Defensieovereenkomst Suriname en Brazilië bij DNA

Brazilië en Suriname staan op het punt een nieuwe samenwerkingsovereenkomst in werking te doen treden. Onze zuiderbuur is een militaire grootmacht. Brazilië heeft een militaire industrie die defensieproducten voortbrengt en exporteert. Bovendien heeft het land significante opleidingsinstituten die behalve eigen burgers veel andere regionale nationaliteiten ontvangen. Brazilië is lid geweest van de VN Veiligheidsraad als niet-permanent lid. De Braziliaanse Forças Armadas Brasileiras is het grootste leger in Latijns Amerika met circa 328.000 manschappen. Bij DNA is voor vandaag voor behandeling opgebracht de nieuwe defensieovereenkomst die Suriname wil sluiten met deze militaire grootmacht.  In 1995 was als aanvulling op de algemene samenwerkingsovereenkomst tussen beide landen een verklaring getekend voor militaire samenwerking en uitwisseling. De nieuwe samenwerking zal als focus hebben, wederzijdse samenwerking.
Doel samenwerking
De overeenkomst is gebaseerd op gelijkwaardigheid van partijen en wederzijds voordeel van beide landen. Het doel is om op defensiegebied samen te werken met betrekking tot onderzoek en ontwikkeling en logistieke ondersteuning. De samenwerking zal zich focussen op ook aanschaf van defensieproducten (militair materiaal) en defensiediensten, zoals opleidingen en consultancy. In de samenwerking zal ook
aandacht zijn voor uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van (internationale handhavings)operaties. Brazilië heeft vaak deelgenomen aan internationale vredesmissies. Brazilië zou ook kunnen helpen bij het oefenen van Surinaamse militairen in het gebruik van buitenlands en nationaal militair materieel. Partijen zullen op wetenschappelijk en technologisch gebied ook ervaring delen. De overeenkomst zal voorts als basis dienen in gecombineerde militaire educatie en training en gezamenlijke militaire oefeningen. Verder staan beide landen vrij om ‘op elk ander militair gebied’ samen te werken.
Activiteiten
De defensieovereenkomst zal ruimte bieden dat hooggeplaatste delegaties bezoeken zullen afleggen aan onder andere militaire locaties en organisaties. Er zullen ontmoetingen plaatsvinden tussen gelijkwaardige defensie-instituten. Ook zal uitwisseling van opleidingspersoneel plaatsvinden en van studenten van militaire opleidingsinstituten. Er zal deelgenomen worden aan theorie en praktijk oefencursussen, oriëntaties, seminars, conferenties en symposia. Deel van de overeenkomst is ook het bezoeken van marineschepen en militaire vliegtuigen. Ook op het gebied van sport en cultuur zullen de twee defensieorganisaties samenwerken. Verder zullen programma’s en projecten uitgevoerd worden inzake de toepassing van defensietechnologie.
Financiële lasten
De landen zullen zelf moeten opdraaien voor door hun gemaakte onkosten die voortvloeien uit de uitvoering van deze overeenkomst. We denken dan aan transportkosten naar en vanaf de plaats van binnenkomst in de ontvangende staat. We denken ook aan uitgaven van het personeel zoals verblijfskosten en maaltijden. Medische kosten komen ook ten laste van het land wiens personeel dat betrokken is, inclusief vervoer van ziek of overleden personeel. Spoedeisende hulp zal de ontvangende staat bieden aan personeel dat ziek wordt en wel in de militaire gezondheidsinstellingen en als het moet daarbuiten. Als voorwaarde wordt wel gesteld dat de zendstaat de onkosten moet vergoeden.
Geheimhoudingsplicht en civiele aansprakelijkheid
De overeenkomst beschermt het land wiens personeel schade berokkent bij de uitvoering van werkzaamheden onder de defensieovereenkomst in het land waar hij verblijft. Is de schade met opzet of grove roekeloosheid veroorzaakt, dan moet het betreffende land van waar de militair afkomstig is de verantwoordelijkheid accepteren. Bij militaire uitwisseling komt het vaak voor dat gasten op de hoogte raken van informatie die geheim gehouden moet worden. Hierover zal er een nadere overeenkomst getekend worden. Er zal met voorzichtigheid omgegaan worden met het beschikbaar stellen van militaire materieel of technologie. Geheime informatie moet worden beschermd. De defensieovereenkomst is behoorlijk zakelijk. Direct geld valt er niet uit te halen en dat is ook niet de bedoeling. Net als Brazilië hebben wij ook geen buitenlandse militaire dreigingen. Het Braziliaanse leger is onder de omstandigheid dat er geen oorlogsdreiging bestaat, druk doende om het leger tot een dienstbare ontwikkelingsleger te maken. Wij kunnen in het kader van deze overeenkomst flink wat kader gaan vormen en ook onze leger tot een multifunctionele ontwikkelingsleger maken dat ook efficiënt constitutionele taken kan uitvoeren. Met de uitbreiding van de zeegrens en de piraterij kunnen wij veel kennis en materieel gebruiken om onze zeezone te beschermen.

error: Kopiëren mag niet!