Julian With: “Ik wil niets te maken hebben met de Schaakbond!”

De bekende criticus Julian With, die thans ook schaakcursussen verzorgt, geeft in gesprek met Dagblad Surname aan, dat hij niets meer te maken wil hebben met de Surinaamse Schaakbond. Hij krijgt het gevoel dat de Schaakbond hem beschouwt als ‘een wilde occupant’. Hij is onlangs onheus behandeld door de ondervoorzitter van deze bond. With merkt op dat aan de houding van bepaalde leden van het bestuur van de Schaakbond te merken is, dat bepaalde dingen niet kloppen. Hij heeft het afgelopen jaar 104 kinderen leren schaken. Deze kinderen hebben meegedaan aan een toernooi, om te bepalen welke de beste 3 waren. Op advies van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft With de Schaakbond uitgenodigd, om onder andere een project gesponsord te krijgen. “Normaal zou ik dat nooit hebben gedaan”, benadrukt With. In 2008 zou hij deze bond al hebben benaderd om samen met hem een Twinning project te ontwikkelen, waarbij kinderen uit de districten zouden leren schaken met ondersteuning van financiële middelen uit Nederland. Dit voorstel werd toen afgewezen. “Ze hadden daar zeer arrogant en negatief op gereageerd”, merkt de criticus verder op. De Schaakbond is toen op de uitnodiging ingegaan en ze hebben mogen ervaren dat het toernooi van With een groot succes was. Daarna heeft hij de voorzitter aangegeven dat hij een ‘Marshall’ plan heeft voor de schaakbevordering in Suriname. “Ik behoor niet tot de Surinamers, die Suriname definieert als te zijn Paramaribo alleen”, merkt With kritisch op. Volgens hem hebben Surinamers de lelijke eigenschap om Suriname terug te brengen tot Paramaribo alleen. Paramaribo is echter slechts een klein deel van het hele land. “Het land nooit zo zijn dat bepaalde privileges alleen weggelegd zijn voor mensen die in Paramaribo wonen”, geeft hij verder aan. Hij wil heel Suriname erbij betrekken en schaken is in dit geval een sport bij uitstek, die volgens hem gepopulariseerd moet worden. Het is een sport dat niet alleen voor een bepaalde klasse is bestemd. Het is ook voor de sociaal lagere klasse en voor mensen uit de districten.
Pilot schaken te Klaaskreek
With nodigde de voorzitter van de Schaakbond uit om een op te zetten pilot project te bespreken. Hij wil de kinderen van Klaaskreek leren schaken. Hij gaf de voorzitter aan dat hij een begroting zal sturen voor de bond en de bond zou dan op zijn beurt moeten nagaan in hoeverre dit project financieel getrokken kon worden. Nadat hij de begroting had gestuurd, was het een hele poos stil. With vindt het zeer ongepast wanneer een mail wordt gestuurd, men niet reageert. “Voor mij is dat heel onbegrijpelijk. Je gaat ervan uit dat de mensen uit de schaakwereld wel tot de beschaafde klasse behoren. Beschaafde mensen hanteren andere normen in de omgang met elkaar. Als je zo een mail krijgt, vooral na een voorgesprek, laat dan tenminste weten dat de mail ontvangen is”, merkt hij verder op.
Het antwoord bleef uit totdat de criticus de CBvS weer benaderde. Hij gaf de bank aan dat de bond niet reageert op zijn schrijven en dat hij niet het idee heeft dat dat ook zal gebeuren. Na die klacht gedeponeerd te hebben, heeft de CBvS er klaarblijkelijk werk van gemaakt. Want plots daarna kreeg With een mail van de bond waarin wordt aangegeven dat de zaak binnen is en dat de bond het nog zou bespreken binnen het bestuur. Vervolgens bleef het weer stil. Toen hij las, dat de Schaakbond het internationale toernooi zou organiseren, besloot With tijd vrij te maken om het toernooi een dag mee te maken. Op het toernooi gaf een grootmeester aan With te kennen dat er clinics gehouden zullen worden. With was geïnteresseerd en wendde zich tot de voorzitter om te informeren waar de clinics gehouden zullen worden. Die stuurde With naar de ondervoorzitter. Deze gaf hem op zijn beurt te kennen welke dag, tijd en plaats het gehouden zou worden. With gaf de man te kennen dat hij aanwezig zou zijn, omdat het zijn interesse heeft. De ondervoorzitter van de bond ging daar echter niet op in.
With de deur gewezen
With ging op de betreffende dag ook daadwerkelijk naar de clinic. Voordat de clinic aanving, kwam de ondervoorzitter van de bond naar hem toe om hem aan te geven dat de clinic eigenlijk bestemd is voor een besloten groep. Vooral vanwege de afstand die With had afgelegd en de tijd die hij hiervoor had opgeofferd, vond With het heel irritant om te moeten vernemen dat hij er niet bij mocht zijn. Hij vroeg de ondervoorzitter dan ook waarom dat niet eerder aan hem was aangegeven. De ondervoorzitter gaf hem een dag eerder namelijk het adres waar de clinics gehouden zullen worden. With gaf te kennen aanwezig te zullen zijn en hij ging daar niet op in. Op gegeven moment kwam hij met een compromismodel dat With de clinic voor die dag wel mocht volgen, maar de volgende dag was hij niet welkom. With kon daarmee leven, want dan was zijn dag niet verknald. Op gegeven moment kwam een Chinese vrouw, en nadat de ondervoorzitter en de vrouw elkaar gesproken hadden, kwam de ondervoorzitter terug bij With, met de mededeling dat het toch een probleem wordt en dat hij de clinics toch niet kon volgen. “We kunnen niet toelaten dat je hier bent, want het is voor die groep. De persoon die de training verzorgt vindt het niet goed dat u er vandaag wel bent en morgen niet”, was de reactie van de ondervoorzitter. “Wat voor invloed heeft dat op de man zijn vaardigheid als ik er vandaag wel en morgen niet ben”, vroeg With kritisch. Hij gaf de man ook aan dat hij bestuurder van een Schaakbond is en dat men zo niet omgaat met mensen. Hij benadrukte ook wederom dat hij de ondervoorzitter heeft gevraagd waar de clinics gehouden worden en hij had het adres van hem gekregen. Op gegeven moment merkte de ondervoorzitter op dat With zich niet heeft voorgesteld. De criticus vraagt zich af wat voor dwaas argument dat is. “Daar is de deur!” zei de ondervoorzitter op gegeven moment tegen With op een luidruchtige manier. Voor de criticus is dit het toppunt van onbeschaafdheid en ongemanierdheid. Volgens de ondervoorzitter ‘komt With mensen afzetten in Suriname met zijn schaakcursussen’. Hieruit kon With proeven dat de bond niet blij is met zijn schaakcursussen. ‘Een grotere dwaasheid en dwaling’ kan With zich niet voorstellen. With geeft aan gewoon door te gaan met het verzorgen van zijn schaaklessen en dat hij inmiddels een brief heeft gestuurd naar de CBvS, waar hij vraagt of de bank hem onafhankelijk van de schaakbond kan sponsoren. Maar met deze schaakbond wil hij ‘niets, niets en dan ook niets te maken hebben’.

error: Kopiëren mag niet!