Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 (Valutawet) aangescherpt door regering

Een geldwisselkantoor opereert alleen met vergunning van de Centrale Bank

De regering heeft in verband met het tegengaan en voorkomen van speculeren met vreemde valuta in Suriname en het bestrijden van met name de illegaal opererende geldtransactiekantoren de Wet Toezicht Geldtransactiekantoren 2012 op een paar punten gewijzigd. Met die wet streeft de regering naar ordening van deze sector, het waarborgen van de integriteit van het financieel stelsel van Suriname, en het tegengaan van met name de met de financiële sector gerelateerde illegale activiteiten, zoals witwassen van geld en financiering van terrorisme. Tegelijk wordt de cliënt beschermd bij geldtransacties, daar de Centrale Bank van Suriname (CBvS) op de verrichtingen van de geldtransactiekantoren toezicht uitoefent.

In de memorie van toelichting bij de wet, stelt de regering, dat vanwege een gesignaleerde toename van illegale geldtransacties dan wel illegaal opererende geldtransactiekantoren die invloed hebben op het financieel stelsel, het noodzakelijk is geworden de wet aan te scherpen. Nieuw in de wet wordt een  artikel met de tekst: ‘Het is verboden het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor uit te oefenen zonder voorafgaande vergunning van de Bank’ (lees: de Centrale Bank van Suriname).

Een geldtransactiekantoor is per definitie een rechtspersoon. De wet wordt gewijzigd door te stellen dat het uitoefenen van het bedrijf van wisselkantoor of geldovermakingskantoor voor natuurlijke personen verboden is.

In een zaak waarbij een geldovermakingskantoor de wet heeft overtreden, gaat zo spoedig mogelijk vonnis worden gewezen, om te voorkomen dat het illegaal uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor langer voort kan duren in afwachting van een gerechtelijke uitspraak, en beoogt de samenleving te beschermen.

Aangezien het uitoefenen van het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor op grond van de wet een misdrijf is, zijn de vruchten van dat misdrijf aan te merken als voorwerpen afkomstig uit enig misdrijf. Ter voorkoming van enige twijfel hieromtrent is ervoor gekozen om dit expliciet als zodanig aan te merken in de wet.

Indien een geldtransactiekantoor met vergunning geldtransacties verricht met een persoon, onderneming of instelling die het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor en/of geldovermakingskantoor uitoefent zonder vergunning van de Centrale Bank, terwijl dat geldtransactiekantoor dat had moeten weten, dan kan de vergunning van dat geldtransactiekantoor worden ingetrokken. Hiermee wordt beoogd dat legitieme geldtransactiekantoren niet faciliterend kunnen zijn aan illegale geldtransactiekantoren.

Taskforce Geldtransactiekantoren: leden mogen strafbare feiten opsporen

Met de instelling van een taskforce wordt mede uitvoering gegeven aan de behoefte van de Centrale Bank van Suriname om in een gecoördineerd samenwerkingsverband, met de belangrijkste actoren, op te kunnen treden tegen degenen die zich illegaal bezighouden met het verhandelen van vreemde valuta. Naast de bij wet al bevoegde ambtenaren worden ook de leden van de taskforce bevoegd om strafbare feiten op te sporen. 

Een wijziging in de wet is ook dat de Taskforce Geldtransactiekantoren bij het binnentreden van een locatie zonder toestemming van de bewoner of eigenaar, niet zijnde een woning, de noodzaak ervan afwegen tegen het belang van de bewoner of eigenaar. ‘Bij deze afweging dient redelijkerwijs vast te staan dat de belangen van het doel, waartoe zal worden binnengetreden, het achterwege laten van het binnentreden zonder toestemming van de bewoner of eigenaar niet gedogen’, zo staat in de memorie van toelichting.

Vervolging alleen na een klacht van de CBvS kan nu ook door Taskforce

Het zonder vergunning uitoefenen van het bedrijf van geldtransactiekantoor, wisselkantoor of geldovermakingskantoor gaat met de nieuwe, gewijzigde, wet zwaarder bestraft worden. Een vervolging kan nu ook worden ingesteld door de Taskforce Geldtransactiekantoren. Vervolging slechts op klacht van de Centrale Bank is dus niet langer vereist.  In geval er vervolging plaatsvindt na een klacht van de Taskforce Geldtransactiekantoren wordt de CBvS gehoord.

OM kan CBvS verplichten namen bekend te maken van overtreders wet

Teneinde de samenleving te beschermen tegen illegale geldwisselkantoren, wordt de Centrale Bank – indien het Openbaar Ministerie zulks vordert – verplicht gesteld om voor een kortdurende periode de namen bekend te maken van diegenen, die onherroepelijk zijn veroordeeld voor het plegen van een misdrijf in de zin van de wet. In het kader van de verscherpte aanpak van de illegale geldtransacties, is een nieuw artikel toegevoegd betreffende in beslag genomen gelden en goederen. In beslag genomen gelden en goederen kunnen nu ook verbeurd worden verklaard. 

PK

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: