Juspol moet anonieme tips stimuleren: www.meldmisdaadanoniem.sr

De rol van de civil society is van eminent belang wil een land de criminaliteit aanpakken, waaronder mensenhandel. Veel gebeurt in verborgen situaties, waar de burgerij niet gemakkelijk weet van krijgt. Als er indicaties zijn, dan moeten die in elk geval doorgespeeld worden aan de bevoegde autoriteiten. Dat moet al gebeuren bij indicaties, zonder dat er nog sprake is van bewijs. Regeringen die goed scoren bij de aanpak van mensenhandel hechten waarde aan zowel doorgegeven indicaties als aan anonieme tips. Onze minister van Juspol heeft de hoofdverantwoordelijkheid wanneer het gaat om de bestrijding van mensenhandel. Terecht nam ze het woord in de mond bij haar aanpak op Vreemdelingenzaken. Zij coördineert ook als hoofdverantwoordelijke de TIP Unit. Wanneer Suriname op de internationale beoordelingen slecht scoort, dan is dat in hoofdzaak het falen van Juspol. Onze minister van Juspol heeft recent zich uitgelaten over anonieme tips, zij is er niet door gecharmeerd en in beginsel wil ze dat soort tips ook niet serieus nemen. Is dat een correcte houding? Neen, in veel landen waar de regering bereidwillig is om de mensenhandel aan te pakken, worden burgers uitgenodigd om anoniem hun tips te geven. Zonder de samenleving is het bijna onmogelijk om mensenhandel aan te pakken. Het protocol dat betrekking heeft op mensenhandel en verbonden is aan de VN Conventie betreffende transnationale georganiseerde misdaad, geeft in artikel 9 aan dat bij de preventieprogramma’s het van belang is om met ngo’s te werken. Een land dat het goed doet met zijn beleid wat betreft de aanpak van mensenhandel is Nederland. Op de overheidswebsite worden personen uitgenodigd om mensenhandel anoniem te rapporteren. Er wordt verwezen naar een speciale website ‘Meld Misdaad Anoniem’. Op de overheidswebsite kan je direct de link naar deze aangiftewebsite maken. Dus de Nederlandse overheid stimuleert anonieme tips, terwijl wij hier hoge drempels opwerpen voor personen die twijfelen of ze voor gevaar voor hun leven iets moeten melden of niet. Op de speciale Nederlandse website “www.meldmisdaadanoniem.nl” wordt vermeld dat mensenhandel, uitbuiting en dwang voorkomende, ernstige misstanden zijn in de seksindustrie. “Ze kunnen alleen worden aangepakt als getuigen in de omgeving van slachtoffers zoveel mogelijk melden wat ze zien of horen. De vernieuwde campagne tegen dwang en uitbuiting in de prostitutie richt zich op prostitueebezoekers, sekswerkers en zorgprofessionals rondom de seksbranche. Ze worden via opvallende films, een online campagne en een brochure geïnformeerd over de signalen van gedwongen prostitutie. Het doel is hen te overtuigen om signalen van misstanden te melden bij de politie of anoniem via Meld Misdaad Anoniem”, is op deze website te lezen. De campagne waarnaar hierboven wordt verwezen, ‘stelt het dilemma van mogelijke getuigen centraal: ‘Je wilt wel melden, maar je ziet op tegen de gevolgen hiervan’. Meld Misdaad Anoniem is een onafhankelijk Nederlands meldpunt waar men anoniem informatie kan geven over criminaliteit en misdaad. De anonimiteit van de klokkenluider staat hierbij centraal. Door anoniem te melden ‘lever je een bijdrage aan de veiligheid in jouw eigen omgeving’ zegt de website. Voor dit jaar is in de media breed uitgemeten dat Meld Misdaad Anoniem in de eerste helft van dit jaar een recordaantal anonieme tips binnengekregen heeft over mensenhandel, zeker 50% meer dan vorig jaar. Er kwamen 125 meldingen binnen over onder andere de uitbuiting van arbeiders en gedwongen prostitutie. In totaal heeft Meld Misdaad Anoniem dit halfjaar al 8.330 tips doorgegeven aan politie en andere instanties. Daardoor konden 842 personen worden opgepakt. Ook de Surinaamse overheid moet anonieme tips leren waarderen. Als ze dat niet doet, dan maakt ze het alleen gemakkelijk voor zichzelf. Want hoe minder tips er binnenkomen, hoe minder werk er te verrichten zal zijn voor de overheid, dus onze politiemensen. We schrijven dit alles omdat er door een ngo ‘Infoteam Nickerie’ in alle geuren en kleuren en op aannemelijke wijze beschreven is hoe onze autoriteiten en kantoren betrokken zijn in de seksuele uitbuiting van jonge meisjes in Guyana. Er is een brief geschreven naar Biza (CBB) en de Juspol-minister. Het is prijzenswaardig van deze organisatie dat ze durft om het maatschappelijk probleem aan te kaarten. Suriname is van een Tier 2 TIP-lad afgegleden naar een Tier 2-Watchlist categorie. Dat is leunend tegen de laagste mensenhandel categorie Tier 3. De ngo die deze informatie doorgegeven heeft, heeft zich genoeg gekweten van haar taak en verdient een pluimpje. De bevoegde autoriteiten moeten nu niet in de aanval gaan tegen deze ngo, maar haar juist dankbaar zijn. Deze organisatie hoeft geen bewijs te leveren, daarvoor is er Juspol en ook Biza heeft op CBB onderzoek te verrichten. De eerste reactie van onze Juspol-minister die de brief wil lezen etc.. is wel zwak. Ministers zijn er om overal en altijd middels statement duidelijk te maken voor welk beleid ze staan. De voorzichtigheid impliceert een angst om zich uit te spreken over iets (mensenhandel) dat absoluut niet kan. We schreven eerder dat de Juspol-minister vanwege de verlammende corruptie op haar departement niet is toegekomen aan regeren. De brief van de ngo noopt de minister om te besturen. In elk geval is het geen goed teken als de minister overweegt om eventueel niet te reageren. Dat is demotiverend voor burgers die nog betrokken zijn. Wij kijken uit naar de reactie van deze minister, niet reageren is geen optie.

error: Kopiëren mag niet!