Staatsolie noteert voor derde keer omzetten boven USD 1 miljard

Staatsoliedirecteur Marc Waaldijk in ontspannen sfeer met president-commissaris Etienne Boerenveen
Staatsoliedirecteur Marc Waaldijk in ontspannen sfeer met president-commissaris Etienne Boerenveen
Voor het derde jaar op rij sluit Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. het boekjaar af met een omzet van ruim een miljard Amerikaanse dollars. In 2014 is voor USD 1.056 aan omzetten gerealiseerd, drie procent hoger dan 2013. De toegenomen omzet is het gevolg van een toename van negentien procent in de verkopen van Staatsolieproducten en meer omzet uit de verruiming van de elektriciteitsopwekking door Staatsolie Power Company Suriname N.V. (SPCS) met zestig procent.
De brutowinst viel met USD 400 miljoen wel lager uit ten opzichte van de USD 432 miljoen in 2013; een afname van zeven procent. Het voor enkele maanden uit bedrijf halen van de raffinaderij in verband met de uitbreiding is de voornaamste oorzaak van de winstdaling. Hierdoor vielen de verkoopmarges van eindproducten lager uit. Ook de gedaalde olieprijzen hebben hierin een rol gespeeld. Aan de Staat is als gevolg van deze ontwikkelingen over 2014 acht procent minder belasting en dividend uitgekeerd: USD 260 miljoen in vergelijking met USD 284 miljoen in 2013. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) heeft op donderdag 2 april 2015 de jaarrekening over het boekjaar 2014 goedgekeurd. De resultaten zijn geboekt bij een gemiddelde olieprijs van USD 85,34 per barrel ten opzichte van USD 98,97 per barrel in 2013. De aandeelhouder werd op de AVA vertegenwoordigd door vicepresident Robert Ameerali, Minister Andy Rusland van Financiën en Minister Jim Hok van Natuurlijke Hulpbronnen. De Raad van Commissarissen (RvC), Directie en Managers van Staatsolie waren ook aanwezig op de vergadering.
Institutionele activiteiten
Ook in 2014 zijn verdere pogingen ondernomen om in het offshore gebied te zoeken naar potentiële aardoliereserves. Tegen deze achtergrond is een productiedelingscontract gesloten met het Britse Tullow Oil en Statoil uit Noorwegen die als gelijkwaardige partners exploratie- en eventuele exploitatieactiviteiten zullen uitvoeren in Blok 54. Dit areaal ligt 180 kilometer uit de kust. Daarnaast is in februari van het vorig jaar de bidding round 2014/2015 gelanceerd met het doel voor de offshore blokken 58, 59 en 60 productiedelingscontracten te kunnen sluiten met internationale oliebedrijven. De bidding round werd op 30 januari 2015 afgesloten waarbij zich voor Blok 58 twee geïnteresseerde maatschappijen hebben aangemeld. De bedoeling is om nog in de eerste helft van 2015 tot een overeenkomst te komen.
Ondertussen is één van Staatsolies offshore partners, het Amerikaanse Apache Incorporation gestart met het boren van exploratieputten in Blok 53, waarvan de resultaten eind dit jaar bekend zullen zijn. Het Japanse Teikoku Oil treft ook voorbereidingen voor het boren van een exploratieput in blok 31 van het offshore-gebied. In totaal zijn er negen buitenlandse oliemaatschappijen actief in het Surinaamse offshore-gebied.

Exploratie

Behalve in het diepzeegebied zijn in het afgelopen boekjaar verschillende 2D en 3D-seismische projecten en boorprogramma’s uitgevoerd in het onshore- en nearshore-gebied, met name in het Weg naar Zee- en Coesewijnegebied. Proefboringen hebben vooral in het Coesewijnegebied potentieel winbare reserves aangetoond. Dochteronderneming Paradise Oil Company N.V. (POC) heeft voorbereidingen getroffen om negen putten te boren in nearshore Blok 4. Eerder seismisch onderzoek heeft namelijk uitgewezen dat dit gebied potentieel winbare oliereserves bevat. De proefboringen worden in het tweede kwartaal van 2015 opgestart. Door het officieel laten vaststellen van de hoeveelheden aardolie die in enkele van de gebieden is aangetroffen, kon Staatsolie 7,5 miljoen barrels toevoegen aan haar reserves. Die zijn hierdoor gestegen naar 100 miljoen barrels, genoeg voor zestien jaren bij het huidig productieniveau.
Productie
Om de productie op peil te houden zijn 119 nieuwe bronnen aan het productieproces toegevoegd. Hiermee beschikt Staatsolie nu over circa 1700 actieve bronnen. In totaal zijn 6,13 miljoen barrels olie geproduceerd, drie procent meer dan in 2013 (5,98 miljoen barrels). De gemiddelde dagelijkse olieproductie in 2014 bedroeg 16.794 barrels. Per maart 2015 ligt de dagproductie op 17.110 barrels.

Raffinaderij en afzet
In juli 2014 is de raffinaderij uit bedrijf gehaald om integraal te worden aangesloten op de uitbreiding. Desondanks zijn er 1,46 miljoen vaten ruwe olie tot eindproducten verwerkt, iets meer dan het oorspronkelijk doel van 1,44 miljoen vaten. Op 13 december 2014, de 34ste jaardag van Staatsolie, is de uitgebreide raffinaderij in werking gesteld door de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Desiré Delano Bouterse. Intussen worden de bekende producten Staatsoliediesel, fuel oil en bitumen geproduceerd uit de nieuwe fabriek. Volgens verwachting zal de raffinaderij in de tweede helft van 2015 volledig operationeel zijn en hoogwaardige diesel, gasoline, stookolie, asfalt en zwavelzuur produceren. Staatsolie zal hierdoor in staat zijn om in tachtig procent van de lokale oliebehoefte te voorzien.
De verkoop van eindproducten is gestegen naar 9,1 miljoen barrels, een toename van tien procent. Lokaal zijn er 6,3 miljoen vaten geraffineerde producten verkocht, bijna 5,5 procent hoger dan in 2013. De verkopen uit handelsactiviteiten bedroegen 3,8 miljoen vaten, een stijging van 18,8 procent. Via de PetroCaribe-overeenkomst importeerde Staatsolie 1,2 miljoen barrels olie uit Venezuela die werden gedistribueerd onder GOw2 Energy Company Suriname N.V. en SOL. In 2013 bedroeg de import 1,1 miljoen barrels.
Merian goudproject
In november 2014 hebben Staatsolie en Suriname Gold Company LLC (Surgold), een dochteronderneming van Newmont Mining Corporation, een overeenkomst getekend voor het aanleggen van de Merian Goudmijn in het Nassau-gebied in Oost-Suriname. Na een grondige economische evaluatie is besloten voor 25 procent in het project deel te nemen. Surgold schat dat de investering US$ 900 miljoen tot US$ 1 miljard bedraagt.
Ethanol en suikerfabriek
De intentie is om via dit project in de toekomst jaarlijks 40 miljoen liter ethanol en 42.500 metrieke ton suiker te produceren. Door middel van verwerking van het afval zal ook 14 megawatt aan energie worden opgewekt voor het elektriciteitsnetwerk van Nickerie. In 2014 zijn de terreinontwikkelings¬activiteiten voor een suikerrietkwekerij van 300 hectare voortgezet en voorbereidingen getroffen voor de aanleg van een initieel productie-areaal van 150 hectare. Daarnaast werden er ook goede vorderingen gemaakt met het gereedmaken van het fabrieksterrein.
Vanwege wijzigingen in de prioriteitsstelling, de onzekerheid met betrekking het committeren van een landbouwpartner en aanpassingen in de begroting 2015 als gevolg van de lagere olieprijs, heeft de Directie in december 2014 besloten om het ethanolproject voorlopig aan te houden. De focus ligt nu op het onderhouden van het reeds beplante areaal totdat de omstandigheden op de wereldmarkt zich positief wijzigen.
Zonne-energie
In 2014 heeft Staatsolie verdere stappen gezet voor de uitbreiding van haar portfolio. Op het complex van het hoofdkantoor is een zonne-energiepark opgezet met het voornaamste doel om informatie te verzamelen over de mogelijkheid om deze energiebron op grote schaal in Suriname te introduceren. Het project is onderdeel van Staatsolies Visie 2030 om “leidend te zijn in de duurzame ontwikkeling van de energie-industrie in Suriname”. Onderdeel van dit streven is de transitie die nu gaande is van olie- naar energiebedrijf. Het zonne-energiepark is goed voor een opwekcapaciteit van 30 kilowatt. De installatie is in maart 2015 succesvol opgestart.

Gezondheid, veiligheid en milieu

Het aantal verloren werkdagen als gevolg van incidenten is gedaald van zestien naar twaalf, een afname van 25 procent. Dit is het resultaat van beleid dat is gevoerd om de veiligheid op de werkvloer van werknemers en contractors verder te verbeteren. Onder de slogan ‘Safety is everyone’s responsibility’ zijn zij bewuster gemaakt van de eigen verantwoordelijkheid om een veilige werksituatie te creëren. Het veiligheidsrecord van het Raffinaderij Expansie project laat goede cijfers zien. Op 30 oktober 2014 werd de mijlpaal bereikt van zeven miljoen veilige manuren zonder incidenten.
Aangezien het werkgebied van Staatsolie zich verder aan het uitbreiden is, wordt hechter samengewerkt met het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS). Staatsolie is zich namelijk bewust van haar verantwoordelijkheid naar gemeenschappen en het milieu. Alle activiteiten die worden uitgevoerd vinden conform regels van NIMOS en internationale milieuverdragen plaats.
Dochterondernemingen
Op 25 april 2014 onderging Suritex N.V. een officiële naamsverandering en heet vanaf die dag GOw2 Energy Suriname N.V. De maand daarop werd de service station te Beekhuizen als eerste aan de gemeenschap gepresenteerd in de nieuwe kleuren van GOw2. Daarna was het de beurt aan de service station op de hoek van de Gemenelandsweg en de Johan Adolf Pengelstraat. De overige service stations zullen dit jaar in de GOw2 kleuren worden aangekleed.
Behalve de geplande activiteiten voor Blok 4, heeft POC in 2014 ook vijf proefboringen verricht in het Uitkijkblok. In twee van de putten zijn potentieel winbare reserves aangetroffen. Ook in het Coronieblok zijn er olievoorkomens aangetroffen in de drie putten die zijn geboord. Het programma voor beide blokken zal dit jaar verder worden uitgevoerd waarna zal worden besloten of overgegaan zal worden tot productie.
Op 28 februari 2014 is het uitgebreide opwekvermogen van Staatsolie Power Company Suriname (SPCS), van 28 naar 62 megawatt in gebruik genomen door President Bouterse. Op verzoek van de regering voert Staatsolie de verdere uitbreiding van het opwekvermogen van SPCS nu vervroegd uit, om te voldoen aan de groeiende vraag naar elektriciteit. Uiterlijk juni dit jaar moet het opwekvermogen zijn verhoogd naar 96 megawatt. Initieel was de uitbreiding gepland voor 2016.
De marges die Ventrin Petroleum Company Limited Trinidad noteerde in de eerste helft van 2014 waren goed. Deze namen echter af in de tweede helft van het jaar als gevolg van dalende olieprijzen en aan het eind van het jaar door de verandering in de emissiebeheersings verordening (ECAs) van de Verenigde Staten van Amerika. Deze wijziging houdt in dat schepen per 1 januari 2015 brandstoffen met maximaal 0,1% zwavel mogen gebruiken. De huidige leveranciers van Ventrin kunnen nog niet op afroep deze producten leveren. Ondanks deze factoren is Ventrin erin geslaagd winst te boeken in 2014. Ventrin is een dochteronderneming van Staatsolie in Trinidad die bunkeringactiviteiten uitvoert.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Ook in 2014 heeft Staatsolie, bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid, teruggegeven aan de gemeenschap. In totaal is voor USD 2,4 miljoen aan de gemeenschap gedoneerd. De financiële donaties werden onder meer besteed aan het herstel van een dambreuk in het district Commewijne, de rehabilitatie van dertig kilometer aan wegstrekking in Saramacca, donaties aan het St. Vincentius Ziekenhuis voor de bouw van zijn spoedeisende hulp en aan de renovatie en uitbreiding van de kinderafdeling van het Academisch Ziekenhuis. Verder heeft de Stichting Staatsolie Foundation for Community Development zich aan 26 projecten gecommitteerd met een totale waarde van USD 2,1 miljoen.
De RvC is bijzonder tevreden met de prestaties van Staatsolie in het afgelopen boekjaar. Op de AVA is waardering uitgesproken voor de bijzondere inzet en loyaliteit van de directie en het personeel in het afgelopen jaar, waarin naast de uitstekende resultaten belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere ontwikkeling van Staatsolie, het vlaggenschip van de Surinaamse economie.

error: Kopiëren mag niet!