Authenticiteit

In dit artikel wordt aandacht geschonken aan een recente uitspraak van één der ‘pilaren’ van een in de tachtiger jaren van de vorige eeuw opgerichte politieke partij. De uitspraak in kwestie komt erop neer, dat de besturing van deze organisatie grotendeels niet meer bestaat uit authentieke partijleden van weleer. Het ontevreden partijlid in kwestie, dat van oordeel is dat het huidige managementteam van zijn geliefde partij overwegend ‘nieuwe gezichten’ te zien geeft, heeft juist op grond daarvan alle reden tot tevredenheid. Met deze opmerking wordt dan ook een der meest zwakke gebieden van politieke partijen in Suriname betreden. Een periode van 40-jarig voorzitterschap, of, zo u dat wenst, 50-jarig leiderschap over de politieke organisatie, ontwikkelt zich in onze Surinaamse geschiedenis vrij spontaan. Authenticiteit wordt hier gebruikt in de betekenis van vasthoudendheid en het miskennen van de moderne opvattingen en beginselen van goed openbaar bestuur en ‘new public management’. Ondernemers zijn op straffe van ondergang van hun organisatie genoodzaakt zich voortdurend af te vragen welke externe veranderingen zich voltrekken. Daarop wordt vervolgens ingespeeld. Wij maken van nabij mee, hoe omgevingsinvloeden ondernemers en bedrijfsmanagers dwingen tot het plegen van de nodige interventies en vernieuwingen op uiteenlopende gebieden. Politieke organisaties in Suriname daarentegen zijn in hun verschijningsvormen vrijwel onveranderd gebleven. Doorgevoerde veranderingen daarin zijn meer voor interne consumptie. Richt uw aandacht maar op hetgeen zich in de politiek voordoet, naarmate de tijd voortschrijdt, richting verkiezingsdatum. Gaat u in gedachten terug naar verkiezingsperioden uit het verleden. Vergelijkt u zelf maar. Constateert u merkbare verbeteringen in de wijze waarop politieke partijen omgaan met belangrijke verkiezingsthema’s, deel die met de gemeenschap die smacht naar volwassen en volwaardige politici. Burgers die moedeloos uitkijken naar de geboorte van politieke organisaties van waaruit met kennis van zaken en inzicht in de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken wordt gedacht en gehandeld. Dat originaliteit in onze politieke werkelijkheid is ingebakken, blijkt ook nu weer uit de uitspraken van partijleiders die samenwerking nastreven. Blokvorming, met geen ander oogmerk dan de politieke uitschakeling van een tegenstander. Samenwerkingsbesluiten, die tussen deze organisaties genomen worden zonder enig inzicht in opvattingen hoe in de (nabije) toekomst zal worden omgegaan met nationale vraagstukken. Bundeling op basis van doodsimpele mondelinge toezeggingen wederzijds. Bezoekt u de websites van onze politieke organisaties, voor zover die er bestaan, en gaat u maar op zoek naar relevante informatie aangaande het thans drukke verkeer op de politieke wegen. Succes is niet te garanderen. ‘’Vision 2030’’ is binnen de onderhandelingskaders van het jonggeboren mammoetverbond zelfs op het niveau van het korte-termijndenken klaarblijkelijk geen gespreksonderwerp geweest. Frappant genoeg wordt thans van de regering verlangd dat een daaruit geboren informeel document verdere aandacht krijgt, terwijl verwacht mag worden dat juist het samenspel tussen regering en parlement de formele grondslagen voor beleid en openbaar bestuur voor nu en de toekomst oplevert. Zijdelings zij hier er wel op gewezen, dat wereldwijd zowel in de publieke als bedrijfssector lange termijnplanning nauwelijks meer een vol te houden concept is. Immers, de onstuimigheid in een nu oneindige reeks van onvoorzienbare gebeurtenissen is van dien aard, dat zowel publiek- als ondernemingsmanagement genoodzaakt wordt reeds ontworpen plannen van dag tot dag op hun toepasselijkheid te beoordelen. De ingesleten politieke authenticiteit blijkt voorts ook hieruit, dat partijvoorzitters in onderhandelingsprocessen met elkaar overhoop liggen over hun sacrale kwesties als zetelverdeling op rr-niveau, terwijl zowel gesprekspartners als samenleving volstrekt onbekend zijn met de wijze waarop bondgenoten zelf denken over de aanpak van de talloze maatschappelijke problemen. De merkbare onverschilligheid van de gemeenschap met betrekking tot de aanstaande verkiezingen is daarom niet verwonderlijk. Volgens Van Dale staat authenticiteit ook voor ‘waarachtigheid van waaruit morele beslissingen dienen te worden genomen’. Aan u het verzoek zelf na te gaan in welke mate deze schone uitleg van toepassing is op politieke partijen en politici in Suriname. Veel reden tot vreugde zal daaruit zeer waarschijnlijk niet voortspruiten.
Stanley Westerborg
([email protected]hoo.com)

error: Kopiëren mag niet!