Gods Bazuin Ministries Int’l. 60 jaar in Suriname

De Here Jezus Christus zei in Matteus 5:13-16 het volgende: 

Gij zijt het zout der aarde; indien nu het zout zijn kracht verliest, waarmede zal het gezouten worden? Gij zijt het licht der wereld. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken.

De Here gebruikte twee belangrijke metaforen, n.l.: ZOUT EN LICHT. 

De Kerk van Christus over het algemeen, behoort het zout en het licht te zijn op aarde; dat geldt ook voor iedere plaatselijke gemeente/kerk in haar regio en voor ieder kind van God individueel. 

We kennen allemaal de betekenis van zout; zout geeft smaak aan eten, maar zout is ook bederfwerend. Zo heeft God de kerk van Christus aangesteld om smaak te geven in het gebied of het land waar zij opereert. Ook moet zij op moraal ethisch gebied het bederf weren en de mensen het goede van God bijbrengen. Kinderen van God behoren smaakmakers te zijn. Verder zegt de Here, dat de kerk het licht dient te zijn. Licht ontwapend de duisternis. Licht ontmaskerd wat in de duisternis gaande is. leder mens heeft licht nodig in zijn leven, anders zal hij in de duisternis vertoeven. Het licht is ook nodig om te zien waar je je voeten zet, zodat je niet ten val komt. We horen ook vaak het gezegde: licht in de donkere tunnel. O, wat hebben wij dat licht inderdaad hard nodig! 

Beide beelden worden ook in geestelijk opzicht gebruikt om aan te geven, wat de rol van de kerk in de wereld behoort te zijn. 

Zowel zout als licht, oefenen een enorme INVLOED uit op de mens. 

Niemand zou voedsel willen nuttigen zonder zout; en niemand zou zijn hele leven lang in duisternis willen leven. 

Niemand kan ontkennen, dat de bediening van Gods Bazuin in Suriname een positieve invloed in het land heeft gehad en nog steeds heeft. 

Door de jaren heen, zijn tienduizenden mensen in stad, district en het verre binnenland door de bediening van Gods Bazuin bereikt met het evangelie van het Koninkrijk van Jezus Christus. De vleugels van deze bediening zijn ook uitgeslagen naar verschillende naties van deze wereld, waardoor wij vandaag de dag kunnen spreken van een Internationale Ministry van Gods Bazuin. Behalve Suriname (met ongeveer 70 kerken), opereren wij thans ook in Nederland, België, Frankrijk, Frans-Guyana en Greneda. Verder zijn vele tientallen Ministries en Gemeenten voortgekomen uit de krachtige bediening van Gods Bazuin in Suriname en in de naties van de wereld. Door Gods genade mogen wij zeggen, dat de meeste succesvolle Ministries in dit land zijn ontstaan vanuit de gemeente Gods Bazuin. 

De impact die Gods Bazuin Ministries Int’l. in de afgelopen 60 jaar in Suriname heeft gehad, is niet te onderschatten. Ons hart vloeit over van dankbaarheid voor wat God heeft gedaan voor en door GBMI. 

Als wij de 60 jaren lange bediening van Gods Bazuin in Suriname en de wereld de revue laten passeren, ontdekken wij dat op verschillende momenten de bediening ernstig is aangevallen door de vijand, met de bedoeling deze Ministry te vernietigen. Maar zelfs na 60 jaren zijn wij niet weg te denken uit de Surinaamse samenleving. En dat allemaal door Gods goedheid en genade! 

Op 2 Oktober 1963 begon zalig Bisschop Pudsey Meye, geroepen en uitverkoren door de Here God, met een evangelisatie campagne op het terrein van de jongerenvereniging “Spes Patriae” aan de Keizerstraat, waar thans Fernandes Autohandel staat. Vanuit deze campagne zijn er honderden mensen tot bekering en geloof gekomen en zijn er tientallen mensen genezen, verlost en bevrijdt door de kracht van God. Met deze campagne is de bediening van Gods Bazuin in Suriname begonnen. De gemeente startte toen met ongeveer 200 leden. 

De toenmalige leiding en werkers uit die tijd, bestonden uit onder andere de volgende personen: 

Br. Pudsey Meye, zr. Mavis Meye-Egger, br. Sanches, br. Mehciz, br. Cotino, br. Headley, br. Wibaut, zr. Rohoman, zr. Fransje Meye, zr. Islam, zr. Feliciën, zr. Landburg, zr. Telting, zr. Jordan, zr. Lieuw Kie Song, zr. Vasilda, br. van der Weerd, zr. Cronie, zr. Prade-Zinhagel, zr. Olga Shantiperkash, zr. Lien Shantiperkash, br. Henry Van Geenen, zr. Betty Van Geenen-Parisius, br. Stanley 

Hofwijks, zr. Severa Rasoelbaks-Smit, br. Ewald Linch, zr. Hillegonda Meye- Tholel, zr. Hennep, zr. Burkhardt, zr. Roma Orie-Meye, en vele anderen. 

De huidige structuur van GBMI ziet er als volgt uit: Er is een Bestuur van de Stichting en een Apostolisch-team voor de geestelijke “covering”, waarvan Bisschop Steve Meye de Overziener en het hoofd is. 

“Gods Bazuin Ministries International” (GBMI) heeft altijd de volgende vier sterke pijlers gehad, waarop het al die 60 Jaren heeft gestaan en waarin het een voorhoede-rol in Suriname heeft gespeeld: 

*Gebed en voorbede 

* Evangelisatie en zending 

* Lofprijs en aanbidding 

*De vrucht en de gaven van de Heilige Geest 

Op 2 oktober gedenken wij, dat GBMI 60 jaren in Suriname bestaat. Nu, na 60 jaren van de bediening van GBMI in dit land en in de naties van de wereld, kijken wij uit naar de volgende generatie “Gods Bazuiners”, die dit prachtig werk van de Heilige Geest voort zal zetten, tot de wederkomst van Jezus Christus. De GBMI bediening moet thans naar de volgende dimensie gebracht worden in ons geliefd land en in de naties van de wereld. 

Wij willen Gods Bazuin Ministries Int’l. van harte feliciteren met deze bereikte mijlpaal en haar bemoedigen om in dit spoor verder te gaan. 

Moge de Here haar hiertoe de kracht en wijsheid geven, om dit prachtig werk voort te zetten. 

Frank Nahar 

Lid van het Apostolisch Team van Gods Bazuin Ministries Int’l.

error: Kopiëren mag niet!