Groep Kwinties uit bezorgdheid

Een groep bezorgde Kwintie heeft middels een open brief haar ongenoegen geuit over de wijze hoe bepaalde personen binnen hun gemeenschap misbruik maken van de granman aldaar. Volgens deze groep wordt er steeds misbruik gemaakt van de oude granman Mathias der Kwinties, door een klein groepje mensen van Witagron om hun eigen belangen te behartigen. Men maakt daarbij gebruik van de stempel van de granman en ook laat men hem zijn vingerafdruk zetten op stukken die men dan laat doorgaan als zijnde officiële beslissingen van de granman.
Volgens deze groep is er een commissie ingesteld, bestaande uit functionarissen van het ministerie van Regionale Ontwikkelingen (RO) en de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Echter is er volgens hen nog geen oplossing gekomen ten aanzien van het probleem. “Ook is er geen tevredenheid ten aanzien van de werkwijze van deze commissie. Aangezien deze werkwijze niet bevorderlijk is voor de eenheid en ontwikkeling onder de Kwinties, is het van belang dat de bevoegde personen zo snel mogelijk de juiste maatregelen nemen om een eind te maken aan alle onduidelijkheden in deze zaak” , stelt deze groep bezorgde Kwintiers.
Commissie moet rust brengen
Minister Edgar Dikan stelt al kennis genomen te hebben van deze brief en geeft aan van de week nog deze behandeld te hebben. De minister heeft dus aan de directeur de opdracht te geven deze zaak verder te onderzoeken en rapportage uit te brengen. De genoemde commissie was reeds door de vorige minister, Stanley Betterson, ingesteld, zegt de huidige minister Dikan.
Dikan geeft aan dat wanneer het ministerie heeft geconstateerd dat er problemen zijn binnen een gemeenschap, er voor een neutrale partij wordt gekozen. In dit geval wordt dan een commissie benoemd om erop toe te zien dat de orde en vrede gehandhaafd blijven. “De commissie die de rust moet brengen binnen de gemeenschap moet zo transparant mogelijk te werk gaan. Meestal hebben de problemen te maken met de middelen die binnenkomen. Als ik mij niet vergis, heeft deze commissie al wat gelden kunnen sparen, zodat zaken aangepakt kunnen worden.”
Nu zijn er echter weer perikelen aan het opborrelen. Volgens de minister is er een verdeelsleutel ingesteld, wat ervoor zorgt dat gelden op de juiste manier verdeeld worden. “Het gaat in dit geval om geld dat bedoeld is om ontwikkeling te brengen in het gebied, maar vaak zien we dat er individuen zijn die het geld proberen te innen en voor persoonlijk gebruik aanwenden. Wij streven ernaar dat tenminste 75% van de gelden gaat ten voordele van de gehele gemeenschap. Dan heb je een deel dat bestemd is voor het traditioneel gezag in de vorm van representatiekosten. Wanneer de Basja bijvoorbeeld 2 of 3 krutus moet bijwonen, moet die toch wat uitgeven aan zijn gewaad en daarvoor krijgen zij een tegemoetkoming”, aldus minister Edgar Dikan. De RO-minister is zich ervan bewust dat er altijd groepen zullen zijn die niet 100% blij zullen zijn met genomen besluiten. De minister heeft vrij recent juist een brief ontvangen van een andere groep binnen de Kwinties, die wel tevreden was en aangaf dat zij door wil gaan met het proces.

error: Kopiëren mag niet!