Het pedagogisch klimaat

Keer op keer verbaas ik mij dat de regels voor het pedagogisch klimaat in de klas ver te zoeken zijn. In gesprek met een pas afgestudeerde sollicitant, kwam ik erachter dat het begrip “(veilig) pedagogisch klimaat” haar niet bekend was. Dat zou betekenen dat het begrip niet is uitgelegd op de Kweekschool!? De manier waarop ik tijdens mijn studies dit begrip geleerd heb, is dat het pedagogisch klimaat de basis vormt voor leren.
Voor alle onderwijsgevenden, ouders en verzorgers; onderstaand de uitleg van het Pedagogisch klimaat gehaald van verschillende bronnen. Natuurlijk kunt u nog veel meer informatie over het Pedagogisch klimaat vinden door dit in te toetsen op Google of een andere zoekmachine.
Een veilig klimaat
18-8-2015
Een veilig pedagogisch klimaat is een voorwaarde om goed te kunnen leren. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich prettig en veilig voelen op school en in de klas. Dit is bevorderlijk voor het leren en de motivatie van leerlingen, en is vooral voor jongens van belang. Een positief gevoel bij school bevordert de binding en kan uitval voorkomen. Leerlingen moeten het gevoel krijgen dat ze vertrouwen krijgen van docenten en schoolleiding. Vooral jongens hebben behoefte aan bevestiging en persoonlijke aandacht. Een veilig klimaat vraagt om heldere regels en toezicht op het naleven ervan, en om een goede zorgstructuur met persoonlijke begeleiding van leerlingen.
Bron: http://handreikingjongensmeisjes.slo.nl/handreiking/pedagogisch-klimaat/een-veilig-klimaat
Veiligheid
Kinderen leren optimaal in een omgeving waarin ze zich veilig en geaccepteerd voelen. Een leerkracht moet zo’n omgeving bieden in de schoolklas. Het is niet alleen een leeromgeving, maar net zo goed een leefomgeving. Een basisbehoefte van een kind is dat hij/zij zich veilig voelt. Het is tegelijk een voorwaarde voor de ontwikkeling. De maatschappij waarin wij leven is erg complex en kinderen worden geconfronteerd met heftige informatie: over oorlog, geweld, pedofilie enz. Het is daarom nodig dat de kinderen in een veilige omgeving van deze dingen horen.
Een goed pedagogisch klimaat
Een goed pedagogisch klimaat wordt in grote mate bepaald door relaties. Daarnaast zijn de volgende aspecten van belang:
• De leerkracht moet aandacht hebben voor de kinderen en zich in hun situatie in kunnen leven.
• De leerkracht moet authentiek zijn en gezag hebben.
• De leerkracht moet vertrouwen in zijn leerlingen hebben. Hij ondersteunt het zelfvertrouwen van de kinderen, door hen het gevoel te geven dat ze het kunnen.
• De leerkracht heeft respect voor zijn leerlingen en bevordert het onderlinge respect tussen de kinderen.
• De leerkracht moet zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving. Het geeft rust en veiligheid als de kinderen weten waar alles staat en welke functie het heeft.
• De leerkracht stimuleert de zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel bij de kinderen.
• Er zijn heldere regels, dat schept duidelijkheid. Het beste is als er in de school duidelijke omgangsregels zijn afgesproken.
• Er is een goede structuur in de groep, dat biedt zekerheid.
Bron: Kerpel, A. (2014). Het pedagogisch klimaat. Geraadpleegd op 20-02-2017,van http://wij-leren.nl/pedagogisch-klimaat-artikel.php0
(…) Het belang van een goed pedagogisch klimaat voor optimale leerresultaten komt in verschillende onderzoeken duidelijk naar voren. Zo concludeert van der Grift al in 1985 dat het ‘het leerklimaat, c.q. pedagogisch klimaat in de klas van invloed is op de leerprestaties van leerlingen’. Hij schetst hierbij een algemeen beeld waarbij ‘leerlingen betere prestaties boeken in klassen waar sprake is van een groepssamenhang tussen leerlingen, waar orde heerst, waar leerlingen door de leerkracht worden gestimuleerd om goede prestaties te halen en waarin de leerkracht hoge verwachtingen ten aanzien van zijn leerlingen heeft’ (Maslowski, 2004).
Bron: https://www.klimaatschaal.nl/Pedagogisch-klimaat
Ik zie het pedagogisch klimaat als je thuis voelen in de klas. In de klas hoort een prettige sfeer te heersen, naar school gaan moet leuk zijn. Een leerling mag in de klas niet gepest of veroordeeld worden. Een leerling moet durven vragen als er iets niet begrepen wordt. Degene die op school hiervoor zorg moet dragen is de leerkracht. Ik hoop dat alle opvoeders die dit lezen op zijn minst de tijd nemen om even na te denken hoe het er op dit moment aan toe gaat en hoe het zou kunnen/ moeten als er een veilig pedagogisch klimaat zou heersen.
Stichting Edumax, Ontwikkeling en Advies wil Suriname vooruit helpen door haar kennis in te zetten voor projectontwikkeling en gericht advies. Deze stichting is opgericht door Vazra Ramgoelam, Bachelor of Education. Zij is bezig haar Master of Science in Onderwijswetenschappen af te ronden aan de Open Universiteit. Mail mij: [email protected]

error: Kopiëren mag niet!