Verboden vuil te storten

1Verboden vuil te storten 1Op meerdere locaties staat zo een bord met de verbodsbepaling om vuil te storten. Er is ook een verwijzing naar de Politie Strafwet. ‘Hij, die vuilnis, afval of andere hem toebehorende zaken nederwerpt, stort of plaatst, dan wel doet nederwerpen, stor¬ten of plaatsen op een voor het openbaar verkeer openstaande weg en de daarbij behorende voetpaden, in een voor het publiek toegankelij¬ke tuin of park, in een voor de afwatering bestemde of daartoe dienende gracht, trens of kreek of op een ander dan van overheidswege daartoe aangewezen tot het domein beho¬rend perceel of land, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of geldboete van ten hoogste SRD 500.’
Maar hoe serieus nemen wij Surinamers deze waarschuwing? Er wordt gewoon vuil gedumpt naast het bord, waarop de verbodsbepaling staat vermeld. Is er zoveel moreel verval dat wij dit respect voor wet en recht niet kunnen opbrengen? Of ligt het aan de nalatigheid van de rechtshandhavers? Het is een overtreding van de Politie Strafwet, dus de burger mag verwachten dat de politie bij het zien van deze vuilzakken gelijk met een onderzoek start. Iemand uit de buurt moet toch gezien hebben wie het vuil daar gedumpt heeft? Een snel buurtonderzoek van Dagblad Suriname leert dat geen enkele wetsdienaar ooit deze overtreding heeft opgemerkt. Is er sprake van moreel verval bij de burgers en de wetsdienaren?

error: Kopiëren mag niet!