Centrale Bank intervenieert rechtstreeks op valutamarkt

cbvsDe Centrale Bank van Suriname heeft ook in 2014 deviezen beschikbaar gesteld uit de internationale reserves wat belangrijk is gebleken voor het opgang houden van de noodzakelijke importen voor de economie. De Bank heeft het interventiebeleid in januari 2015 voortgezet, en voorziet zodoende in het hiaat van de gedaalde inkomsten uit de mijnbouwsector.
De Bank houdt er rekening mee dat de vraag kan stijgen als productie en handel toenemen.
Economische prioriteiten
De Bank heeft vaker gewezen op de noodzaak voor het zetten van de tering naar de nering en dit principe wordt nauwlettend toegepast bij het goedkeuren van de interventieaanvragen. Het is niet de bedoeling dat de interventiemiddelen besteed worden aan excessieve consumptie of om mee te speculeren voor het behalen van koerswinsten. In samenwerking met de banken zijn de interventies dan ook besteed aan prioriteitsgebieden: grondstoffen en materiaal inputs voor de productie, basis consumptiegoederen en essentiële diensten zoals studie, onderwijs en gezondheidszorg.
Centrale Bank intervenieert rechtstreeks
Ter verdere ondersteuning van de stabiliteit op de valutamarkt , en met name vergroting van het aanbod van contante US-dollars, neemt de Bank heel binnenkort twee additionele maatregelen.
Allereerst, start de Bank op dinsdag 3 februari aanstaande een “window” voor kleine kasverhandelingen in de contante US-dollar en de euro sfeer. Een ieder kan maximaal US$ 300 of maximaal € 300 bij de Bank inwisselen of kopen met overleg van legitimatie en opgave van het doel van verwisseling. Nadere berichtgeving over de window operaties zal op maandag 2 februari worden bekend gemaakt.
De Bank komt zo de kleine klant tegemoet; de burger die af en toe deviezen nodig heeft voor huishuur, credit card betalingen, of steun aan studerende kinderen in het buitenland. Het gaat om kleine bedragen, maar die wel een zekere nood kunnen verlichten. Zodoende treedt de Bank de consument tegemoet, en zal ze erop toezien dat gebruik wel binnen redelijke perken blijft. Hiermede word ook de druk op de banken en cambio’s verlicht.
Ten tweede zal de Bank de lopende interventieaanvragen, die via de banken zijn ingediend, normaal doorbehandelen na goedkeuring van ingediende documenten en indien nodig zal de Bank de betalingen rechtstreeks aan de buitenlandse leveranciers plegen.
Publicatie van de interventies
De Bank meent dat transparantie bijdraagt tot vertrouwen en stabiliteit. Zij heeft vaker aangehaald dat de interventies worden aangewend voor het importeren van productiemiddelen en essentiële consumptie en diensten. Het is echter goed hierover breder en vaker te communiceren. Bijgaand publiceert de Bank een overzicht van de jaarlijkse interventies van 2008-2014. De Bank is voornemens voortaan wekelijks uit te komen met berichtgeving over het interventiebeleid en zo klaarheid van zaken te geven voor een beter begrip en meer vertrouwen.
Geen speculatie, geen koersmanipulatie
De Bank benadrukt nogmaals dat speculatief handelen niet zal worden getolereerd. De toegewezen deviezen (interventie middelen) zijn bestemd voor het economische verkeer en afgegeven op basis van importdocumenten en andere betaalorders. Het is absoluut niet de bedoeling dat dit in het informele circuit beland of richting oppotting en kapitaalvlucht gaat.
De deviezen worden verkocht tegen de officiële koersen en zo zullen prijs opdrijvingen vanwege vermeende hogere koersen evenmin gerechtvaardigd zijn. In 2014 is de inflatie van geconsumeerde goederen en diensten laag gebleven wat voor een groot deel te danken is aan stabiele wisselkoersen in het economische verkeer dat via de officiële instellingen wordt afgewikkeld.
Bedrijven moeten hun deviezeninkomsten verkopen tegen de officiële wisselkoersen, aangezien zij hun vreemde valutabehoefte ook weer kunnen betrekken tegen de officiële koersen. Alleen op deze wijze blijven het evenwicht op de markt en stabiele koersen bewaart, gesteund door de interventies van de Bank indien nodig.
Optreden tegen overtreders
De Bank zal niet schromen geëigende maatregelen te nemen tegen overtreders. De bedrijven op hun beurt moeten de Bank en de banken ervan vergewissen dat de importbetalingen zijn gepleegd en geen cent is weggeloodst voor een oneigenlijke bestemming of speculaties. Zij moeten alle stukken ook achteraf overleggen. Ten tweede mogen de banken geen extra kredieten verstrekken dan die welke uit oogmerk van normale bedrijfsvoering al aan de bedrijven waren toegekend. Met extra geldleningen kan een excessieve vraag naar interventiemiddelen ontstaan wat nadelig is voor de deviezenreserves.
Ook moet gewaakt worden tegen een vertroebelde koersvorming. Als valuta om speculatieve doelen nagejaagd wordt, verkleint het niet alleen het aanbod dat beschikbaar is voor productieve doeleinden, maar ook ontstaat er een druk op de wisselkoersen. Dit is zeer nadelig voor de economie. Men moet zich niet blindstaren op een eng winstbejag uit koersfluctuaties, maar zich houden aan de normale business regels van internationale betalingen en geldwisselingen. Indien men kennis heeft van betalingen op termijn wordt daarover afspraken gemaakt.
Een speculatieve aanval op de markt is in niemands voordeel. De Bank wil hierbij wederom benadrukken dat in manipulaties van de wisselkoersen de grootste verliezers de speculanten zullen zijn.

error: Kopiëren mag niet!