Verbreding heffingsgrondslag BTW stuit op zware kritiek in DNA

Het wetsvoorstel voor het verbreden van de heffingsgrondslag van de belasting op toegevoegde waarde (btw) stuit op zware kritiek in de Nationale Assemblee. Vanuit de oppositie, met name de NDP en de BEP, wordt gewezen op prijsverhogende effecten op een aantal basisgoederen en diensten voor de samenleving. De samenleving wordt hierdoor verder in armoede geduwd.

Ook van de zijde van de regeringsfractie van de VHP is er kritiek op de voorgestelde wetswijziging btw. VHP-fractievoorzitter Asis Gajadien wil eerst de btw-cijfers zien van de afgelopen 6 tot 7 maanden, en op basis daarvan samen met de regering kijken welke goederen en diensten van de lijst van nul-tarief en vrijstellingen overgeheveld zullen kunnen worden naar de lijst van goederen en diensten die onderhevig zijn aan de 5- of 10 procent btw.  

Btw als consumptiebelasting wordt thans geheven op ongeveer 30 procent van alle consumptiegoederen en diensten. De voorgestelde wijziging van de Wet btw komt erop neer, dat dit percentage wordt verbreed naar 60 procent. Het argument dat eerder door minister Stanley Raghoebarsing van Financiën en Planning hiervoor werd aangevoerd is, dat met de huidige heffingsgrondslag de beoogde “targets” aan btw-inkomsten niet zullen worden gehaald. Op aangeven van het IMF is besloten middels een wetswijziging de heffingsgrondslag van btw naar 60 procent te brengen. 

De Wet btw is in augustus vorig goedgekeurd. In december, enkele dagen voor de invoering van btw op 1 januari 2023, werd de wet gewijzigd. Nu, na 8 maanden van invoering van btw, wordt de wet weer gewijzigd.

Geen behoorlijke evaluatie

De kritiek tijdens de debatten donderdagmiddag in de Nationale Assemblee is, dat de invoering van de wet nog niet eens behoorlijk is geëvalueerd. Op basis van welke gronden zijn de regering en het IMF tot de slotsom gekomen, dat de beoogde btw-inkomsten niet gehaald zullen worden, was de kernvraag. Zowel van de oppositie als de coalitie wordt gewezen op de institutionele zwakte bij de Belastingdienst.

Tijdens de behandeling van de wetswijziging van btw in december vorig jaar werd vanuit de oppositie ervoor gewaarschuwd dat de randvoorwaarden voor de invoering van btw eerst in place gebracht moesten worden om de beoogde inkomsten van rond de SRD 4,1 miljard voor dit jaar te halen. Tot nu toe is er aan btw-inkomsten rond de SRD 1,9 miljard binnengehaald. Er zou volgens de oppositie eerder gewerkt moeten worden aan versterking van de Belastingdienst en het toezicht en de controle op handhaving van de wet. Zowel de fracties van de NDP en de BEP hebben aangegeven niet mee te zullen werken aan de wijziging van de BTW-wet zoals die nu op tafel ligt. 

SS 

error: Kopiëren mag niet!