Regering heeft “eigen” ontwerpwet Openbaarheid van Bestuur af

De regering heeft haar “eigen” ontwerpwet Openbaarheid van Bestuur af en zal deze spoedig bij de Nationale Assemblee indienen voor behandeling. Begin vorige maand heeft de oppositionele fractie van de NDP in het parlement een initiatiefwet Openbaarheid van Bestuur ingediend bij Assembleevoorzitter Marinus Bee.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement vorige maand had president Chandrikapersad Santokhi mede naar aanleiding van de initiatiefwet van de NDP aangekondigd, dat de regering een eigen wetsvoorstel zal indienen. De president benadrukte daarbij, dat zijn regering voorstander is van openbaarheid van bestuur. Zowel het initiatiefwet van de NDP als de ontwerpwet die de regering thans gereed heeft, komen inhoudelijk in essentie uiteindelijk op hetzelfde neer. De ontwerpwet van de regering is evenwel specifieker en uitgebreider in de formulering van de wetsartikelen en de uitgangspunten.

Overheidsinformatie openbaar

In de Memorie van Toelichting (MvT) van de ontwerpwet van de regering staat, dat de wet ertoe strekt dat de bevolking van Suriname optimale mogelijkheden heeft tot inzage in overheidshandelen en kan deelnemen aan de overheidsbesluitvorming. Overheidsinformatie is in beginsel openbaar, tenzij deze wet of andere bijzondere wetgeving bepaalt, dat de verzochte bestuurlijke informatie niet openbaar mag worden gemaakt. Bestuursorganen van de overheid  hebben bestuurlijke informatieplicht. Bestuursorganen zijn organen van de overheid die met enig openbaar gezag zijn bekleed, tevens belast met de uitvoering van overheidstaken op het gebied van openbaar bestuur en over informatie beschikken met betrekking tot aangelegenheden die betrekking hebben op de voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van voorgenomen beleid. 

In de ontwerpwet staat aangegeven, dat bij de toepassing van deze wet niet als bestuursorganen worden aangemerkt de Nationale Assemblee, de Rechterlijke Macht, de regionale vertegenwoordigende lichamen, het Constitutioneel Hof, de Nationale Veiligheidsraad, het Directoraat Nationale Veiligheid, het Meldpunt Ongebruikelijke Transactie (MOT) en de Narcotica Brigade. Bij het verstrekken van informatie wordt uitgegaan van het algemeen belang van openbaarheid van bestuurlijke informatie. Een ieder kan een schriftelijk verzoek om informatie over een bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan. Een verzoeker hoeft geen enig belang te stellen, doch indien het verzoek betrekking heeft op informatie of document van persoonlijke aard, dient het belang wel te worden vermeld.

Grondwet

In de toelichting van de ontwerpwet wordt verwezen naar de Grondwet waarin is bepaald dat de overheid zorg dient te dragen voor een goede organisatie van regelmatige voorlichting over het staatsbeleid en het staatsbestuur, zodat de bevolking zo goed mogelijk kan participeren in het openbaar bestuur. Openbaarheid van bestuur veronderstelt onder meer een positieve houding van bestuursorganen tot het verstrekken van informatie aan de samenleving en individuele burgers. Er wordt onderscheid gemaakt in informatieverstrekking op verzoek (passieve openbaarheid), en informatie verstrekking uit eigen beweging (actieve openbaarheid). Verder staat dat openbaarheid belangrijk is voor een transparante en democratische bestuursvoering. Dit impliceert dat openbaarheid geen doel op zichzelf is, maar een instrument om een goede democratische bestuursvoering in een continue proces te realiseren, aldus staat in de toelichting van de ontwerpwet openbaarheid van bestuur.

SS

error: Kopiëren mag niet!