Mathoera, Nurmohamed en Gajadien komen met initiatiefvoorstel tegen verhoging DNA-gelden

De VHP-assembleeleden Krishna Mathoera, Riad Nurmohamed en Asiskumar Gajadien hebben een initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet ingediend bij de leiding van het parlement. Het voorstel houdt in nadere wijziging van de Wet tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (DNA). De wijzigingen houden in dat de schadeloosstelling van de DNA-leden niet meer gekoppeld is aan dat van de landsdienaren en dat de huidige onkostenvergoeding voorlopig van kracht blijft.
“Vanwege de moeilijke sociaal economische situatie in Suriname voor voornamelijk grote delen van de samenleving, en de gebrekkige financiële middelen van de Staat Suriname, is het niet wenselijk dat de maandelijkse schadeloosstelling van leden en gewezen leden van (DNA) op dit moment worden verhoogd. Het is wenselijk dat er een integrale wijziging komt van de geldelijke voorzieningen van leden en gewezen leden van (DNA). Dit nieuw voorstel moet binnen 6 maanden af zijn en voor goedkeuring worden aangeboden aan (DNA)”, staat in de memorie van toelichting.
De VHP-fractie heeft geen bezwaar om in de recesperiode te vergaderen en gaat ervan uit, dat collega-parlementariërs het belang van de spoedige behandeling inzien en alle medewerking hieraan zullen verlenen.
Hieronder leest u het volledig initiatiefvoorstel:

Aan: De Nationale Assemblée
WET van ……………………………………..,
houdende nadere wijziging van de Wet tot regeling
van de geldelijke voorzieningen van de leden
en van de gewezen leden van De Nationale
Assemblée (S.B. 1988 no. 59, zoals laatstelijk
gewijzigd bij S.B. 2015, no. 74, juncto S.B. 2017, no. 82)
(Wet geldelijke voorzieningen leden en
gewezen leden van De Nationale Assemblée).
——————————————————
ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is de “Wet geldelijke voorzieningen van de leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée (S.B. 1988 no. 59, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015, no. 74, juncto S.B. 2017, no. 82)”, nader te wijzigen;
Heeft na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:
ARTIKEL I

In de Wet van 23 september 1988 tot regeling van de geldelijke voorzieningen van de leden en van de gewezen leden van De Nationale Assemblée (S.B. 1988 no. 59, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2015, no.74, juncto S.B. 2017, no. 82) (Wet geldelijke voorzieningen leden en gewezen leden van De Nationale Assemblée) worden de volgende wijzigingen aangebracht:
Artikel I lid 1 wordt als volgt herschreven:
De leden van het Parlement van Suriname en De Nationale Assemblee, genieten ten laste van de staatskas een maandelijkse schadeloosstelling (onkostenvergoeding) ter bestrijding van de aan de uitoefening van hun parlementaire werkzaamheden verbonden kosten, die worden nader bij wet vastgesteld.
Na lid 2 wordt een lid 3 toegevoegd luidende als volgt:
De huidige maandelijkse schadeloosstelling, overeenkomstig de resolutie van 7 december 2012 no.12.197/12 (SB 2012 no. 186) blijft gehandhaafd tot de verbonden lasten bij wet is vastgesteld.
ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging.
3. De minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet.
Paramaribo, de ………………………………………..
DESIRÉ D. BOUTERSE

error: Kopiëren mag niet!