Vereniging van Reken- en Wiskundeleraren herdenkt 6-jarig bestaan

1SVWR foto knippen de voeten moeten wegZes jaar na haar oprichting blikt de Surinaamse Vereniging van Wiskunde – en Rekenleraren tevreden terug. Deze vakvereniging, met als specifiek doel het verhogen van de kwaliteit van het wiskunde- en rekenonderwijs in Suriname, herdenkt op woensdag 16 april 2014 haar 6-jarig bestaan. Op 16 april 2008 werd de Surinaamse Vereniging van Wiskunde – en Rekenleraren ( SVWR ) opgericht. De initiatiefgroep fungeerde toen als voorlopig bestuur. Bij enkele kandidaatstelling werd op woensdag 29 februari 2012 een nieuw bestuur gekozen voor de SVWR. Op 1 maart 2014 werd het bestuur aangevuld met 2 leden.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen: Ewald Levens, Sanjay Autar, Shanine Sjauw Koen Fa, Ashok Rambali en Roxana Cheng Chang Sheng. Er is een beleidsplan opgesteld voor de jaren 2012 – 2015. Hierin zullen de activiteiten voor de komende jaren worden vastgelegd. Reken- en wiskundevaardigheden zijn fundamentele vaardigheden om actief deel te nemen in het maatschappelijk proces. In Suriname worden bovengenoemde vakken ervaren als ‘probleemvakken’. Zowel op macro, meso en micro niveau wordt getracht hierin verandering te brengen. Uit verschillende evaluatierapporten van het Minov blijkt dat er verschillende knelpunten te identificeren zijn met betrekking tot het onderwijs in het algemeen en het wiskunde– en rekenonderwijs in het bijzonder. Elke actieve leraar wordt steeds uitgedaagd om met beperkte middelen maximaal resultaat te halen.
Voor goed wiskundeonderwijs is het noodzakelijk dat de leerling ook goed rekenonderwijs moet hebben gehad. Het pad dat volgens het beleidsplan doorlopen wordt, is van concept, via inspraakronde van leraren rekenen – wiskunde in het onderwijsveld naar vastgesteld beleid (reactie geven op dit concept). De reacties en suggesties zullen worden verwerkt in het document.
De Surinaamse Wiskunde Olympiade (SuWO) wordt ook in het beleidsplan aangehaald. Deze olympiade heeft als doel de talenten van de leerlingen te ontwikkelen middels het stimuleren van hun creativiteit en wiskundig inzicht. Dit schooljaar wordt voor de tweede keer de olympiade georganiseerd. De commissie SuWO, onder leiding van de heer Irwin Hidalgo, docent op het IOL is hiervoor verantwoordelijk. De overige commissieleden zijn mw. dr Inez Demon, directeur van het Celos, dhr. Frank van Dijk, docent wiskunde op het IOL, en dhr. Edmund Stüger, directeur van de AMS. Er is een traject voor deze Wiskunde Olympiade opgesteld. De eerste ronde van de olympiade, de Faya Lobi Wedstrijd, vangt aan op maandag 19 juni 2014. De doelgroep van de Wiskunde Olympiade zijn nog steeds de leerlingen van het derde leerjaar mulo.
Het bestuur van de SVWR heeft met betrekking tot het rekenonderwijs enkele aanbevelingen. Op langer termijn zullen alle leerkrachten inclusief de schoolleiders van de basisschool getraind moeten worden voornamelijk in de didactiek van het rekenen, waarbij aandacht zal worden besteed aan de onderwerpen delingen, breuken, klok kijken, schattend rekenen, hoofdrekenen, tafels 6 t/m 9 en metriekstelsel. Ten tweede moet het Minov zoveel mogelijk overvolle klassen vermijden en dient het voorgeschreven lesmateriaal (aanschouwing ) volgens de handleiding op school ter beschikking te zijn.
Tot slot stelt het bestuur van de SVWR dat na afronding van de opleiding MO-A wiskunde of MO-A economie de mogelijkheid voor de student op het IOL ook moet bestaan om middels een eenjarig specialisatiestream rekenen, zich verder te ontwikkelen tot ‘leraar rekenen–wiskunde’. Deze leraren zullen dan op de pedagogische instituten worden ingezet.

error: Kopiëren mag niet!
%d bloggers liken dit: