Rekolonisatie: de oorzaak van blijvende onderwijs/ontwikkeling achterstanden

De werkgroep van de Vereniging van Opvoedkundigen in ons land wenst na ampele discussie en de stand van zowel het historische als wel het empirische veldonderzoek vast te stellen dat het rendement in het bijzonder de jaarlijkse leer- en onderwijsresultaten, waaronder de zeer hoge percentages zittenblijvers, het begrotingstekort drastisch overschaduwen. De intellectualistische aanpak van gestelde projecten en doelen voor het grootste deel monden uit in een oeverloos, uitzichtloos proces dat gedurende de achter ons liggende decennia, alleen maar tot frustraties van ouders en studenten heeft geleid. In deze periode moet de ontwikkeling van het land, de financieel-economische educatie ernstig ter hand worden genomen, m.n. in het onderwijsleerproces ten stelligste worden geaccentueerd.
Er sprake is van een historisch gegroeide polarisatie tussen voor- en tegenstanders van onze staatkundige onafhankelijkheid, dat zich gedurende de tachtiger jaren tot heden heeft voortgezet. De werkgroep, bestaande uit pedagogen, onderwijskundigen en vooral ervaren practici attendeert de gemeenschap dat het door progressieve groepen ingezette dekolonisatieproces, thans niet alleen politiek maar vooral onderwijskundig volledig wordt gedwarsboomd, met als gevolg materieel neokolonialistische elementen, terwijl in geestelijk opzicht het spook van de rekolonisatie volledig in alle categorieën, facetten en onder allerlei condities, verschijningsvormen en venijnige insluipsels van buiten uit naar onze gemeenschap en dit op elk gebied m.n. politiek, gender, seksueel, maatschappelijk, sport etc. etc., zich manifesteren.
De rekolonisatoren, aldus de werkgroep, komen wij in alle lagen zonder uitzonderingen tegen. De werkgroep blijft na research onder studenten van het hoger onderwijs van oordeel dat het bewustzijn, dat moet leiden tot zelfbewustzijn, en onze identiteit fundamenteel wordt verduisterd, toekomstblindheid in de hand werkt en ontwikkelingsachterstanden in stand houdt. De werkgroep stelt dit omdat bewustzijn een primaire eigenschap is van het universum.
Bewustzijn is niet zichtbaar, niet tastbaar, niet waarneembaar, niet meetbaar en niet aantoonbaar. Toch is het bewustzijn datgene waarmee elk levend wezen zijn bestaan inhoud en vorm geeft. Zonder bewustzijn (identiteit) geen waarneming, geen denken, geen voelen, geen kennis, geen geheugen. Het bewustzijn is alomvattend.
Het gaat bij de onderwijskundigen om de informatieoverdracht en om het effect van de onkritische informatie-uitwisseling, die de continuïteit van de achterstanden garandeert en de status quo in stand houdt. De hersenen kunnen wij manipuleren, onze identiteit nooit. De rekolonisator zal de zwakste schakel, meestal visueel-hallucinerende personen gebruiken om rigoureus grassroot-werkers in het ontwikkelingsproces naar onze identiteit toe, via lyrische concentraties en allerhande overige negatieve bejegeningen, al dan niet in samenwerking met soortgelijke geestverwanten in binnen- en buitenland, uit het onderwijsproces verwijderen.
Tenslotte zij opgemerkt dat buitenlandse mogendheden, in samenwerking met groepen Surinamers, proberen greep te krijgen op onze jongere intelligentsia, die de ideale toekomstige leiders van dit land zullen zijn.
De vereniging zal middels trainingen, voornamelijk gericht op het Surinamer zijn, informatie verschaffing via de media en alle categorieën van onderwijs in de eerste plaats het rekolonisatieproces indammen en tevens de financieel-economische situatie versterken onder het studentenpotentieel via studiefinancieringsstelsel en gedegen voorlichting op het gebied van het bestedingspatroon en dit jongst af, waardoor eventuele armoede tot een uiterst minimum wordt gereduceerd. Betrokkenheid van de vereniging in het kader van het onderwijsbeleid. De vereniging zal dienen als klankbord van onderwijskundige ontwikkelingsvraagstukken van de totale Surinaamse gemeenschap,
De vereniging van opvoedkundigen,
Namens deze, voorzitter dr. H.H. Bergraaf

error: Kopiëren mag niet!