Belangrijke wijzigingen in concept Aanbestedingswet

Er zijn belangrijke wijzigingen aangebracht in het ontwerp van de Aanbestedingswet. Dat is dinsdagmiddag gebleken bij de voortzetting van de behandeling van het wetsontwerp in het parlement. De belangrijkste wijziging houdt in dat er afgestapt wordt van het instellen van een Aanbestedingsautoriteit. Daarvoor komt in de plaats een Nationale Raad voor Overheidsaanbestedingen en Aanschaffingen (NROA). Deze raad heeft een meer toezichthoudende taak opdat aanbestedingen van de verschillende ministeries conform de procedures en regels van de Aanbestedingswet plaatsvinden. De NROA valideert het gunningsadvies dat uit zo een aanbesteding rolt, en biedt deze ter goedkeuring aan  de Onderraad Aanbestedingen en Gunningen (ORAG) van de Raad van Ministers, RvM. 

De ORAG (RvM) keurt vanwege haar politieke verantwoordelijkheid het gunningsadvies al dan niet goed, of stuurt het gunningsadvies terug voor heraanbesteding. Zoals het tot nu het geval is kan de ORAG een gunningsadvies van een ministerie terzijde zetten en de overheidsopdracht aan een ander bedrijf gunnen. 

VHP-fractieleider Asis Gajadien, die samen met fractiegenoot Chuanrui Wang de initiatiefnemers zijn van het wetsvoorstel Aanbestedingswet, heeft dinsdag uitvoerig de wijzigingen in het wetsontwerp toegelicht.

Assemblee gekant tegen autoriteit

Tijdens eerder gevoerde debatten in eerste ronde hebben zowel leden van de coalitie als de oppositie ernstige kanttekeningen geplaatst rond het instellen van een Aanbestedingsautoriteit. Men is gekant tegen een Aanbestedingsautoriteit, die zelfstandig beslissingsvolmacht zou hebben over het toewijzen van overheidsgunningen.

Volgens het parlement moet dat niet kunnen, omdat het nog altijd de regering is die politiek verantwoordelijkheid draagt over het regeerbeleid. Voor de uitvoering van het regeerbeleid, heeft het jaarlijks door middel van de begroting de goedkeuring van het parlement. Een zelfstandig opererende Aanbestedingsautoriteit met beslissingsvolmacht over gunningen van overheidsopdrachten via aanbestedingen, zou de regering buiten spel zetten. Dat kan niet de bedoeling zijn, is de brede opvatting in het parlement. 

Transparant en gelijke kansen

Er wordt nu gekozen voor de instelling van een NROA, met een meer adviserende en toezichthoudende taak. In de eerste versie van de ontwerp Aanbestedingswet was de opzet dat Overheidsaanbestedingen centraal via de Aanbestedingsautoriteit zouden plaatsvinden. Daar is nu met de voorgestelde wijzigingen van afgestapt. Ministeries zullen nog steeds aanbestedingen mogen houden, echter alleen onder toezicht van de NROA. 

De Aanbestedingswet beoogt een duidelijk en eenvormig kader te bieden voor aanbestedingen van de overheid. Het is erop gericht dat de overheid op een transparante, efficiënte en effectieve manier inkoopt tegen de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij ondernemers gelijke kansen krijgen om mee te dingen naar een overheidsopdracht. 

De Aanbestedingswet sluit aan op het Caricom Public Procurement Protocol. Dit bevordert het aanbestedings- en investeringklimaat. Het bevordert tevens deelname van Surinaamse bedrijven aan openbare inschrijvingen in de regio.    

SS

error: Kopiëren mag niet!