Regeren betekent vooruitzien

Om adequaat de monetaire toestand van Suriname te kunnen volgen en daarop toezicht uit te oefenen heeft de overhead de Centrale Bank ingesteld. Deze instelling heeft onder meer tot taak: 1.het bevorderen van de stabiliteit van de Surinaamse munteenheid; 2. het verzorgen van een goede geldsomloop in Suriname middels bankbiljetten en het vergemakkelijken van het giroverkeer; 3. Het doen bevorderen van de ontwikkeling van een gezonde bank- en kredietwezen in ons land en het houden van toezicht op de banken en andere kredietinstellingen; 4. het doen bevorderen en vergemakkelijken van het betalingsverkeer van Suriname met het buitenland; 5. het beheer van de goud- en deviezen reserves van de staat. 6. Het optreden als kassier van de staat en van landsinstellingen en mee te werken aan de uitgifte van schatkistpapieren en of obligaties door de staat; 7. ht doen opstellen van de betalingsbalans en het verzamelen en publiceren van andere financiele gegevens betreffende het land. De Centrale Bank is namelijk de enige bevoegde instantie die bankbiljetten naar behoefte in omloop mag brengen. Een bankbiljet heeft immers een bepaalde intrinsieke waarde vanwege het feit dat het door goud en of deviezen bij de bank is gedekt. Het heeft ook en wel ten opzichte van vreemde valuta’s een toegekende wisselkoersmarge, welke bij verhandeling mag worden toegepast. De Centrale Bank heeft ook vanwege haar verantwoordelijkheid jegens de gemeenschap de plicht haar te informeren over de monetaire situatie van het land. Door het vaststellen van wisselkoersen ten opzichte van vreemd geld door de Governor van de Centrale Bank probeert hij daarbij een stabiliteit te bewerkstelligen van deze koersen. Het moet duidelijk zijn dat hij er alles aan doet om een gezonde monetaire toestand voor Suriname tot stand te brengen. Naar de overheid toe zal de Governor een wezenlijke bijdrage moeten leveren om zulks te kunnen verwezenlijken. Er is dan voor de overheid een goed economisch beleid weg gelegd welke in de komende periode dient te worden uitgevoerd, vooral met betrekking tot de staatshuishouding. Daarbij moet specifiek ook gekeken worden naar het economisch handelen van de samenleving in bepaalde opzichten. De Governor moet zeker ook helpen toezien op het naleven van de nodige deviezenbesparende maatregelen. Zo bijvoorbeeld moet het overmatig en overdadig gebruik van dienstvoertuigen nauwlettend gevolgd worde. Immers , het optimaal onderhouden van deze voertuigen kost veel geld. Het is allicht te begrijpen dat vanwege de zwakke economie van het land momenteel, Suriname deze kosten van het duurzaam onderhouden van al deze voertuigen dan op lange termijn niet meer zal kunnen dragen. Algemeen is bekend dat er momenteel een groot tekort bestaat aan US dollars. Suriname heeft ook in het verleden een periode gehad van enorme deviezenschaarste, waarbij de Centrale Bank op bepaalde momenten een lange wachtlijst van deviezenaanvragers moest bijhouden. Het blijkt dat er in Suriname veel meer koopmansbedrijven als ondernemerschap ontstaan dan bedrijven die zich uitsluitend toeleggen op het doen produceren van eindproducten ten behoeve van de gemeenschap en natuurlijk voor de export naar het buitenland. Dit is natuurlijk geen gezonde economische ontwikkeling. Het is van groot belang dat een verantwoordelijke regering van uit haar uitvoerend beleid ruim vooraf de eindresultaten met betrekking tot de economische ontwikkeling van het land moet kunnen voorspellen. Uit het feit dat Suriname thans in een precaire monetaire situatie is komen te verkeren, valt heel duidelijk af te leiden dat in de afgelopen decennia ons geliefd land niet op een passende wijze is geleid naar economische weerbaarheid. Hopelijk dat er nu verbetering komt in dit beleid.
Edward Marbach

error: Kopiëren mag niet!