Open brief VEAPS na statement LVV-minister in kader Wereldvoedseldag

Geachte Minister Sewdien,


Vandaag, zaterdag 16 oktober, is het Wereldvoedseldag, ingesteld door de FAO. De Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname (VEAPS) feliciteert U, Uw Ministerie en de totale gemeenschap met deze dag, maar in het bijzonder de personen die keihard ploeteren in de agrarische productie in stad, district en het binnenland.

De VEAPS is een belangenvereniging van exportbedrijven die agrarische producten produceren, opkopen,
verwerken en exporteren. Onze leden verrichten hun bedrijfsoperatie onder moeilijke financieel-economische
omstandigheden, waarbij ze voor het aantrekken van kapitaal aangewezen zijn bij de commerciele banken tegen moordende rentepercentages. De afgelopen periode waren de productie omstandigheden zeer ongunstig, maar zijn de bedrijven met kunst en vliegwerk overeind gebleven, zonder Overheidssteun. Integendeel !

Onze leden weten hoe moeilijk het is om te opereren op de internationale markt met volledige mededinging, het behouden van de exportmarkt en het identificeren van nieuwe markten.

Verwijzend naar Uw statement uitgesproken in verband met Wereldvoedseldag op 16 oktober 2021 ondersteunt de VEAPS U in Uw beleid om de voedselproductie te verhogen en de activiteiten die U wenst te ondernemen binnen het kader van goed agrarisch bestuur.
In Uw statement heeft U aangegeven dat “voorbereidingen worden getroffen om binnenkort van start te gaan
met het opzetten van een verwerkings- en invriesfaciliteit voor groenten en fruit ten behoeve van de
exportmarkt”.

In het Herstelplan 2020 – 2022, wordt melding gemaakt van het project “Frozen Food Export N.V. (USD 5-7
miljoen)” onder verantwoordelijkheid van de ministeries van LVV, Financien en private partners.

Geachte minister,

Met betrekking tot het bovenstaande is er een aantal onduidelijkheden bij de VEAPS, welke wij onder Uw
aandacht wensen te brengen middels deze open brief:

 1. Door wie worden er voorbereidingen getroffen voor de opzet van een verwerkings- en invriesfaciliteit
  voor groenten en fruit?
  a. Is dit weer de zoveelste poging van de Overheid om een Staatsbedrijf op te zetten in de
  agrarische sector?
  b. Zo ja, zal de Overheid zelf de productie, verwerking en export doen?
  c. Of zal de Overheid na de opzet het bedrijf overdragen aan particulieren, bevriende agrarische
  raden, friends, family & sponsoren?
 2. Wie zijn de partijen betrokken bij de opzet van de verwerkings- en invriesfaciliteit?
 3. Wie doet de investering? Zijn het Overheidsmiddelen die hiervoor worden ingezet? Zo ja, hoeveel?
 4. Bestaat hier niet het gevaar dat de Overheid de private sector beconcureerd? Het gevaar van het
  crowding out effect is hier sterk aanwezig.
 5. Welke producten (groenten & fruit) zullen verwerkt en ingevroren worden? Waar zullen de primaire
  producten worden betrokken?
 6. Voor welke exportmarkt zijn de producten bestemd? Zijn er al afnemers in beeld?
 7. De VEAPS gaat ervan uit dat er een projectdossier is. Is het mogelijk het projectdossier met Uw
  Ministerie te bespreken? Geachte Minister, we vertrouwen erop dat U transparantie nastreefd en kijken uit naar een positieve reactie
  uwerzijds,

Hoogachtend,

De heer Ram Soeknandan
(Voorzitter VEAPS)

error: Kopiëren mag niet!