Toewijdingsgebed

Vrijdag 25 maart, zal paus Franciscus tijdens een boeteviering om 17:00 uur (lokale tijd) in de Sint-Pietersbasiliek in Rome Oekraïne en Rusland toewijden aan het Onbevlekt Hart van Maria. De toewijding is een bijzonder manier om Maria’s bescherming en voorspraak te vragen.

De paus heeft zijn broeder-bisschoppen overal ter wereld opgeroepen om dit ook te doen. Met deze toewijding willigt de Heilige Vader de wens in van de Oekraïense katholieke bisschoppen, die hem onlangs erom hadden gevraagd.

Ook in Bisdom Paramaribo zal aan deze oproep gehoor worden gegeven. Mgr. Karel Choennie is die dag in Coronie en zal om 12:00 in de kerk van Maria Onbevlekt Ontvangenis in Mary’s Hope, Coronie, de boeteviering doen en het toewijdingsgebed bidden.

Bijgevoegd de brief van de paus en het gebed van de toewijding.

Beste Broeder,

Bijna een maand is verstreken sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, die da­gelijks onmetelijk leed berokkent aan het zo zwaar beproefde volk en de wereldvrede bedreigt. In dit donkere uur is de Kerk dringend geroepen om met voorbeden ten bes­te te spreken bij de Vredevorst en om haar nabijheid te betuigen aan hen die recht­streeks door het conflict getroffen worden. Ik ben dankbaar voor de velen die met grote vrijgevigheid hebben gereageerd op mijn oproepen tot gebed, vasten en liefda­digheid.

Nu wil ik, ook om te beantwoorden aan de talrijke verzoeken van het Volk van God, op een bijzondere manier de oorlogvoerende naties aan de Heilige Maagd Maria toever­trouwen. Zoals ik gisteren aan het eind van het Angelusgebed heb aangekondigd, ben ik van plan om op 25 maart, het hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, een plechtige akte van toewijding van de mensheid, en in het bijzonder van Rusland en Oekraïne, aan het Onbevlekt Hart van Maria te verrichten. Omdat het passend is dat wij de vrede afsmeken met harten die vernieuwd zijn door Gods vergeving, zal de akte van toewijding plaatsvinden in het kader van een viering van boete en verzoening die om 17.00 uur, Romeinse tijd, in de Sint-Pietersbasiliek wordt gehouden. De akte zelf zal rond 18.30 uur plaatsvinden.

Deze akte van toewijding is bedoeld als een gebaar van de universele Kerk, die op dit dramatische moment de noodkreet van de pijn van allen die lijden tot God opheft via zijn en onze Moeder, en smeekt om een einde aan het geweld, en om de toekomst van onze mensenfamilie toe te vertrouwen aan de Koningin van de Vrede. Ik verzoek u aan deze akte mee te werken door de priesters, religieuzen en gelovigen uit te nodi­gen om op 25 maart in hun kerken en gebedshuizen bijeen te komen, zodat het heili­ge volk van God een smeekbede, vanuit het hart en in koor, tot Maria, onze Moeder, kan richten. Ik zend u de tekst van het toewijdingsgebed, opdat wij het allen die dag in broederlijke verbondenheid kunnen bidden.

Ik dank u voor de aandacht die u aan dit verzoek zult schenken en voor uw bereidwilli­ge medewerking. Met grote genegenheid zegen ik u en de gelovigen die aan uw pasto­rale zorg zijn toevertrouwd. Moge Jezus u beschermen en de heilige Maagd over u wa­ken. Ik verzoek u: bidt alstublieft, ook voor mij.

Broederlijk,

Vanuit de Sint-Jan van Lateranen, 21 maart 2022

Akte van toewijding

aan het Onbevlekt Hart van Maria

Basiliek van Sint Pieter

25 maart 2022

O Maria, Moeder van God en onze Moeder, in deze tijd van beproeving wenden wij ons tot U. Als onze Moeder hebt U ons lief en kent U ons: geen zorg van ons hart is voor U verborgen. Moeder van barmhartigheid, hoe vaak hebben wij uw waakzame zorg en uw vredige aanwezigheid ervaren! U houdt nooit op ons te leiden naar Jezus, de Vredevorst.

Toch zijn wij van dat pad van vrede afgedwaald. Wij zijn de les vergeten die wij geleerd hebben uit de tragedies van de vorige eeuw, uit de opoffering van de miljoenen die in twee wereldoorlogen omgekomen zijn. Wij hebben de verbintenissen die wij als ge­meenschap van naties zijn aangegaan, veronachtzaamd. Wij hebben de vredesdro­men van de volkeren en de hoop van de jongeren verraden. Wij werden ziek van heb­zucht, wij dachten alleen aan onze eigen naties en hun belangen, wij werden onver­schillig en verstrikt in onze zelfzuchtige behoeften en zorgen. Wij kozen ervoor God te negeren, tevreden te zijn met onze illusies, arrogant en agressief te worden, onschul­dige levens te onderdrukken en een voorraad wapens aan te leggen. Wij zijn niet lan­ger de hoeders van onze naaste en de rentmeesters van ons gemeenschappelijk huis. Wij hebben de aardse tuin verwoest door oorlog, en door onze zonden hebben wij het hart gebroken van onze hemelse Vader, die verlangt dat wij broeders en zusters zijn. Wij zijn onverschillig geworden voor iedereen en alles, behalve voor onszelf. Nu roe­pen wij met schaamte uit: Vergeef ons, Heer!

Heilige Moeder, te midden van de ellende van onze zondigheid, te midden van onze strijd en zwakheden, te midden van het mysterie van ongerechtigheid dat kwaad en oorlog is, herinnert U ons eraan dat God ons nooit in de steek laat, maar ons met lief­de blijft aankijken, steeds bereid om ons te vergeven en ons op te wekken tot nieuw leven. Hij heeft U aan ons gegeven en uw Onbevlekt Hart tot een toevluchtsoord ge­maakt voor de Kerk en voor de hele mensheid. Door Gods genadige wil bent U altijd bij ons; zelfs in de meest onrustige ogenblikken van onze geschiedenis bent U er om ons met tedere liefde te leiden.

Wij wenden ons nu tot U en kloppen aan de deur van uw hart. Wij zijn uw geliefde kin­deren. In elke tijd maakt U zich aan ons bekend en roept U ons op tot bekering. Help ons en schenk ons uw troost in dit donkere uur. Zeg opnieuw tot ons: “Ben Ik niet hier, Ik die uw Moeder ben?” U bent in staat de knopen van ons hart en van onze tijd te ontwarren. In U stellen wij ons vertrouwen. Wij vertrouwen erop dat U, vooral in ogen­blikken van beproeving, niet doof zult zijn voor onze smeekbede en ons te hulp zult komen.

Dat hebt U gedaan te Kana in Galilea, toen U voorspreekster was bij Jezus en Hij het eerste van zijn tekenen verrichtte. Om de vreugde van het bruiloftsfeest te bewaren, zei U tot Hem: “Zij hebben geen wijn” (Joh. 2, 3). O Moeder, herhaal nu die woorden en dat gebed, want in onze dagen is de wijn van de hoop op, de vreugde is gevlucht, de broederlijkheid vervaagd. Wij hebben onze menselijkheid vergeten en het geschenk van de vrede verkwanseld. Wij hebben ons hart opengesteld voor geweld en vernieti­ging. Hoezeer hebben wij uw moederlijke hulp nodig!

Daarom, o Moeder, verhoor ons gebed.

Sterre der Zee, laat ons geen schipbreuk lijden in de storm van de oorlog.

Ark van het Nieuwe Verbond, inspireer projecten en wegen van verzoening.

Koningin van de Hemel, herstel Gods vrede in de wereld.

Verwijder de haat en de dorst naar wraak, en leer ons te vergeven.

Bevrijd ons van oorlog, bescherm onze wereld tegen de dreiging van kernwapens.

Koningin van de rozenkrans, doe ons beseffen dat wij moeten bidden en liefhebben.

Koningin van de mensenfamilie, wijs ons de weg van broederlijkheid.

Koningin van de Vrede, verkrijg vrede voor onze wereld.

O Moeder, moge uw bedroefde smeekbede onze verharde harten beroeren. Mogen de tranen die U voor ons vergoot, dit dal, dat door onze haat is uitgedroogd, opnieuw tot bloei brengen. Moge uw gebed, te midden van het wapengedreun, onze gedacht­en op vrede richten. Moge uw moederlijke aanraking hen kalmeren die lijden en vluchten voor de regen van bommen. Moge uw moederlijke omhelzing hen troosten die gedwongen zijn hun huizen en hun geboortegrond te verlaten. Moge uw bedroef­de hart ons bewegen tot medelijden en ons inspireren onze deuren te openen en ons te bekommeren om onze broeders en zusters die gewond en verworpen zijn.

Heilige Moeder van God, toen U onder het kruis stond, zei Jezus, die de leerling naast u zag staan: “Zie uw zoon” (Joh. 19, 26). Zo vertrouwde Hij ieder van ons aan U toe. Tot de leerling, en tot ieder van ons, zei Hij: “Zie uw Moeder” (v. 27). Moeder Maria, wij wil­len U nu verwelkomen in ons leven en in onze geschiedenis. Op dit uur staat een ver­moeide en ontredderde mensheid met U onder het kruis, die er behoefte aan heeft om zich aan U toe te vertrouwen en zich, door U, aan Christus toe te wijden. Het vol­ken van Oekraïne en Rusland, die U met grote liefde vereren, wenden zich nu tot U, terwijl uw hart klopt van medelijden met hen en met al die volkeren die uitgedund zijn door oorlog, honger, onrecht en armoede.

Onszelf, de Kerk en de hele mensheid, en in het bijzonder Rusland en Oekraïne, ver­trouwen en wijden wij plechtig toe aan uw Onbevlekt Hart, o Moeder van God en onze Moeder. Aanvaard deze akte, die wij met vertrouwen en liefde verrichten. Geef dat er een einde mag komen aan de oorlog en dat de vrede zich over de hele wereld mag verspreiden. Het “Fiat” dat uit uw hart is voortgekomen, heeft de deuren van de ge­schiedenis geopend voor de Vredevorst. Wij vertrouwen erop dat, door uw hart, de vrede opnieuw zal aanbreken. Aan U wijden wij de toekomst van de hele mensenfami­lie, de noden en verwachtingen van elk volk, de zorgen en de hoop van de wereld toe.

Moge door uw voorspraak Gods barmhartigheid over de aarde worden uitgestort en het zachte ritme van de vrede terugkeren en onze dagen kenmerken. Onze Lieve Vrouw van het “Fiat”, op wie de Heilige Geest neerdaalde, herstel onder ons de een­dracht die van God uitgaat. Moge U, onze “levende fontein van hoop”, de dorheid van ons hart bevloeien. In uw schoot heeft Jezus het vlees aangenomen; help ons om de groei van gemeenschap te bevorderen. Gij hebt eens de straten van onze wereld be­wandeld; leidt ons nu op de paden van vrede. Amen.

Vertaling NRL

error: Kopiëren mag niet!