Kader inzetten voor invullen dc-posten

Momenteel zijn 8 kandidaat-dc’s in training om nieuwe posten landelijk over te nemen. De dc’s spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid van de regering. Het beleid van alle 17 ministeries en de structuren en de op hun van toepassing zijn de wet- en regelegeving moeten goed bekend zijn bij de dc’s. Men moet ermee kunnen werken. De indruk bestaat dat de dc’s alleen oog hebben voor de droge en natte infrastructuur en enigszins de leefabrrehdi/ordenen rust, maar het draait om meer dan dat. Over het algemeen hebben we in Suriname over de hele linie nu te maken met zwakke dc’s. Het zijn voornamelijk politieke figuren die denken dat ze hun via onderwijs opgedane kennis, voor zover daarvan sprake is, niet hoeven te gebruiken. Het vertand is nu zo een beetje op nul en men heeft alleen oog voor het ophalen van goten en kanalen en het onderhouden van niet-verharde wegen en hier en daar ook vuilophaal. In het beleid van decentralisatie van bestuur speelt de dc als hoogste plaatstelijke autoriteit in het (deel)district een belangrijke rol. Decentralisatie betekent niet dat alle ministeries hun kantoren in de verschillende districten hebben. Decentralisatie betekent dat binnen het uitgezette raamwerk van het algemeen overheidbeleid, de dc’s op basis van de specifieke problematiek van het district nader het beleid uitwerken en uitvoeren en die beleidsgebieden buiten beschouwing laten die op hun district niet van toepassing zijn. Daarbij spelen de districtshandlangers van de ministeries die in de districtsbesturen zitten van elk district een belangrijke rol. Elk district heeft een districtsbestuur waarin 17 personen zitten van de 17 ministeries. Daarin zitten ambtenaren die van het district zelf zijn, weten wat er wat hun ministerie betreft speelt in het district en de wettelijke en beleidsmogelijkheden en onmogelijkheden kennnen vanuit hun ministerie. Bij het bedenken van oplossingen kan men zeer innovatief zijn en moet er een goede verstandhouding zijn met de plaatselijke bevolking en de rr’s en dr’s. De districtsplannen moeten goed afgestemd worden op de begrotingen van de 17 departmenten. In de begroting van de 17 departementen moet verwezen worden naar de districtsbegroting. De dc’s kunnen voor een deel rekenen op specifiek begrote middelen op de grote begroting, maar ook op eigen opbrengsten welke ook in de grote begrotingen zichtbaar moeten zijn. Tussen de ministeries en de dc’s moeten er een heel goed contact zijn. De dc’s kunnen samen met de ministeries projecten uitvoeren of kunnen de ministeries bijstaan wanneer zij op eigen verantwoordelijkheid projecten uitvoeren. Als we het rijtje even aflopen dan zien we dat de dc’s de politie beter moeten helpen aansturen. Elk district heeft eigen problemen in de strafrechtelijke sfeer die de leefbaarheid en de orde en rust verstoren. Zo zijn er districten die te maken hebben met veel geluisdoverlast vanuit auto’s met name Wanica, Zuid-Paramaribo, Commewijne en Nickerie. Er zijn districten waar mensenhandel en mensensmokkel zich voltrekken. We denken aan Nickerie, Wanica. Paramaribo, Brokpondo, Sipaliwini en Commewijne. Dc’s moeten goed op de hoogte zijn wat betreft de problematiek. Hetzelfde geldt voor kinderarbeid, alcoholisme, openbaar dronkenschap welke gedoogd wordt door de politie, verkeercriminliteit (inclusief illegale straatraces), hanjongeren, drugsverkoop, prostitutie en vervuiling. Onder Biza vallen naast de administratieve taken van de staat ook het genderbeleid. Er zijn districten met een verhoogd voorkomen van huiselijk geweld, lage kans op participatie op de arbeidsmarkt (werkloosheid) en slechte scholings- en gezondheidsmogelijkheden alles te nadele van de vrouw. De dc’s moeten weten hoe ze deze zaken via Biza en Minowc kunnen helpen oplossen. Hier spelen de districtsbesturen een belangrijke rol. De dc’s vallen onder RO, maar RO heeft zelf ook taken die niet alleen van toepassing zijn op het binnenland doch op alle districten. Bij Defensie zien we de dc’s geen primaire taak vervullen, maar bij de grensdistricten kan men Defensie op de hoogte stellen van illegale beheersdaden die door vreemde mogendheden op ons grondgebied worden gepleegd. Bij het bevorderen van vooral het ondernemerschap (klein en middelgrote ondernemingen, nv’s, cooperaties, eenmansbedrijven) moeten dc’s een zeer faciliteirende rol spelen en zaken die op hun bord liggen, snel afhandelen. Bij de prijzen van diensten en goederen hebben dc’s ook een rol te vervullen. Suriname heeft een enorme agrarische potentie en de districtsbevolking heeft bijna altijd een agrarisch verleden. LVV en de dc’s kunnen op lokaal niveau samen met HI mooie projecten doen uitvoeren en deze joint-inititiatieven zeker ook ‘showcasen’. Wat NH betreft moeten de dc’s hun rol beter vinden in het voorkomen van schade aan milieu (vestoring ecosysteem en kustbescherming, vervuiling/spills) en de leefbaarheid wat betreft exploratie. Bij Arbeid kan samen met LVV, TCTen HI gewerkt worden aan mooie lokale projecten die de werkgelegenheid bevorderen, veel via bijvoorbeeld cooperaties die op moderne en transparante wijze worden gerund. Het rijtje van ministeries kan zo worden afgelopen, maar bottomline is dat dc’s er niet alleen zijn om politiek te spelen en macht tentoon te spreiden. Men moet goed onderlegd zijn en zelf plannen kunnen beoordelen en helpen schrijven, vooral omdat we nog in een ontwikkelingsland leven. Nu we ter upgrading van het functioneren van de dc’s trainingen verzorgen, is een zaak ook aan te bevelen, namelijk het uniform van de dc’s. Men moet gaan richting uniforme opmaak en katoen in plaats van nylon/polyester. Over de gouden tanden en zware kettingen en ringen zullen we een andere keer een voorzichtig advies geven.

error: Kopiëren mag niet!