Wetgeving e-commerce en –overheid welkom

De zeer interessante Wet Elektronisch Handelsverkeer is nu aanhangig in De Nationale Assemblee. De wet– die zeer technisch van aard is – is tot stand gekomen na hoorzittingen met stakeholders. Deze wet regelt de elektronische transacties. Hierbij gaat het om handel via internet, maar meer dan dat. Het kan gaan om transacties (betalingen, overmakingen, overdrachten, machtigingen) binnen de overheid, maar ook tussen overheid, bedrijven en consumenten over en weer. De issue van e-commerce (business (overeenkomsten etc.) via elektronische weg) en e-government (dienstverlening overheid en afhandelingen via internet) zijn al sinds de periode 2010-2015 aan de orde. Bij digitaal vastgelegde informatie is er geen sprake meer van papier, maar kan de informatie op gemakkelijke wijze ontelbare keren worden gekopieerd, zonder kwaliteitsverlies of vernietiging. Onder e-commerce wordt begrepen alle vormen van het elektronisch aanbieden en aanprijzen van goederen, diensten door bedrijven en personen, gericht op het tot stand brengen van overeenkomsten. We denken aan reclame en direct-marketing, al dan niet gebruikmakend van het internet, vanuit of gericht op Suriname. Deze wet beschermt de betrouwbaarheid, de transparantie en geheimhouding en privacy in de e-commerce. In de eerste plaats moeten de businesspartners vertrouwen op de juistheid en volledigheid van elektronisch verstrekte informatie. De (ICT-)systemen waarmee gecommuniceerd en verhandeld wordt moeten inderdaad betrouwbaar zijn. Partijen moeten erop kunnen vertrouwen dat elektronisch aangegane verplichtingen op een goede wijze zullen worden uitgevoerd. Een voorwaarde voor betrouwbaar elektronisch zakendoen is, dat de deelnemers daarbij zelf ook verantwoordelijkheid dragen voor het ontwikkelen en in stand houden van betrouwbare informatie- en communicatiesystemen. Een betrouwbare organisatie en de bescherming van uitgewisselde informatie dragen ook bij aan dit principe. Verder moet in het kader van de transparantie het voor iedere partij duidelijk, inzichtelijk, overzichtelijk en zo mogelijk, verifieerbaar te zijn met wie men handelt. Ook moet duidelijk zijn over welke voorwaarden men handelt en welke informatie daarvoor van belang is of daarvoor gebruikt wordt. In het kader van de privacy dienen partijen een bepaalde mate van zekerheid te hebben dat vertrouwelijke informatie ook vertrouwelijk wordt behandeld. Een voordeel van de wet is dat een zekere mate van lastenverlichting (zoals de factor tijd) zal optreden. Het zaken doen kan gemakkelijker op gang komen zonder fysieke lasten. Met deze wet wordt ook aangesloten op de wetgeving over elektronisch verkeer in de rest van de wereld. De zal zorgen voor een betere en betrouwbaardere dienstverlening en een efficiëntere overheid. Ten aanzien van de betrouwbaarheidseisen is een essentiële randvoorwaarde de beschikbaarheid van adequate middelen voor identificatie, authenticatie en autorisatie. Deze randvoorwaarden zijn nodig, zodat de overheid er zeker van kan zijn dat zij met de juiste persoon te maken heeft.
Verder kunnen burgers en bedrijven ervan verzekerd zijn dat hun vertrouwelijke informatie op een betrouwbare manier bij de overheid terecht komt of daar kan worden opgehaald. De wet heeft betrekking op de elektronische overheidsdiensten. Dan denken we aan diensten waar burgers algemene informatie opvragen zoals in de toelichting genoemd het aanmelden voor of reageren op discussiefora, aanmelden voor nieuwsbrieven, verzoek tot een feitelijk handelen (grofvuil ophalen) en registreren voor een gepersonaliseerde webpagina, uiteraard voor zover deze zaken gangbaar zijn in Suriname. De burgers kunnen elektronisch ook klachten indienen, aanvraag indienen (ten behoeve van een beschikking), persoonsgebonden informatie opvragen of raadplegen, informatie verstrekken of muteren, verantwoording afleggen en bezwaarschriften indienen. Op termijn zullen al deze elektronische overheidsdiensten mogelijk gemaakt worden in Suriname, kondigt de wet aan. Een belangrijk onderwerp zijn de elektronische handtekeningen. Aan deze handtekeningen moeten dezelfde rechtsgevolgen worden verbonden als aan schriftelijke handtekeningen. Deze wet zal ervoor zorgen dat het niet meer zo is dat aan rechtshandelingen de geldigheid wordt ontzegd uitsluitend omdat deze via internet zijn verricht. Elektronische handtekening is een nieuwe vorm van bevestigde identiteit en moet niet verward worden met een digitale handtekening of een gescande handtekening. Een elektronische handtekening bevat elektronische identificatie-informatie waarmee de eigenaar bevestigt de eigenaar te zijn van die handtekening. Ook een elektronisch document kan nu als bewijsmiddel worden gebruikt. De wet is van toepassing op elektronisch rechtsverkeer. De nationaliteit of woon- of vestigingsplaats van gebruikers is daarbij op zich niet relevant. De wet beoogt buiten twijfel te stellen dat rechtshandelingen, waaronder overeenkomsten, via internet tot stand kunnen komen. Door deze wet zal het elektronisch zakendoen bij wet worden erkend en zullen waarborgen inzake veiligheid erin worden opgenomen. Ook de e-government is van belang, waardoor burgers niet voor alles op overheidskantoren fysiek aanwezig hoeven te zijn. Het een en ander vereist wel veilige systemen waarin niet ingebroken kan worden.

error: Kopiëren mag niet!