Regering: ‘Aanpassing pompprijs unleaded niet te omzeilen, dieselprijs blijft stabiel’ – Unleaded met SRD 1,95 verhoogd per liter naar SRD 17,90

Na intensief overleg binnen de ministerraad komt de regering tot de slotsom dat haar geen andere keus rest dan te gaan naar marktconforme prijzen voor brandstof. Om dit beleid vanuit alle relevante stakeholders te ontwikkelen, heeft de regering een maand uitgetrokken.

Het besluit is vandaag genomen om tot dan de prijzen als volgt vast te stellen. Per donderdag 9 december 00:01 kost diesel SRD 17,95 en unleaded SRD 17,90 per liter. Dat komt neer op een verhoging van SRD 1,95 voor unleaded en een gelijkblijvende prijs voor diesel. Elke verhoging voor dat moment zal ernstig worden afgestraft.

De regering komt momenteel maandelijks in met SRD 36 miljoen, om de prijs aan de pomp te houden waar het is op dit moment. Dat is niet houdbaar. Vooral als meegenomen wordt, dat bij deze prijzen het verbruik zelfs is gaan stijgen. Dit, terwijl in de regio de prijzen wel meebewegen met de wereldmarktprijs. Het verbruik is op dit moment gestegen tot respectievelijk 29 miljoen liter diesel en 18 miljoen liter unleaded per maand. Een logische conclusie hieruit is dat de huidige prijsstructuur smokkel in de hand werkt.

Alhoewel deze regering voorstander is van marktconforme prijzen zal zij de bevolking nimmer overlaten aan de grillen van eventuele maatschappijen. Op basis hiervan zullen binnen een maand diverse mechanismen in place komen om dit proces te overzien. Het gaat om het volgende:

• Beleid afstemmen met oliemaatschappijen

• Afstemming met de pomphouders

• Upgrading van human capital bij het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ)

• Voorlichting naar de samenleving vanuit het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie

• Overlegstructuur met oliemaatschappijen

De productie en handelssector worden het meest voortgestuwd door diesel. De regering benadrukt ten overvloede dat de prijs van diesel ongewijzigd blijft. Dit brengt met zich mee, dat er geen wijzigingen te verwachten zijn van de prijzen van goederen en diensten. Derhalve zal vanuit het ministerie van EZ strenge controle zijn op prijsopdrijving. De regering roept op om bij constatering van prijsopdrijving gelijk melding te maken.

error: Kopiëren mag niet!