De voornemens van de regering voor 2016

Als de president van de Republiek Suriname, dhr. Desiré Bouterse, toegeeft dat hij de sfeer van onzekerheid onder de bevolking begrijpt, vooral na de genomen drastische maatregelen, dan hopen wij dat de ondersteuningsmaatregelen, die hij heeft beloofd, op de juiste wijze zullen worden aangepakt. De AOV-gelden en de financiële bijstand moeten bij een goed beleid, op de begroting van het ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting opgenomen worden. Alleen dan zullen de maandelijkse betalingen gegarandeerd blijven. Het ministerie hoeft dan niet maandelijks autorisatie aan te vragen bij Financiën. De minister van Sozavo, Joan Dogojo, heeft trouwens toegezegd om de AOV-gelden maandelijks te laten uitbetalen in plaats van driemaandelijks. Het sociaal vangnet is wel een goed plan, maar indien er sprake is van het verstrekken van levensmiddelen (vooral in het binnenland), dan ben ik huiverig voor een goed verloop en afhandeling daarvan. De ervaringen van het recente verleden hebben ons dat al geleerd. Als oud-ambtenaar/inspecteur van Sozavo heb ik mogen ervaren dat in het verleden ook getracht is het volk te ondersteunen middels een sociaal vangnet. Helaas is dit project geen succes geworden; er is veel misgegaan tijdens het transport, de distributie en ook tijdens het verstrekken van de hulpgoederen. Een advies aan de dienstverlenende instanties: in het kader van sociale bescherming is het toekennen van een financiële ondersteuning aan daarvoor in aanmerking komende personen/gezinnen goedkoper en efficiënter dan de hele opzet, organisatie en distributie van het sociaalvangnet in natura. Hopelijk zal de regering het leed van de bevolking enigszins proberen te verzachten door de aangekondigde maatregelen in daden om te zetten. Wat de uitgavenbeperking betreft, dient men in vele opzichten drastisch op te treden. Vele ambtenaren maken danig gebruik/misbruik van dienstauto’s. Veelal gaat het om ambtenaren die er helemaal geen aanspraak op maken. Door een intensieve controle kan veel worden bespaard op onderhoud, benzine etc. Als ex- stafambtenaar van Openbare Werken & Verkeer heb ik ook veel kunnen meemaken; meestal zaken die niet door de beugel konden.
Indien er goedkope financiering voor de woningbouw verstrekt wordt, zullen de sociaalzwakkeren ook over hun eigen woning kunnen beschikken.
Ook zelfbouwprojecten en het verstrekken van bouwkavels zouden een oplossing betekenen.
Venezuela heeft toegezegd om te helpen met sociale woningbouwprojecten; dit resultaat is bereikt tijdens een bliksembezoek van een halve dag van president Nicolas Maduro aan Suriname. De exportbevordering, importbeperking en goede besteding van onze natuurlijke hulpbronnen, vis-en landbouwproducten moeten de gemeenschap zondermeer ten goede komen.
Suriname heeft goud verkocht aan Dubai, maar de eindbestemming was India, die veel goud opkoopt. Er is, naar men beweert, ook veel hout en andere bijproducten van hout, geëxporteerd naar India. Men is gauw geneigd om slechts te kijken naar de minpunten van de overheid, terwijl een aantal ministers zich toch optimaal inzet en heel goed werk verricht. Wij moeten deze laatste groep ondersteunen en stimuleren, zodat zij het goede werk blijven voortzetten. Anno 2016 moeten wij met ons allen bewust zijn van de offers die wij samen moeten brengen. Het is te hopen dat de doelen die de regering voor ogen heeft, gerealiseerd worden. De totale samenleving heeft er immers belang bij als het land tot ontwikkeling wordt gebracht.
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!