Aangifte tegen minister Vorswijk inzake kwestie Sabaku Village Project

De Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat, gevestigd te Paramaribo, heeft via advocaat mr. Gail Sitaram, een aangifte tegen minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer ingediend bij de procureur generaal. De aangifte is gedaan met als doel de veronderstelde malversaties met betrekking tot de uitgifte van de Sabaku-kavels te Morgenstond, strafrechtelijk te doen onderzoeken.

De stichting stelt de statutaire doelstelling te hebben om corruptie te bestrijden door het te onderzoeken. “Reden waarom de stichting een belanghebbende is in deze”, aldus de stichting, die bij monde van mr. Sitaram vier wetsovertredingen constateert begaan door de bewindsvrouwe.

Volgens de advocaat heeft minister Vorswijk een aantal wetsartikelen overtreden. In een brief van 30 juni aan de procureur-generaal wordt uitgebreid ingegaan op de mogelijk door de bewindsvrouwe begane overtredingen en wordt de procureur-generaal verzocht “deze veronderstelde overtredingen te onderwerpen aan een strafrechtelijk onderzoek, ten einde het daarheen te leiden, dat bij gebleken onrechtmatigheden het proces tot het in staat van beschuldigingstelling van de minister in gang gezet wordt, zodat de onafhankelijk rechter een oordeel kan vellen in deze”.

Eerste wetsovertreding

In haar brief stelt advocaat Sitaram, dat het Sabaku Project door de Staat Suriname is gekocht voor circa 12 miljoen Euro. “Toen de Staat Suriname het terrein van het Sabaku-project opgekocht heeft, kwam het weer in de boezem van de Staat (het werd Staatsdomein). Dat wil niet zeggen dat het terrein daarmee direct beschikbaar werd voor toewijzing. Mocht het zijn dat het beschikbaar werd voor toewijzing, dan had minister Vorswijk dit via een openbare bekendmaking moeten aankondigen. Hetgeen niet is gebeurd, en dat is de eerste  wetsovertreding.”

Tweede wetsovertreding

Volgens minister Vorswijk ging het om collectieve aanvragen, waardoor deze aanvragen sneller werden behandeld dan de aanvragen die jaren terug gedaan zijn. “Er is nimmer bekendgemaakt dat er mogelijkheid bestond tot collectieve aanvraag van de Sabaku-kavels. De minister deelt in ieder geval mee, dat het om aanvragen gaat (wel of geen collectief, maakt niet uit; er zijn aanvragen geweest).”

“Alles moest stiekem gebeuren”

“De aanvragen voor de domeingrond hadden op basis van de wetgeving gepubliceerd moeten worden door aanplakking op het Domeinkantoor en het Districtscommissariaat. Echter heeft dit niet plaatsgevonden, want alles moest stiekem gebeuren en dit is dus de tweede wetsovertreding. 

Wetsovertreding 3

Het heimelijk karakter van dit alles geeft, aldus de advocaat, al aan dat de minister iets te verbergen heeft gehad. “Er mag niet meer dan 66n toewijzing van perceel plaatsvinden bij de aanvraag van grond.” Gebleken is echter, “dat er personen zijn die meer dan een perceel toegewezen gekregen hebben”. “Denk maar aan DNA-leden Obed Kanape en Edgar Sampie. Uiteraard zijn er meerdere personen die meer dan een toewijzing hebben gekregen, en dat is wetsovertreding 3. 

Vierde wetsovertreding

De advocaat stelt ook, dat minister Vorswijk geen vergoeding heeft gevraagd voor door de Staat gemaakte kosten. “Zij heeft cadeautjes gegeven voor persoonlijke, politieke en duistere doeleinden. De Staat is hier ernstig financieel benadeeld en dat levert een vierde wetsovertreding op.”

“Politiek willen scoren bij achterban van haar partij”

“De persoonlijke doeleinden zitten in het feit, dat drie familieleden van haar percelen toegewezen hebben gekregen. De politieke doeleinden zitten in het feit dat zij politiek heeft willen scoren bij de achterban van de politieke partij waartoe zij behoort.

Volgens de Anti-Corruptiewet is de minister strafbaar, indien zij in de uitoefening van haar functie in strijd handelt met wettelijke voorschriften, aldus mr. Sitaram in haar schrijven aan de procureur-generaal.

Artikel l3 van de Anti-Corruptiewet stelt onomwonden, dat het strafbaar is indien een minister in strijd handelt met wettelijke voorschriften en daarbij zichzelf of anderen een onrechtmatig voordeel toebrengt. “Ik breng tevens het volgende onder uw aandacht: Er zijn in het verleden zo vaak corruptieve handelingen gepleegd met de uitgifte van domeingronden, dat de uitgifte van domeingrond uitdrukkelijk opgenomen is in de Anti-Conuptiewet. Dus de wetgever heeft niets aan toeval overgelaten”, zo stelt de advocaat.

“Deel hebben aan een criminele organisatie is strafbaar”

Het is al duidelijk, aldus mr. Sitaram, dat er minimaal vier wetsbepalingen overtreden zijn. “Volgens de Anti-Corruptiewet is het zo, dat indien in strijd met wettelijke voorschriften iets toegekend is door een minister, deze besluiten van rechtswege nietig zijn.

Voorts lijkt het cliënt dat er gehandeld is in georganiseerd verband, gezien het heimelijk karakter van het geheel. Namens cliënt attendeer ik u erop, dat deel hebben aan een criminele organisatie, strafbaar is. Het geheel is buiten het gezichtsveld van de Raad van Ministers voltrokken, dus dit is in alle anonimiteit voltrokken waarbij de belangrijke actoren nimmer bij betrokken zijn geweest.” 

Tot slot stelt de advocaat namens de Stichting Huis voor Democratie en Rechtsstaat, “dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er strafbare handelingen gepleegd zijn, hetgeen een diepgaand onderzoek rechtvaardigt”.

PK

error: Kopiëren mag niet!