Mics 6 afgerond

MICS 6 onderzoek afgerondHet ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo), de Unicef en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) bedanken alle huishoudens voor hun medewerking aan het Multiple Indicator Cluster Survey (Mics) 6 onderzoek. Het Mics -onderzoek, dat door de Unicef is ontwikkeld, staat bekend als de Multiple Indicator Cluster Survey (Mics 6) en is een onderzoeksmethode om de situatie en het welzijn van vrouwen en kinderen te meten en dient ook als nulmeting voor de monitoring van de ‘Sustainable Development Goals’ (Duurzame Ontwikkelingsdoelen).
Het Mics 6 is in Suriname van start gegaan op 27 maart 2018 en is op 26 augustus 2018 succesvol afgerond. Het ministerie van Sozavo is vorig jaar met ondersteuning van de Unicef en in samenwerking met het ABS gestart met de voorbereidingen van dit onderzoek. In het onderzoek wordt onder meer gemeten wat de stand van zaken is met betrekking tot de gezondheid van vrouwen in de vruchtbare leeftijdsperiode (15-49 jaar) en kinderen jonger dan 5 jaar. Van kinderen van 5-17 jaar wordt ook nagegaan wat de onderwijssituatie is, alsook het ontwikkelingsniveau. Vermeldenswaard is dat deze keer ook de mannen (15-49 jaar) geënquêteerd zijn geworden. Verder is ook bij huishoudens in stad en district nagegaan wat de situatie is met betrekking tot de kwaliteit van drinkwater en de toegang tot sanitaire voorzieningen. Kortom het onderzoek zal Suriname voorzien van recente, betrouwbare en belangrijke data, waarmee de voortgang met betrekking tot de ontwikkelingsdoelen (SDG’s) gemonitord kan worden.
Response huishoudens en mannen
Aan het begin van het veldwerk in vooral de districten Paramaribo en Wanica hebben ABS-veldwerkers te maken gehad met non-response en/of weigering van huishoudens om mee te doen aan het onderzoek. Ook hebben veldwerkers de interviews met mannen niet altijd kunnen afnemen, omdat de mannen vaak niet thuis waren. Door extra inzet van het ABS en herbezoeken aan huishoudens, is de response van zowel de huishoudens als van de mannen gebracht naar aanvaardbare percentages.
Vervolgtraject
Volgens planning en de Mics -standaarden zal de data binnen zes (6) maanden na afronding van het veldwerk aan stakeholders gepresenteerd en beschikbaar worden gesteld. Het ministerie zal met de ondersteuning van Unicef en het ABS alles in het werk stellen om deze deadline te halen.

error: Kopiëren mag niet!