Het niet uitbetalen van de ‘permanente educatie’ en de ‘toelage ondersteuning afstandsonderwijs’ aan parttimers, onredelijk

De Federatie van Organisaties van Leerkrachten in Suriname, FOLS, heeft op woensdag 2 november 2022 een schrijven gestuurd naar de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, mevrouw dr. Marie E. Levens waarin is opgenomen dat de federatie sedert 25 juli 2022 het Fols- secundair arbeidsvoorwaardenpakket heeft ingediend met onderhandelingspunten waarvan het Onderhandelingsorgaan van de Overheid, het O.O., van mening is, dat enkele specifieke punten uit het pakket op het terrein liggen van het Minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.  

Dit pakket is tot stand gekomen na diverse bijdragen van alle lidbonden van de FOLS t.w.:

  • De Katholieke Onderwijzers Bond, (KOB), 
  • De Christelijke Onderwijzersbond Broederschap, (COB), 
  • De Surinaamse Openbare Onderwijzers Bond, (SOB), 
  • De Islamitische Onderwijzers Bond, (IOB),  
  • Bond van leraren bij het Technisch Onderwijs, (BLTO).

Thans hebben wij te maken met een omstandigheid waarbij de leden van de hierboven genoemde organisaties ongeduldig worden en het Fols-presidium dagelijks benaderen met de vraag naar de status van het ingediende pakket; met andere woorden of het FOLS-bestuur reeds in overleg is getreden met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. 

‘Permanente educatie’ en de ‘toelage ondersteuning afstandsonderwijs’

Een ander punt dat in de brief aan de minister is opgenomen, is het feit dat met verwijzing naar de missive aan de minister van Financiën en Planning onder no: 068/RvS/22 die is ondertekend door de President van de Republiek Suriname met als datum 14 mei 2022 er twee punten zijn opgenomen waarbij de uitvoering daarvan zeer onredelijk is naar de leerkrachten/ docenten die deeltijds/  parttimer verbonden zijn aan een school en een ook zijn  / haar doceer opdracht uitvoert.  

Het betreft hierbij de permanente educatie en de toelage ondersteuning afstandsonderwijs die in de missive zijn opgenomen. De permanente educatie is vastgesteld op 7% van de bezoldiging te rekenen van 1 oktober 2021. Met betrekking tot de permanente educatie kan worden aangegeven dat vóór 2017 alle leerkrachten – zowel de leerkrachten met een voltijdse betrekking, de parttimers en de leerkrachten die werkzaam zijn als bureau-ambtenaar; dus geen actieve doceeropdracht hebben, in aanmerking kwamen voor de permanente educatie. Deze toelage werd berekend na rato van het aantal opgebrachte lesuren. 

Met de implementatie van het herwaarderingsprogramma voor onderwijsgevenden (Herwaarderingsbesluit Onderwijsgevenden; Staatsbesluit van 09 oktober 20217 No. 89) kwam de permanente educatie weg te vallen omdat werd aangegeven dat deze toelage in de bezoldiging is geïncorporeerd.  

Uit de Missive van 14 mei 2022 no: 068/RvS/22 ondertekend door de President van de Republiek Suriname blijkt dat aan leerkrachten wederom de permanente educatie wordt toegekend en vastgesteld is op 7% van de bezoldiging te rekenen van 1 oktober 2021 alsook een “ondersteuning van SRD 350,- per maand in verband met afstandsonderwijs” te rekenen van 1 januari 2022. 

Het meest opvallende is, dat voltijdse leerkrachten met een doceeropdracht in de school en “inactieve leerkrachten” werkzaam op een bureau van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur deze toelagen wel ontvangen. 

De federatie is zeer ontevreden dat de deeltijdse oftewel de parttime leerkrachten niet in aanmerking komen voor deze twee toelagen. Dit ervaren zij als zeer discriminerend want de “inactieve leerkrachten” krijgen op basis van hun status als leerkracht alle voorzieningen, zonder enig bijdrage te leveren aan het onderwijsproces of m.a.w. een doceeropdracht op een school uit te voeren. 

Namens het FOLS-presidium,

Marcellino Nerkust

FOLS-president

error: Kopiëren mag niet!