SPA 27 jaar op Keti Kotidag

In onze bewogen geschiedenis heeft de SPA als historische taak op zich genomen, om een sociaal rechtvaardigde samenleving in een democratische rechtstaat te bewerkstelligen. Een samenleving waarin er plaats is voor iedereen, ongeacht inkomen, ongeacht geloofsovertuiging, ongeacht als je je in Paramaribo woont of in een van onze disticten. Voor iedereen moeten dezelfde regels gelden, iedereen moet evenveel kansen hebben en iedereen moet vrij zijn om zich binnen de regels van de wet, te gedragen naar eigen inzichten. Dat betekent dat je niet bang mag zijn omdat je afhankelijk bent van politieke machten, of van andere machthebbers. Daarom heeft de SPA altijd voorop gestaan als het ging om het verdedigen van onze basis rechten, zoals vastgelegd in onze Grondwet. We hebben ons altijd verzet tegen machtsmisbruik, we zullen ons blijven verzetten tegen corruptie en zullen tegenstanders blijven van mensen die anderen uitbuiten.
We hebben historische banden met de vakbeweging en andere democratische groepen die opkomen tegen onderdrukking en samen bouwen aan een sociaal rechtvaardige samenleving. Ik breng u in herinnering dat het de SPA is geweest die in 1991, direct na de telefooncoup van december 1990 zich samen met de vakbeweging in de strijd heeft geworpen om de democratie terug te brengen. We zijn niet aan de kant blijven staan. We hebben onze ogen niet gesloten voor de noden van ons volk en hebben ons niet verschanst achter een theoretisch gordijn, maar zijn in het belang van de gehele samenleving in de politieke arena gestapt en ons aangesloten bij het Front waarin de democratische partijen verenigd zijn, maar zich geen raad wisten met de dreiging van een nieuwe coup.
Het was geen gemakkelijke stap, er is veel gediscussierd, maar we hebben gekozen voor dit land, we hebben ervoor gekozen om ons in te zetten voor onze idealen en democratie en ontwikkeling te brengen voor alle burgers in dit land en voor onze kinderen die moeten kunnen leven in een land waarin je vrij bent om te zeggen wat je wilt, waarin de rechterlijke macht vrij is om te oordelen op grond van de wet. Er zijn mensen die denken dat die strijd die we toen zijn aangegaan, al voorbij is, maar ik breng u in herinnering de periode 1998 en 1999, toen dezelfde mensen die de coupe hebben gepleegd of hebben ondersteund, opnieuw onze toekomst bedreigden door onze eigendommen te verkwanselen en staatsolie teverkopen. Het zou natuurlijk niet bij Staatsolie blijven, al onze eigendommen zouden verkocht worden met het enkele doel, om enkele personen te verrijken, dezelfde persnen die nu weer aan de macht zijn en ik kan u zeggen, er is nog noit zoveel geld verdwenen, waar de regering geen verantwoording voor kan afleggen, geen onderzoek naar wil doen of in het Parlement vragen over wil beantwoorden. Toen in 1999, waren het weer de vakbonden en de SPA die aan de frontlinie hebben gestaan om de eigendommen van ons land veilig te stellen, want we wisten dat er een moment zou komen, dat onze welvaart afhankelijk zou zijn van deze grondstoffen. Wat zou er nu van Suriname zijn als we toen niet waren opgekomen, als Suralco weg ging en Staatsolie was verkocht, als Patamacca en Victoria waren verkocht? Ook nu zit ons land weer in moeilijke tijden en worden onze mensen voor de gek gehouden met een schijnwelvaart, terwijl onze nationale economie zit op slop, want we maken maar schulden in het buitenland, maar ons nationale productie en inkomen neemt niet toe, we maken maar schulden, maar de armoede is niet minder geworden, we maken maar schulden, maar onze democratie is niet veiliggesteld. Deze regering, en het zijn dezelfde personen, had weer als doel om onze bedrijven te verkpen. Men wilde EBS verkopen, de SLM en andere bedrijven zijn bijna verkocht aan Dhipil Sardjoe en andere vrienden in de regering. De dreiging van ons volk is sinds 1990, na de telefoncoup niet afgenomen, het zijn dezelfde mensen en ze gedragen zich op dezelfde manier. Daarom, en niet om een andere reden, blijft de SPA onderdeel van het Nieuw Front, en zullen we samen met onze partners strijden om het welzijn van ons volk te beschermen. We zijn geen partij, die achterover leunt, maar we richten ons naar de noden van ons volk, want dat is onze belangrijke bestaansdoel, de sociaal democratie moet beleefd worden, gerealiseerd worden in onze Surinaamse samenleving. Evenals onze goeroe, onze grote leider, Fred Derby, moeten wij ook heden ten dage keuzen maken, die niet gemakkelijk zijn voor de partij, maar die noodzakelijk zijn om het nationaal belang te dienen. Het nationaal belang gaat boven elke partij ideologie, of standpunt, maar is het belang van alle Surinamers bij elkaar, dus ook van onze partij leden, ook van onze kinderen en hun kinderen.
Leden van de partij, u kent onze partij, u weet uit ervaring dat de SPA bereid is om samen te werken, maar niet tegen elke prijs. De samenwerking moet inderdaad voorspoed en welvaart brengen voor land en volk en met gebaseerd zijn op onze democratische principes. De samenwerking met andere partijen moet tot stand komen op inhoudelijke gronden, op grond van de doelen die wij nastreven, het mag geen opportunisme zijn, om zo te kunnen zitten aan honing potten van Egypte we zullen corruptie bestrijden, overal, ook al is het binnen de gelederen van de samenwerking, De samenwerking mag niet leiden tot grotere verdeeldheid in de samenleving. We zijn een partij gericht op alle Surinamers, ongeacht hun etniciteit, geloofsovertuiging, gender of leeftijd we moeten de eenheid in de samenleving bewaren. Niemand mag bang zijn voor een ander, als er nu een creool of javaan of inheemse man of vrouw president wordt of minister, niemand moet hoeven te vrezen voor zijn positie, anders zal de SPA daaruit conclusies trekken en in het belang van onze Natie. We zijn alleen bereid om de samenwerking vorm te geven indien we ook samenwerken aan een rechtvaardige samenleving en samen de armoede bestrijden, zodat het onderwijs aan onze kinderen onderwijs op een hoger niveau wordt gegeven, op een wijze waarop alle kinderen een eerlijke kans hebben en onze ouderen van een rustige oude dag kunnen genieten, zonder angst om beroofd te worden en onze arbeiders garanties hebben op een rechtvaardig inkomen, als onze gezondheidszorg zodanig is ingericht dat de gezondheid van iedereen er ook op vooruit gaat. Het beleid dat nu gevoerd wordt door de huidige regering wijzen wij daarom af, het geeft aan ozne burgers een schijnwelvaart, door verhoging van de kinderbijslag, maar geen tekomst voor onze kinderen, geen kans op werk, slecht onderwijs en slechte schoolprestaties, door verhoging van de oudedagsvoorziening, maar geen veiligheid voor de ouderen, op straat of bij hun huis, door een nieuwe zorgverzekering te introduceren, maar niet eens met de medische wereld afspraken te maken, zodat ook de kwaliteit van de zorg wordt verbeterd. Als we dit systeem blijven indtroduceren worden de mensen die gebruik maken van dit nieuwe zorgstelsel nieuwe tweederangs burgers binnen de gezondheidszorg. Daarom wijzen wij het zoals het nu wordt geintroduceerd af. We willen dat iedereen kan genieten van goede basis voorzieningen. Voorzieningen die betaalbaar moeten zijn, zodat je garanties kan geven voor contiuiteit,. Nu betaalt men de artsen niet, men betaalt de ziekenhuizen niet, deze regering maakt onze burgers blij met een dooie mus. Men probeert het volk voor de gek te houden, men maakt een regeling, maar kan het niet op de juiste wijze uitvoeren, kijk maar naar de kinderopvang na school, de naschoolse opvang, waar men een mooi idee, dat trouwens niet van hun is, opzet, maar het slecht uitvoert, een schijnvertoging. Het volk verdient beter, de SPA heeft aangetoond dat wij goede bestuurders zijn, die in staat zijn om ons land naar behoren te organiseren. Met de SPA is er stabiliteit bereikt. Zonder stabiliteit gaan alle investeerders weg, zonder stabiliteit willen er geen nieuwe investeerders komen en verliezen we onze partners bij het ontwikelen van onze productiesectoren. De SPA zal samen met haar partners een gerincht ontwikkelingsbeleid voeren, waardoor iedere burger in staat is zichzelf te berijpen en zichzelf te voorzien van de noodzakelijke dagelijkse behoefte, schoon water, en electriciteit, waardoor kinderen hun huiswerk kunnen maken. De SPA wil samen met haar partners een ander model ontwikelen om de woningbouw te stimuleren en zo alle burgers te helepen aan een zelfstandige woonruimte, maar ook de huurders en verhuurders beschremen, zodat we naar redelijke bedragen kunnen in deze sector. Veel vrij woningen, bereikbaar voor de huurders..
Het Bestuur van de SPA feliciteerd elk lid van de partij waar in ons land en elke Surinamer met de Surinaamse partij van de arbeid en met deze Keti- Kotie viering. Wij beloven trouw aan u, Suriname, de mensheid ons in te zetten voor een Goed en beter Suriname. GOD ZIJ MET ONS SURINAME
De Surinaamse Partij van de Arbeid

error: Kopiëren mag niet!