VSB en ICT-Associatie discussiëren over nieuwe EU privacyregels

Op 25 mei 2018 zijn er nieuwe privacyregels ingegaan binnen de Europese Unie. De nieuwe wetgeving genaamd ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)’ zal ook impact hebben op het Surinaams bedrijfsleven. In dit kader komt het Verenigd Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en de ICT-Associatie op 7 juni bijeen. Er zal specifiek worden gediscussieerd over het effect van deze nieuwe wetgeving. Ook zullen er presentaties worden gehouden rond het effect op Telenamic, en AVG op de werkvloer.
Elk bedrijf in de EU dat persoonsgegevens verwerkt, moet zich houden aan de regels die de AVG voorschrijft. Onder verwerken valt niet alleen ‘opslaan’, maar ook gebruiken, analyseren, combineren of verwijderen. Organisaties moeten (nog) duidelijk(er) maken waarom ze persoonsgegevens verzamelen, waarvoor ze die gebruiken en hoe lang de data wordt bewaard. Ook moeten ze burgers desgevraagd inzage geven in de opgeslagen data.
Onder persoonsgegevens vallen ‘alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Naast naam- en adresgegevens betreft het dus ook bijvoorbeeld medische data, klantprofielen en klikgedrag. De betrokken landen zijn in eerste instantie alle lidstaten van de Europese Unie. Het geografische toepassingsgebied van de AVG gaat echter veel verder. Overeenkomstig artikel 3 lid 2 van de wet is de AVG ook op buiten de Europese Unie gevestigde ondernemingen onder de daarin gestelde voorwaarden van toepassing.
Voor zover persoonsgegevens worden verwerkt door betrokkenen binnen de EU, moeten ook buiten de EU gevestigde bedrijven hun bedrijfsprocessen omzetten naar de AVG-eisen. Dit geldt echter alleen indien de betrokken onderneming in de EU haar goederen en diensten aan de betrokkenen aanbiedt of het gedrag van de betrokkenen (bv. op het gebied van marktonderzoek) in acht neemt. Precies dit deel van de wet trekt de aandacht van Surinaamse ondernemingen. Het is voor de lokale ondernemers die in Europa diensten verlenen van enorm belang om niet door de EU op de vingers te worden getikt. Dit betekent ook dat een groep lokale ondernemers zich veel meer moet bezigen met het onderwerp. Veelal bewaren/verwerken ondernemers persoonsgegevens, zonder ervan bewust te zijn waar die precies mee bezig zijn. Merkwaardig is wel dat de aankomst van de wet sinds 2016 helder was. Surinaamse ondernemers die er belang bij hebben, hadden ook twee jaren de tijd om zich voor te bereiden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Self-Reliance Auditorium en start om 19.30 uur. Het is voor VSB- en ICT-Associatieleden.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: