Van twee walletjes eten

Er zijn lieden die in ons land op minder oorbare wijze eigen voordeel trekken, mensen die zonder enige schaamte voordeel zoeken bij bijvoorbeeld de politieke tegenpartij. Vooral als het enig materieel gewin oplevert. Dat wordt natuurlijk door de partij die het een zeker voordeel geeft ten zeerste gewaardeerd. Sommigen die aan een bepaalde vorm van verstandsverbijstering lijden en of opportunistisch denken, keuren dit gedrag natuurlijk goed. Leest u de denkbeelden bij de sociale media maar! Wat bepaalde scribenten bij deze media vaak niet voldoende beseffen, is dat als ze haat zaaien en of beledigende teksten plaatsen hiervoor strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Je kunt je niet altijd afmaken met te stellen dat zaken overdrachtelijk zijn bedoeld. Zelfs bepaalde personen die de criticus uithangen, hebben zich al bij de rechtbank moeten verantwoorden voor hun uitlatingen, en zijn ter zake veroordeeld. Zowel in Suriname als in het buitenland bestaat jurisprudentie hieromtrent. Daarom is het een zeer aannemelijk voorstel van de voorzitter van de NPS-Paramaribo om een onafhankelijke commissie te benoemen die toeziet op het naleven van een in te stellen gedragscode bij de samenwerking tussen politieke partners. De samenwerking kan op deze gedragscode gebaseerd zijn tussen de samenwerkende politieke partijen. Welke politieke samenwerking het ook is! Van Coblijn heeft deze suggestie gedaan bij de onlangs gehouden NPS-partijraadsvergadering. Ik vind dit een zeer goed voorstel!
Voorts merk ik dat er altijd bepaalde kwaadaardige lieden zijn die de onethische manoeuvres van personen goedpraten, en zo de eenheid van partijen verstoren. Deze zaken kunnen zich bijvoorbeeld als conflict of interest voordoen bij: het aanvaarden van belangrijke politieke benoemingen, werken op het kabinet van de de president en ook nog adviesraadslid zijn van een bepaalde politieke partij tevens het niet-gedisciplineerd stemmen in de DNA volgens de afgesproken procedure van een politieke partij of combinatie. Tijdens deze regeerperiode zijn veel landgenoten wegens “gewijzigde beleidsinzichten” ontslagen. Dit is geen goede handelwijze van welke zittende regering ook. Natuurlijk zijn er personen die ook deze situatie vergoelijken maar voor een betrokken partij of persoon kan het een uiterst netelige positie opleveren. Suriname kent een curieuze traditie waarbij personen zonder verdere consequenties te verbinden aan onder andere verkeerd genomen beslissingen, besluiten en of handelingen, rustig de ingenomen posities blijven bekleden terwijl eigenlijk al de minste argwaan op een persoon aanleiding moet geven om zijn functie neer te leggen. Men moet van onbesproken gedrag zijn, en men mag nooit de schijn tegen hebben. Het verleden van iemand moet onkreukbaar zijn! Meermalen is reeds aangegeven dat sedert de jaren tachtig van de vorige eeuw er een “graaicultuur” is ontstaan in Suriname, waarbij er dagelijks in het nieuws te lezen is hoe kinderen van belangrijke personen in ons land betrokken zijn bij ernstige strafbare feiten, terwijl vaak de ouders hierin door veroordelingen al zijn voorgegaan: “Goed voorbeeld doet volgen”. De trend die je nu in Suriname merkt, is dat als hierop gewezen wordt er onnadenkende, wellicht minder goed opgevoede personen zijn die dergelijke zaken verdedigen door allerlei drogredenen te verzinnen, en bijvoorbeeld in alle onnozelheid naar de tegenpartij wijzen. Deze dwazen brengen de moraal in ons land naar een zeer bedenkelijk niveau door hun instelling.
Doordat de anticorruptiewet niet is aangenomen en er geen sancties zijn afgesproken bij de samenwerking tussen de politieke partijen, handelen partijen zoals hen dat uitkomt. Er wordt bijvoorbeeld naar hartenlust gechanteerd, en als bepaalde posities niet worden verkregen, komt men vaak de mondeling gemaakte afspraken niet na. Dus hoe je het ook wendt of keert het voorstel van de heer John van Coblijn – voorzitter NPS-Paramaribo – is zeker het serieus bestuderen waard om toegepast te worden. Wat wel een probleem kan vormen, zijn de op te leggen sancties: “Immers, als een dief wil stelen, zal hij zulks toch doen hoe goed de beveiliging van het object ook is”. Vaak kiezen politici ervoor om de samenwerking principeloos op te zeggen en andere verbanden aan te gaan. Zo is bijvoorbeeld de huidige regering gevormd; ondertussen hebben bepaalde partners de coalitie weer verlaten, en zich elders aangesloten: “Samen uit, samen thuis!”. De diepere achtergronden van de splitsingen kennen we niet! In de politieke geschiedenis van Suriname hebben partijen en personen dit heel vaak gedaan. Het meest bekende voorbeeld bij de perikelen rondom onze onafhankelijkheid. Toen heeft ook een parlementariër de overstap naar de coalitie gemaakt zodat ons land staatkundig onafhankelijk werd. Natuurlijk is dit op zich bekeken een goede daad geweest, maar het gaat niet alleen daarom doch om de afspraken die met elkaar worden gemaakt. Achteraf bekeken heeft hij “in het belang van zijn land gehandeld”.
De komende verkiezingen zullen in het teken moeten staan van aspecten als “good governance and clean governance”. Suriname kent een zeer hoge graad van corruptie omdat door het gedane onderzoek van Transparency International Suriname op de 94ste plaats staat bij de Corruption Perceptions Index in 2013. Hoewel men wellicht kritiek kan hebben op de methoden van onderzoek die deze organisatie hanteert, wordt er desondanks weinig gedaan in ons land om de corruptie die wijdverbreid is te bestrijden. Ook de steeds voortschrijdende criminaliteit wordt niet adequaat aangepakt. Als kwaadaardige lieden – eigenlijk criminelen – percelen occuperen komen ze gewoon weg zonder dat ze worden opgepakt en of bestraft. Over en weer beschuldigen politieke partijen elkaar ervan dat zij deze misdrijven bevorderen door de misdadigers hiertoe aan te zetten. Deze misdrijven van personen moeten als issues opgenomen worden in de partijprogramma’s om te bestrijden door nu daadwerkelijk te werken aan adequate wetgeving. Uiteraard zal door de NPS voorgestelde gedragscode tevens deel moeten uitmaken van de verkiezingsissues. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat de jeugd weer een toekomst heeft door het goede voorbeeld over te nemen van gezaghebbende volwassenen. Want in een land waar criminelen regeren, ontbreekt elke toekomst! Daarom is het belangrijk dat de kiezers geen emotionele beslissingen meer nemen maar hun verstand gebruiken bij het uitbrengen van hun stem in 2015. Niet alleen het materiële gewin is belangrijk maar ook de principes, en het belang van de toekomst van je land.
Het beste is dat wij dit nu eindelijk inzien en deugdelijke leiders kiezen voor ons land. Wie het hier niet mee eens is, mag zich geen rechtgeaarde Surinamer meer noemen. Dan is men bezig met iets anders waar ik in dit verband liever niet over wil uitweiden, want dan zou ik enkele principeloze personen die van twee walletjes eten bij naam moeten noemen, en dat doe ik toch liever niet.
Robby Roeplall

error: Kopiëren mag niet!