1 mei boodschap Moestadja

Wij staan aan de vooravond van de herdenking van de Dag van de Arbeid. Deze dag staat in het teken van strijd, lotsverbondenheid en solidariteit met de werkende klasse wereldwijd. Dit jaar is de herdenking van de Dag van Arbeid, met name onderhevig aan de internationale economische recessie. Ook ons land is niet bespaard gebleven hiervan.
De effecten voor individuele landen zijn verschillend, maar wat vast staat is dat vrijwel alle landen, en dus ook Suriname, met effecten van de crisis geconfronteerd worden. Wat Suriname betreft zijn de meest opmerkelijke effecten tot nu toe het vertrek van Suralco, en de dalende prijs voor goud en ruwe olie op de wereldmarkt. Deze effecten hebben helaas impact gehad op bestaande arbeidsplaatsen en op de werkgelegenheid.
Het ministerie van Arbeid is doende in te spelen op deze situatie door alternatieve werkgelegenheid te identificeren. Het werkgelegenheidsvraagstuk vereist een integrale aanpak. Door omscholing, bijscholing en herscholing zullen personen die hun baan kwijt zijn geraakt in de gelegenheid worden gesteld om terug te keren op de arbeidsmarkt. Het instrument van coöperaties zal worden toegepast onder werkzoekenden om klein-ondernemerschap en creatieve werkgelegenheid te stimuleren in sectoren met economische potentie. Meer dan eens zal het ministerie zich inzetten om met medewerking van het bedrijfsleven openstaande arbeidsplaatsen te registreren voor werkzoekenden.
Het ministerie zal met de Ontslagwet in de hand erop toezien dat, tegen de achtergrond van de huidige economische situatie, dienstbetrekkingen met werknemers niet naar willekeur worden beëindigd. Het ministerie beseft dat het concept van werkgelegenheidsbescherming een punt is van discussie bij werkgevers, daarom zal binnen de Commissie Evaluatie Ontslagwetgeving gebruik maken van de expertise bij de overheid, vakbeweging en bedrijfsleven om, zoals gepland in het Decent Work Country Program Suriname, het publiekrechtelijk deel van de ontslagwetgeving te bestuderen en mij concreet uitgewerkte wetsvoorstellen te doen.
Waarvoor ik mij ook sterk zal maken is duurzame werkgelegenheid die meer zekerheid biedt aan werknemers. Zoals ik heb aangekondigd bij de laatste begrotingsbehandeling voor het dienstjaar 2016 zal paal en perk worden gesteld aan het ongelimiteerd verlengen van korte arbeidscontracten, waar ruimte en gelegenheid is tot het bieden van duurzame werkgelegenheid. Daarvoor zal het wetsontwerp Wet Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd ter goedkeuring in overweging worden genomen in het Arbeidsadviescollege, waarvan de contouren al vast staan. Ook de wet ter beschikkingstelling arbeidskrachten door intermediairs, waarvan het ontwerp bij de Staatsraad is voor goedkeuring zal ervoor moeten zorgen dat uitzendwerk wordt gereguleerd.
De Arbeidsinspectie is door opeenvolgende regeringen verwaarloosd. Het gevolg is dat de
werkomstandigheden verre van ideaal zijn. Om het functioneren van de Arbeidsinspectie te verbeteren heb ik een plan van aanpak, waaronder de huisvesting van deze dienst, voorgehouden aan de vakbond en het personeel. Ik verwacht dat hiermee de Arbeidsinspectie beter zal gaan functioneren en zal toezien op de naleving van de wetten.
De Wet Minimum Uurloon, die bedoeld is om werkenden te beschermen tegen extreem lage lonen, staat onder grote druk door de inflatie en koersontwikkeling. Mijns inziens zal het minimumuurloon noodzakelijkerwijs aangepast moeten worden ter bescherming van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Ik zal het Arbeidsadviescollege vragen om mij spoedig hierover te adviseren.
Om veilige werkomstandigheden en de productiviteit te verhogen zal de arbeidsomstandighedenwetgeving spoedig worden geherformuleerd. Met de bovengenoemde wetgevingsinspanningen zal het departement de toezegging van de president bij zijn laatste jaarrede betreffende de arbeidswetgeving voor het betreffende dienstjaar, hebben nagekomen.
De regering onderkent dat de huidige economische situatie in ons land loontrekkers treft in hun portemonnee. Daarom heeft de regering een urgentieprogramma ontwikkeld dat uitgevoerd zal worden tot het eind van dit jaar. Uiteindlijk beoogt de regering verbreding van de economische basis en monetaire stabiliteit. Verwachtbaar is dat dit streven een positieve invloed zal hebben op de werkgelegenheid.
Ik memoreer bij deze gelegenheid ook de belastingverlichtende maatregelen van de regering die zeker een verlichting zullen betekenen voor alle loontrekkers. Afgezien hiervan kent de overheid als werkgever, haar personeel een maandelijkse koopkrachtversterking toe. In navolging hiervan zou ik werkgevers willen adviseren om na te gaan of hun budget het toelaat om ook een welwillend gebaar te maken naar hun personeel toe om deze moeilijke periode te overbruggen.
Ik zal mij als minister van Arbeid in deze moeilijke periode , meer dan eens beijveren voor bescherming van werkenden en voor behoud en bevordering van werkgelegenheid. Ik zal in overleg met de sociale partners werken aan behoud van de harmonische arbeidsverhoudingen in ons land. Daarvoor hebben wij reeds wetgeving voorbereid.
Ik wens u een bezinvolle Wrokoman Dey , toe. God zij met ons Suriname. Ik dank u.

error: Kopiëren mag niet!