Nieuwe stroomtarieven in werking

EBS1
EBS2Met verwijzing naar het besluit van de Raad van Ministers (RvM) maakt het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen hierbij bekend dat met ingang van 1 mei 2016 de tarieven voor elektriciteit verder worden aangepast. De Regering streeft ernaar om ten behoeve van de totale samenleving, te komen tot een gebalanceerde tarievenstructuur voor elektriciteit. Dit stelsel is erop gericht om gefaseerd de decennialang gehanteerde overheidssubsidie aan de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) af te bouwen. Het is daarnaast van belang dat het energiebedrijf kostendekkend kan draaien en in staat is de nodige investeringen te plegen om de continuïteit van de energielevering en de aansluiting van nieuwe consumenten (huishoudens en bedrijven) te garanderen.
Aanpassing van de stroomtarieven is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
• Een gemiddelde basisprijs per kWh van 60% van de werkelijke basisprijs van USD 0,16802
of te wel SRD 0,92
• Een gehanteerde wisselkoers van USD 1 = SRD 5,50
• Een barrel prijs voor HFO van USD 35,- gemiddeld.
Bij de invoering van de aangepaste tarieven zullen onder meer de nieuw door te voeren tarieven voor
huishoudelijke verbruikers onder 800 kWH per maand, alsook commerciële en industriële verbruikers
nog steeds onder de gemiddelde kostprijs per kWh liggen. Dit verschil zal de overheid vooralsnog
subsidiëren, deels geheel en voor een ander deel gedeeltelijk (zie tabellen). Voorts zullen alleen de
minst draagkrachtige burgers van wie kan worden aangetoond dat zij niet in staat zijn te betalen, in
aanmerking komen voor subject-subsidie.
Met ingang van 1 mei 2016 geldt dus het volgende:
• De tarieven voor huishoudens t/m 450 kWh blijven ongewijzigd.
• De tarieven voor huishoudens tussen 450 kWh en 800 kWh per maand worden gedeeltelijk
gesubsidieerd.
• Groot verbruikende huishoudens met een maandelijks verbruik boven de 800 kWh en daaraan
gelijkgestelde categorieën worden niet meer gesubsidieerd en zullen een aangepast tarief
betalen.
• Alle overige verbruikersgroepen, inclusief commerciële en industriële bedrijven worden
gedeeltelijk gesubsidieerd.
• De overheidssubsidie voor elektriciteit zal zoals aangekondigd in oktober 2015, gefaseerd
worden afgebouwd. Groepen met een verbruik van minder dan 600 kWh per maand zullen
voor langere tijd worden gesubsidieerd.
De regering garandeert voorts dat de herstructurerings- en bezuinigingsmaatregelen in het kader van
een efficiëntere bedrijfsvoering binnen de N.V. EBS onverkort wordt voortgezet. De aangepaste
tarievenstructuur alsook de herstructurering binnen de EBS zullen in September 2016 worden
geëvalueerd.

error: Kopiëren mag niet!