Mutaties: gesprek van de dag!

Haast op elk ministerie wordt er thans schoon schip gehouden. Sommige mutaties zijn terecht, andere onterecht! Een ambtenaar dient zich loyaal op te stellen en moet rekening ermee houden, dat personen op politieke posten zonder meer gereshuffeld kunnen worden bij het aantreden van een ander regime/regeerteam. In geen geval zullen dwarsliggers gehandhaafd blijven, zoals minister Joan Dogojo van Sociale Zaken en Volkshuisvesting stelt. Al vindt men de minister gemeen, maar zij gaat recht door zee! In het kader van reorganisatie zullen meer ambtenaren in topfuncties op diverse departementen ontlast worden van hun taken. Vaak worden partijloyalisten benoemd, die haast geen kennis van zaken hebben en meestal de nodige opleiding en knowhow missen. De dienstverlening op diverse afdelingen van de meeste ministeries laat veel te wensen over. De burgerij verwacht dat een ambtenaar zich goed van zijn/haar taken moet kwijten. Het logge ambtenarenkorps van bijkans 40.000, dat meer een “waterhoofd” is, biedt geen soelaas in de verbetering van de dienstverlening. Er zijn diverse afdelingen waar men het personeel letterlijk moet verzoeken om geholpen te worden. Men is vooral bezig met privézaken, zoals de krant lezen, telefoongesprekken voeren of in persoonlijk gesprek gewikkeld zijn met collega’s. Dit gedrag kan niet langer worden getolereerd. Men dient klantvriendelijk te zijn en een efficiënte, optimale hulpverlening te garanderen. Binnen de kortste tijd moeten de resultaten tast- en vooral zichtbaar zijn, zoals de coach-minister Mike Noersalim van Binnenlandse Zaken het stelt en de Iron-minister Van Dijk-Silos van Justitie en Politie.
De desbetreffende diensthoofden moeten hun personeel erop attenderen, dat men niet moet sollen met de belangen van het volk en dat zij hun taken naar eer en geweten moeten uitvoeren. De controlerende diensten, zoals de Inspectie en Interne Controle, moeten frequenter optreden en steekproeven nemen. Deze diensten moeten bemand worden door deskundigen ter zake en integere ambtenaren. Indien er tóch dienstverleners zijn, die bovengenoemde houding nog etaleren, dienen zij de laan opgestuurd te worden! Niet omwille van ontheffingen en om partijgenoten te accommoderen en te waarderen, moet dit gebeuren. Het kader moet behouden blijven, mits men tegen de richtlijnen in handelt. Het ontlasten van ambtenaren, vooral uit topfuncties, houdt in dat dit het land meer kost, want de meesten blijven gewoon thuis en toucheren normaal hun honorarium en ze profiteren ook nog van de nodige emolumenten. Mede gelet op de huidige precaire financiële situatie moet men geleidelijk en efficiënt te werk gaan en passend werk bieden aan de ontheven ambtenaren en hun beter faciliteren. In het kader van verdere bezuinigingen zullen vergaande maatregelen niet uitblijven en dat geldt voor een ieder! Er moet fel van leer worden getrokken en de hamvraag is in hoeverre de regering in staat is om het begrotingstekort van bijkans SRD 6.5 miljard in te lopen en de aangekaarte bezuinigingen door te voeren!
Roy Harpal

error: Kopiëren mag niet!