Gajadien voorstander tweederde meerderheid DNA bij bemensing Constitutioneel Hof

DNA-lid Asiskumar Gajadien
DNA-lid Asiskumar Gajadien
Assembleelid Asiskumar Gajadien (VHP) is er voorstander van dat De Nationale Assemblee (DNA) ook het vereiste van een tweederde meerderheid van het college hanteert bij de bemensing van het Constitutioneel Hof (CH). Tijdens de behandeling van dit wetsontwerp maandag benadrukte de politicus dat het orgaan met een grote grondwettelijke bevoegdheid bezig zal zijn en het ook wetten en verdragen zal toetsen waar het parlement ook vooraf aan het grondwettelijke vereiste van tweederde meerderheid heeft moeten voldoen. Een wijziging in artikel 2 van het wetsontwerp, waar slechts over de normale meerderheid van 26 zetels in de DNA wordt gesproken, zou volgens hem erin resulteren dat de voorzitter, vicevoorzitter, leden en plaatsvervangende leden van het CH slechts na voldoening van de grondwettelijke meerderheid in het parlement voorgedragen zouden kunnen worden. Volgens de politicus zou dit ervoor kunnen zorgen dat het orgaan niet te verregaande bevoegdheden heeft waar politici eventueel in hun voordeel misbruik van zouden kunnen maken. “Dit wordt dan een breed gedragen CH met stevige waarborging van de rechtsstatelijkheid. Dat is ook het geest die de grondwet voordraagt”, aldus Gajadien.
Deskundigheid garanderen
Bij de benoeming van de voorzitter, vicevoorzitter, leden en plaatsvervangende leden is het volgens Gajadien van belang dat deskundigheid gegarandeerd wordt. De voorgedragen mensen moeten volgens hem niet alleen op het gebied van staatsrecht ervaring hebben, maar ook op het gebied van het administratief en internationaal recht. Indien de nodige deskundigheid in het land ontbreekt, stelde hij ook voor om deze deskundigheid extern te zoeken. Immers benadrukte hij dat Suriname lid is van verschillende internationale organisaties waar de deskundigheid gemakkelijk binnen zou kunnen worden gehaald.
Huidig voorstel CH heeft veel gevaren
Een CH zoals voorgesteld kan volgens Gajadien partijpolitieke en enge belangen dienen, waardoor de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht teniet gedaan wordt en de grondwettelijke rechtsbescherming van het volk en de bescherming van onze rechtsorde kunnen komen te vervallen. Zo een CH zou volgens de VHP’er alle wettelijke regelingen kunnen goedpraten, ook al zou die in strijd zijn met de grondwet en verdragen ten gunste van een toevallige coalitie en president. Het zou ook ten dienste kunnen staan van een bepaald wanbeleid. Deze mogelijkheid wordt volgens Gajadien voorgesteld, terwijl de grondwet zelf voorschrijft hoe het CH moet uitzien en optreden. Hij denkt dat met dit artikel, indien aangenomen, het parlement een wettelijke mogelijkheid creëert om voorbij te kunnen gaan aan hetgeen Suriname internationaal heeft afgesproken. Het CH heeft als taak om het werk van de DNA, de regering, de president en alle staatsorganen te toetsen en te beoordelen met de mogelijkheid om de wettelijke bepalingen of bestuursbesluiten van overheidsorganen onverbindend te verklaren.
FR

error: Kopiëren mag niet!