Minister Dasai: “WASPAR mag geen verbrandingsactiviteiten ontplooien aan Drambrandersgracht”

De stichting WASPAR, Wasserij Particuliere Ziekenhuizen, mag al sinds 2022 geen medisch afval meer verbranden. Daarenboven beschikt het bedrijf niet over een Hinderwetvergunning. Dagblad Suriname heeft regelmatig over de situatie bij WASPAR aan de Drambrandersgracht in Paramaribo, een bewoonde omgeving, bericht en nooit voor haar berichtgeving welke reactie dan ook van het bedrijf mogen ontvangen. 

  • WASPAR is een organisatie waar men terecht kan voor wasdiensten en het vernietigen en verwerken van ziekenhuisafval. WASPAR is op 11 november 1978 opgericht door het Diakonessenhuis en het St. Vincentius Ziekenhuis. Het doel van WASPAR was het verzorgen van wasdiensten voor de oprichters. In 2002 kreeg de stichting een verbrandingsoven, waardoor er een aanvang kon worden gemaakt met het verwerken van medisch afval en archiefstukken. Sindsdien heeft het bedrijf een aantal keren te kampen gehad met defecte ovens.

Maar, wat is de huidige stand van zaken rond WASPAR. Om daar helderheid over te verkrijgen benaderde de redactie van Dagblad Suriname minister Marciano Dasai van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De bewindsman kwam met een uitgebreide reactie, voorafgegaan door een terugblik.

Minister Dasai blikt terug

Dasai: “Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu heeft via haar Interdepartementale Commissie Klachten Ruimtelijke Ordening en Milieu in 2022 de nodige actie ondernomen om het onverantwoord opereren van een medisch afvalverbrandingsoven bij WASPAR aan te pakken. Tijdens een veldbezoek in maart 2022 zijn overtredingen geconstateerd en is door de Commssie een integraal advies verstrekt aan de districtscommissaris van Paramaribo Noord-Ooost van het bestuursgebied om de operaties te brengen in overeenstemming met de richtlijnen/wettelijke voorschriften van de diverse instanties die in deze van belang zijn, BOG (Bureau voor Openbare Gezondheidszorg), NIMOS (Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname), politie, brandweer en Arbeidsinspectie.”

“Illegaal”

Volgens de minister bleek ook, “dat de verbrandingsactiviteiten illegaal plaatsvinden, daar het bedrijf niet over de vereiste Hinderwetvergunning beschikt, die door de districtscommissaris moet worden verstrekt om de verbrandingsoven te mogen opereren”.

“Bij een inspectieonderzoek van een toezichthoudende instantie later in het jaar werden weer overtredingen geconstateerd en werd op een gegeven moment vanwege de ernst van de overtreding met gevaar voor de volksgezondheid overgegaan tot sluiting. Het bedrijf is tot 2 keer toe gesloten door de daartoe bevoegde instanties, politie in samenwerking met de districtscommissaris en het BOG.”

Dagblad Suriname berichtte op 29 april vorig jaar onder andere het volgende: “(…) Maar, het bedrijf heeft kennelijk op een moment toch haar activiteiten hervat. Dagblad Suriname heeft namelijk vernomen, dat het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg (BOG) het bedrijf begin april weer heeft gesloten, omdat de omstandigheden binnen WASPAR een gevaar voor de volksgezondheid zouden zijn. Het bedrijf zou moeten worden schoongemaakt en gedesinfecteerd, omdat er kennelijk menselijk vloeibaar afval (te denken valt aan bloed en lichaamsvocht) en ander medisch afval gelekt zou zijn op het terrein.(…)”

Huidige stand van zaken

“WASPAR kan geen verbrandingsactiviteiten ontplooien”

De instanties hebben allemaal een negatief advies gegeven inzake een aanvraag voor een Hinderwetvergunning voor WASPAR, aldus  minister Dasai. “Momenteel kan WASPAR geen verbrandingsactiviteiten ontplooien aan de Drambrandersgracht, omdat er geen goedkeuring is gegeven om op die locatie binnen een woongebied te opereren  en zijn ze nu op zoek naar een andere locatie, waar dat wel kan.  Vanwege de zeer beperkte mogelijkheden voor medische afvalverwerking die er bestaan, is het niet de bedoeling dat door sluiting er aan de andere kant een gezondheidsprobleem ontstaat, vanwege de opslag van het medisch afval  doordat verbranding niet veilig kan plaatsvinden. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu is nu bezig na te gaan hoe  ingespeeld kan worden op mogelijkheden die er zouden kunnen bestaan op regionaal niveau om de medische afvalverwerking op een veilige en duurzame manier te laten plaatsvinden en zo tot een duurzame oplossing te komen.”

Op de vraag wat er vooralsnog wordt gedaan met al het medisch afval antwoordt de bewindsman: “Bij WASPAR wordt het nu veilig opgeslagen. Het wordt gemonitord door het BOG.”

Geen transparantie

Nog afgezien van de problematiek rond de verbrandingsovens en het ontbreken van een Hinderwetvergunning, WASPAR brengt geen  inhoudelijke- en financiële jaarverslagen uit, althans niet publiek gemaakt. Cijfers over de aantallen en soorten afval die werden verbrand en anderszins verwerkt, over de opslag en verwerking van radioactief afval, etcetera, blijven dan ook verborgen. Een kwalijke zaak, vooral daar het gaat om voor het milieu schadelijke stoffen die vrijkomen bij de verbranding van materialen en dat in een bewoonde omgeving met zelfs een EBGS-lagere school aan de overzijde van het bedrijf. Er is mogelijk sprake van een hoog gezondheidsrisico voor buurtbewoners en leerlingen van die school.

PK

error: Kopiëren mag niet!