Dc Ricardo Bhola: “Paramaribo schreeuwt om veredeling”

“Hoofdstad Paramaribo schreeuwt om veredeling.  Een schone stad, een gezond woon- en leefklimaat en veiligheid zijn benodigdheden om welvaart aan te zwengelen en een vruchtbaar ondernemersklimaat te bewerkstelligen”, aldus districtscommissaris Ricardo Bhola van het stadsdistrict, bestuur gebied Paramaribo Noord-Oost tegenover het bestuur van Akmos.

Herstelprogramma

Een bestuur delegatie van de belangenorganisatie Akmos (Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname), onder voorzitterschap van Hariepersad Soekhlal, heeft zich door districtscommissaris Ricardo Bhola van het gebied Paramaribo Noord-Oost laten informeren over de bestuursdienst en de vooruitzichten voor 2021. De betrokkenheid en inbreng van het stadbestuur bij de voorbereiding en uitvoering van het ‘Economisch Herstelprogramma’ van regering Santokhi, dat vervat is in de nota ‘Beleid tot macro-economische herstel’, was de hoofdmoot van het onderhoud.

Sociaalprogramma

De crisis werd als groot en ernstig gekwalificeerd. “Het land moet noodgedwongen door de zure appel heen bijten. Het ligt in de bedoeling om de onaangenaamheid van het herstelprogramma enigszins te verzachten met een sociaal programma. Er wordt rekening gehouden met de gevolgen van de getroffen en te treffen maatregelen, die nodig zijn op Suriname op het goede spoor te krijgen. Daarbij wordt de nadruk gelegd op monetaire maatregelen, waaronder aanpassing van de wisselkoers, fiscale handelingen en de instelling van een sociaal vangnet. Het document is door de regering besproken met onder andere de Staatsraad, de Sociaal Economische Raad (SER), de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) en andere relevante entiteiten.”

Allesomvattend

“Het herstelprogramma is alomvattend. De regering heeft de districtsbesturen geïnstrueerd en opgedragen om programma’s en projecten aan te dragen, die in het kader van het herstelprogramma uitgevoerd kunnen worden. Het gaat in deze om ontwikkelingsprojecten, die het district vooruit moeten stuwen. Het districtscommissariaat Paramaribo Noord-Oost heeft zich in overleg met de districtsraad en ressortraden van de taak gekweten. Aan de centrale regering werd een document gepresenteerd, waarin de prioriteiten van het bestuur gebied zijn vervat.”

Renovatie en uitbreiding werkruimte

“De kantoren puilen uit van de 250 ambtenaren. Het districtsbestuur heeft aan de regering voorgesteld om de werkruimten grondig te renoveren, uit te breiden en in te richten. Er zal gewerkt worden om af te komen van huurcontracten, die zwaar drukken op de begroting van de bestuursdienst. Als het voorstel van het commissariaat wordt goedgekeurd, zal er een bestuurscentrum grenzend aan de politiepost van Munderbuiten verrijzen. Het ligt in de bedoeling om ter plaatse ook een brandweerpost en een recreatieruimte te plaatsen.”

Veiligheid boven alles

“De hoofdstad heeft te kampen met diepgewortelde vraagstukken en moeilijkheden. Er doen zich wantoestanden voor, die ondanks goede wil niet binnen een handomdraai kunnen worden weggewerkt. De betrokkenheid van de samenleving met name het bedrijfsleven, waaronder associaties als Akmos, is essentieel, willen wij de omstandigheden waaronder Suriname gebukt gaat verbeteren. Een prettig woon- en leefklimaat, veiligheid in al haar aspecten en facetten, hebben bijzondere aandacht nodig. Volksgezondheid, verkeersveiligheid, criminaliteit, milieu en andere veiligheidszaken worden in samenhang met elkaar en in samenwerking met maatschappelijke groepen naar een hoger niveau getild.”

Ruimtelijke ordening

“Ressortraden en districtsraad worden zoveel als mogelijk betrokken bij het uitzetten van de plannen en het realiseren van het werk. Het commissariaat is er van bewust dat de ruimtelijke ordening zonder uitstel aangepakt dient te worden. Last gevende bedrijvigheid in woonwijken moet volgens het boekje geweerd en waar mogelijk weer gelokaliseerd worden. Dit op grond van de gezondheid en het welzijn van de bewoners.”

Industrie in woonwijken taboe

“Bij investeren in Paramaribo kan het liefst niet worden gedacht aan industriebedrijven. Er is in het stadsdistrict hoegenaamd geen ruimte om op een verantwoordelijke manier industriële bedrijvigheid uit te voeren. Industrie in woonwijken is taboe geworden. Adequate ruimte en gronden daarvoor zijn niet beschikbaar.”

Vormende activiteiten

“Vorming, training en educatie zijn belangrijke onderdelen van het beleid. CDS (Communicatie Dienst Suriname) en BIC (Burgerinformatie Centrum) zullen in toenemende mate voorlichting verschaffen en algemeen vormende activiteiten ontplooien. Het laatste al dan niet in samenwerking met gevestigde organisaties en individuen, die bekwaam zijn in verrijken van kennis”, aldus dc Bhola tegenover het bestuur van de Akmos.

HD

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: