‘Ondersteuning samenleving van belang bij uitbanning geweld tegen vrouwen’

De steeds verruwende vormen en vermeerderde aantal gevallen van geweld tegen vrouwen, vinden de ambassadeurs voor een veilige thuishaven van de Anton de Kom Universiteit, verbonden aan het Institute for Women Gender and Development Studies (IWGDS) niet kunnen binnen de Surinaamse samenleving. In dit kader organiseren de Ambassadeurs voor een Veilige Thuishaven, die vallen onder het IWGDS, op vrijdag 24 maart 2017 een protestloop.
Deze protestloop heeft als doel de samenleving bewuster te maken van de negatieve gevolgen die optreden vanwege geweld tegen vrouwen en meisjes, maar meer nog signalen af te geven dat zij geen geweld meer tolereren.
Geweld veroorzaakt veel leed en gaat met veel kosten gepaard. Ook de overheid is hiervan bewust. Vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken ook deelneemt aan deze loop. Echter moet worden benadrukt dat de awareness op zich niet voldoende is om het geweld te verbannen. Het ontwikkelingsplan 2017-2021 is duidelijk over de mankementen in het systeem. Het genderbeleid ressorteert onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en wordt door het Bureau Genderaangelegenheden (BGA) geformuleerd, gecoördineerd en geëvalueerd. Beleidsformulering en uitvoering dienen te worden gebaseerd op het aangaan van partnerschappen, het analyseren van beschikbare data, het opstellen en aanpassen van wet- en regelgeving en het op gang brengen en vergroten van het genderbewustzijn.
Problemen bij het formuleren en uitvoeren van het genderbeleid zijn er echter zat. Er is onvoldoende capaciteit om een genderstrategie en -beleid te ontwikkelen, uit te voeren, te monitoren en te evalueren. Om de samenleving in het algemeen en de schoolgaande jeugd in het bijzonder landelijk bewust te maken van gender, opvoeding en mensenrechten (vrouw, man en kind) heeft het BGA een tekort aan kader. Er is niet genoeg aan statistische en andere informatie, waaronder kwalitatieve data voor specifieke beleidsbepaling en voor het treffen van probleemoplossende interventies. Tegen het stijgend aantal gevallen van huiselijk geweld is in 2015 de Wet Bestrijding Huiselijk Geweld aangenomen, waarbij een slachtoffer een beschermingsbevel kan aanvragen tegen een pleger. Onderrapportage van aangiften en het niet aanvragen van een beschermingsbevel tegen huiselijk geweld kunnen mede leiden tot een toename van het aantal partnermoorden. Er is zeker weinig ervaring met genderintegratieprocessen, waarbij in de fase van beleidsontwikkeling gelijkheidsdoelen aan alle beleidsdoelen worden toegevoegd zowel in de publieke als in de private sector.
Het ligt in de bedoeling dat er zeker vanuit de universiteit, veel meer ondersteuning komt richting beleidmakers qua onderzoek en het aandragen van oplossingen voor het gegeven probleem. In deze dient ook te worden gedacht aan vooral het doorcommuniceren van onderzoeksresultaten die door de studenten van de universiteit zelf worden vastgelegd, zoals de voorzitter van het universiteitsbestuur dat onlangs nog uitte. Het zal uiteindelijk een inspanning dienen te worden, waarbij niet alleen de beleidmakers, maar ook de samenleving een bijdrage levert voor de gezondmaking van het geheel.
De protestloop wordt medegeorganiseerd door Women’s Rights Centre (WRC) en United Nations Development Program (UNDP).
Voor de jonge ambassadeurs is dit een van de eerste grote acties die zij zelf ondernemen. Er wordt een start gemaakt met de bewustwording rond het idee van het idee van een Veilige Thuishaven.
De deelnemers aan de loop kunnen zich vanaf 16.00 uur op het Onafhankelijkheidsplein verzamelen. De loop begint om 16.30 uur vanuit het Onafhankelijkheidsplein.
Door de Verenigde Naties is elke 25ste van de maand uitgeroepen tot “organge day”. Oranje is de kleur voor geweld tegen vrouwen. De oproep aan de deelnemers voor de loop, is daarom ook om zoveel als mogelijk oranje te dragen. Er is geen registratie vereist voor deze loop.
Kavish Ganesh

error: Kopiëren mag niet!