Suriname

Op dinsdag 24 april heeft de permanente vertegenwoordiger van de Republiek Suriname bij de OAS, ambassadeur Niermala Hindorie-Badrising, een onderhoud gehad met de secretaris-generaal van de OAS, Jose Miguel Insulza. Dit, teneinde follow-up te geven aan het officieel verzoek van de regering van Suriname aan de secretaris-generaal van de OAS om assistentie te verlenen bij de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie door ons land. Het verzoek hiertoe was door de minister van Buitenlandse Zaken, Winston Lackin, gedaan tijdens de zesde Summit van de Americas in Cartagena.
Tijdens deze meeting werd door de secretaris-generaal Insulza medegedeeld dat de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten en bepaalde visie heeft gereflecteerd ten aanzien van de door het parlement van Suriname aangenomen Amnestiewet, doch dat het niet noodzakelijkerwijs dezelfde visie representeert van de secretaris-generaal. Volgens de secretaris-generaal is de grondslag van de visie van de Inter-Amerikaanse Commissie voor de Mensenrechten in relatie tot de Amnestiewet, voornamelijk gestoeld op een bezorgdheid van mogelijke uitsluiting van straffen voor bepaalde delicten met betrekking tot naleving van mensenrechtenverplichtingen van de Staat.
Naar aanleiding van het verzoek van Suriname en indachtig het feit dat DNA reeds een commissie van rapporteurs heeft ingesteld ter voorbereiding van de initiatiefwet voor de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie, stelde de OAS-topman een aantal concrete acties in het vooruitzicht. Zo kan de OAS de regering van Suriname en De Nationale Assemblee technische en financiële bijstand verlenen inzake de wijze waarop en op basis van welke mechanismen een werkbare en nationaal gedragen waarheids- en verzoeningscommissie in het leven kan worden geroepen. Hierbij zal er worden geput uit de rijke ervaring van de OAS op het stuk van het instellen en bijstaan van waarheids- en verzoeningscommissies.
De secretaris-generaal erkende dat de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname sinds 1998 aan de orde is en sprak zijn tevredenheid uit over het feit dat de Surinaamse regering thans invulling geeft hieraan. Door ambassadeur Hindorie-Badrising werd een uiteenzetting gegeven van de beweegredenen van De Nationale Assemblee voor de instelling van een waarheids- en verzoeningscommissie. Benadrukt werd dat een veelomvattende en accurate waarheidsvinding van groot belang is voor het kunnen bewerkstelligen van eenheid en harmonie in de Surinaamse samenleving ten behoeve van de verdere sociale, economische en politieke ontwikkeling. Voorts werd aangegeven dat Suriname na 30 jaar een andere realiteit heeft, dat de mogelijkheden voor ontwikkeling immens zijn en dat een toekomstgerichte oriëntatie noodzakelijk is. De OAS-topman gaf aan dat hij in de komende periode  zich persoonlijk zal beijveren om financiële middelen te genereren om de technische en financiële assistentie voor het kunnen instellen van een waarheids- en verzoeningscommissie in Suriname mogelijk te maken. Het ligt in de bedoeling om in gezamenlijk overleg op korte termijn nadere acties te ondernemen ter effectuering van de committering van Suriname om voormelde commissie in te stellen.

error: Kopiëren mag niet!