Lange tenen oud zeer binnen bestuur Nationale Democratische Partij

Verkenningen binnen het kamp van de Nationale Democratische Partij (NDP) hebben aan het licht gebracht, dat de voorbereiding om te komen tot de herdenking van de Dag van de Revolutie stroef verloopt.

Stagnatie

“Het is kort dag. Wij leven in de tweede week van februari. Wij zijn zeggen en schrijven twee weken verwijderd van deze manifestatie. In voorgaande jaren had men lang voor de grote dag alles al in kannen en kruiken.”

Werkgroepen

“Vandaag is er nog niets rond. Werkgroepen die eerder met het bijltje hebben gehakt staan klaar om zich zoals gebruikelijk in te zetten, zodat dat deze belangrijkste gedenkdag van de NDP waardig gevierd kan worden.”

Meerdere factoren

“De vertraging die optreedt bij de voorbereiding heeft met meerdere factoren te maken. Alles wees ernaartoe, dat de vernieuwingsbeweging binnen de partij, die na de verkiezingen van 2020 de NDP weer gezond moest maken, het voortouw in handen van de aanstaande revolutieviering zou nemen.”

Herstel opgeschort?

“Bouterse en Abrahams hadden een stap achteruit gedaan. Het overig bestuur werkte aan het herstel van de organisatie. Er werd aan bestuursverkiezingen gewerkt. Het lag in de bedoeling om die voor de Algemene Verkiezingen van 2025 te houden.”

Uitstel bestuursverkiezing

“Vanwege voor de partij zwaarwegende reden hebben voorzitter Bouterse en ondervoorzitter Abrahams het heft weer in handen genomen. De bestuursverkiezingen zijn uitgesteld tot 2027. Het voltallig bestuur blijft tot die tijd in functie.”

Organisatorische reden

“Het besluit om de bestuursverkiezing uit te stellen heeft te maken met de aanstaande verkiezingen. De bestuursverkiezing binnen de partij zou vanwege organisatorische reden, op z’n vroegst pas medio 2023 kunnen worden gehouden. Het zich inwerken in de functie kost ook al gauw 6 maanden tot een jaar. Door de bestuurswisseling zou de partij daardoor minder tijd en aandacht hebben, minder sterk zijn tijdens de Algemene Verkiezingen.”

Talent

“Het terugkeren van Bouterse en Abrahams op de voorgrond heeft ook te maken met de talenten en populariteit van deze politici, leiders van de revolutie. Hun magnetisme op het volk is onmiskenbaar. De NDP kan zich op het moment geen betere kieslijsttrekker dan Bouterse voorstellen.”

Begeesterd 

“Over Abrahams gesproken. De man is een kei. Hij is ijzersterk in de logistiek. Geen andere kan mobiliseren als hem. Hij heeft overwicht in de samenleving. Weet binnen een wip en een zucht geldmiddelen te vergaren en heeft toegang tot iedereen in het land. Hij is begeesterd, hij stuwt de partij.”

Geen tegenspraak

“De vernieuwingsbeweging is ondanks de vele kwaliteiten van Abrahams niet helemaal gelukkig met zijn terugkeer op de voorgrond. Zijn autoritair optreden stuit menigeen tegen de borst. Hij commandeert en duldt geen tegenspraak. Maar zijn nut binnen de partij wordt ingezien.”

Achter de schermen

“Binnenskamers, van achter de schermen werken zou het beste zijn voor de partij. Zijn karakter, zijn manier van optreden en de personen die hem omringen staan menigeen niet aan.”

Spijt

“De NDP-vernieuwingsgezinde beweging heeft het moeten afleggen tegen een kapitaalkrachtige en machtige groep binnen de groep. Zij blijven in hun functie en op hun post. De vernieuwers hebben er spijt van, dat personen die door hun optreden de samenleving en de partij kwaad hebben gedaan gehandhaafd worden.”

Zonder backing

“De leden die aandringen op vernieuwing zetten zich energiek in en verrichten goed werk, maar worden geconfronteerd met tekortkomingen. Eén daarvan is financiële backing.”

Weinig middelen

“De vernieuwingsbeweging was niet in staat om de middelen die nodig zijn om Dag van de Revolutie 2023 te vieren bij elkaar te krijgen. Gedurende voorgaande jaren heeft een dergelijk probleem zich nooit voorgedaan. Abrahams hoefde maar te fluiten en iedereen stond in de rij om mee te werken en bij te dragen.”

Vermoeden

“Het oponthoud dat zich bij de voorbereiding van de viering van 25 februari voordoet heeft ergens te maken met de houding die de commandant schijnbaar heeft ingenomen. Vermoed wordt dat hij ervan uitgaat, dat men hem niet lust, maar wel van hem verwacht, dat hij de kar trekt. Er bestaan lange tenen en oud zeer binnen de partij.”

Bestuursverkiezingen komen later

“Er is niets mis met de democratie binnen de NDP. Dat bestuursverkiezingen zijn uitgesteld heeft te maken met partij- en landsbelang. Het houdt geenszins in dat de democratie vertrapt wordt. De chaos in het land vraagt om prioriteitstelling. Bestuursverkiezing komt later.”

Interne democratie

“Vermeldenswaard is dat de zittingsperiode van het bestuur verlengd wordt, maar dat de interne democratie zich verder blijft uitbreiden. Zo zullen de coördinatoren in de ressorten niet langer worden aangewezen door het hoofdbestuur, maar door de achterban in de ressorten.”

Nog niet zo ver

“Bepaalde ressorten hebben al een coördinatieteam samengesteld en die voorgedragen aan het hoofdbestuur. Helaas zijn veel ressorten nog niet zo ver. Zij moeten haast maken want het hoofdbestuur wil deze zaak voor de aanstaande Dag van de Revolutie rond hebben.”

Tot zover voor het moment.

HD

error: Kopiëren mag niet!