Ravaksur-woordvoerder Zunder: “Zaak dat geraamde BTW-inkomsten binnen worden gehaald”

Anders kan de regering opstappen

Voor de vakbeweging is het van fundamenteel belang, dat de overheid de geraamde inkomsten uit btw binnenhaalt en zodoende een van de belangrijke financieringsbronnen van de begroting voor dit jaar veilig te stellen. Gebeurt dat niet dan kan de regering evengoed opstappen. 

Ravaksur-woordvoerder Armand Zunder zegt, dat de inkomsten uit btw van levensgroot belang zijn, niet alleen om de overheid in staat te stellen haar uitgaven te kunnen doen, maar zeker om te compenseren wat het aan loonbelasting minder zal worden ontvangen. Vanuit de vakbeweging worden thans namelijk besprekingen gevoerd met het ministerie van Financiën om de belastingvrije grens nog iets naar boven te brengen en  de belasting op overwerkvergoeding te verminderen. Dit is de inzet nu van de vakbeweging om het koopkrachtverlies van loontrekkers enigszins te compenseren. 

Steering Committee btw

Ravaksur heeft recentelijk uit haar gelederen Dayanand Dwarka en Patrick Biharrea bij de regering voorgedragen om zitting te nemen in het in te stellen Steering Committee voor de uitvoering van de wet btw die per 1 januari in werking is getreden. De invoering van btw verliep in de eerste twee maanden naar vernomen wordt nogal stroef. Eerder berichtte Dagblad Suriname op basis van bronnen rond de Belastingdienst, dat tot nu toe de inkomsten uit BTW tegenvallen. Bij de invoer zouden de inkomsten nogal redelijk zijn, namelijk rond de SRD 300 miljoen. Echter bij de binnenlandse heffingen zijn de BTW-inkomsten voor de staat zeer laag in verband met de verrekeningsmogelijkheid. De BTW-inkomsten zouden bij de binnenlandse heffing per saldo slechts rond de SRD 30 miljoen zijn. De teruggaaf verzoeken van de oude Omzetbelasting (OB) zouden bovendien ook kunnen maken dat men in een negatieve cashflow situatie belandt. Vernomen wordt, dat de ingediende aangiftes tot nu toe vrij laag is. Het zou gaan om slechts 30% van de ongeveer 3.000 BTW-geregistreerden. De btw-inkomsten voor dit jaar zijn begroot op een bedrag van rond de SRD 5 miljard.   

Voortdurend monitoren

Zunder is van oordeel, dat de uitvoering van btw voortdurend moet worden gemonitord en waar nodig worden bijgestuurd. Voor de vakbeweging is dat van fundamenteel belang. Bij de wijziging van de wet btw in december is daarin opgenomen, dat de regering na 6 maanden de uitvoering zou evalueren en daarover verslag doen aan het parlement. Voorkomen moet worden dat men pas na 6 maanden gaat evalueren, want dan is te laat, meent Zunder. 

Het Assembleelid Ronny Asabina (BEP) heeft recentelijk tijdens een openbare vergadering van de Assemblee, ook aandacht gevraagd voor een in te stellen DNA-commissie die mede zou helpen bij de monitoring van de btw-wet. Ook hij wees op het belang van het binnenhalen van de btw-inkomsten zoals begroot. 

Over de SRD 1.800 aan koopkrachtversterking die de overheid verstrekt aan huishoudens met een inkomensgrens tot SRD 6.000 zegt Zunder, dat dit een goede geste is. Maar, het is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Dat komt volgens hem, omdat praktisch alles wat we in het land nodig hebben afkomstig is uit import. De SRD 1.800 komt neer op nog geen USD 56.  

Ravaksur heeft tijdens een recent onderhoud met de president in het kader van het vooroverleg voor een nationale dialoog gewezen op het doorvoeren van enkele flankerende maatregelen om de inflatie en de koersontwikkeling in bedwang te kunnen houden. Een tijdelijke importbeperking is één daarvan. Er worden teveel merken van een bepaald product binnengehaald, en die leggen allemaal een zekere druk op de vraag naar vreemde valuta. 

Productie stimulerende maatregelen gericht op importvervanging zijn ook erg belangrijk. Om de inkomsten van de overheid te helpen vergroten stelt Ravaksur voor om binnen 6 maanden de Wet Vermogensbelasting aan te passen. Ook is de vakbeweging voorstander van de tijdelijke invoering van nog een belastingschijf voor inkomensgroepen van boven de SRD 250.000. 

Volgens de Ravaksur-woordvoerder zijn wij als land en zeker voor wat betreft de loontrekkers in een “sibi busi” van inflatie terecht gekomen. We moeten gezamenlijk zien uit die situatie te geraken. Dat zulks gepaard gaat met pijn bij de gemeenschap is zeker. Het is van belang dat de regering voor wat betreft uitvoering van afgesproken maatregelen in communicatie blijft met de samenleving. Dat voorkomt onvrede en irritatie die leiden tot uitspattingen zoals op 17 februari. Indien zaken niet gaan zoals gepland, dient dat in openheid te worden gecommuniceerd met de samenleving en daardoor wordt begrip gekweekt.

“Dat is integriteit van bestuur: zeg wat je gaat doen, en doe wat je gezegd hebt!”, aldus de Ravaksur-woordvoerder.

SS

error: Kopiëren mag niet!