DNA-lid Gajadien vraagt president opheldering over mijnbouwrechten

Ondergetekende, Gajadien Asiskumar, lid van De Nationale Assemblee, wenst u hierbij, krachtens artikel 86 van het Reglement van Orde van De Nationale Assemblee, het navolgende ter beantwoording voor te leggen.
In aanmerking nemende:
• dat conform onze Grondwet de natie het onvervreemdbaar recht heeft om volledig bezit te nemen van de natuurlijke hulpbronnen, ten einde deze aan te wenden ten behoeve van de economische, sociale en culturele ontwikkeling van Suriname;
• dat ter voorkoming van verkwisting van delfstoffen, als uitputbare natuurlijke hulpbronnen van deze natie, dienen de mijnbouwwerk-zaamheden de toets van het algemeen belang te allen tijde te doorstaan;
• dat steeds meer ondernemers hun bezorgdheid uiten dat hun aanvragen voor het verkrijgen van mijnbouwrechten niet afgehandeld worden of onterecht zijn afgewezen, terwijl de rechten voor dezelfde gebieden aan anderen worden verleend die niet over het benodigde kapitaal of het materieel, dus niet over het technisch vermogen beschikken om adequaat te kunnen exploiteren;
• dat ter exploratie en exploitatie van delfstoffen (goud) en bouwmaterialen middels de verschillende mijnbouwrechten er plichten zijn als oppervlakterecht, retributie en royalty, welke over het algemeen nog de historische prijzen hebben van respectievelijk 50 Surinaamse centen per hectare, 25 Surinaamse centen en 1%;
• dat duidelijkheid en openheid in toezicht en verantwoording als hoekstenen van goed bestuur beschouwd mogen worden;
vraagt ondergetekende u, hem zo omstandig mogelijk te informeren over de beweegredenen van het niet aanpassen van de tarieven van het oppervlakterecht, retributie en de royalty. Voorts vraagt hij u hem te doen toekomen een overzicht van:
a. de personen c.q. ondernemingen aan wie mijnbouwrechten zijn verleend;
b. de datum van afgifte en eventuele verlenging van de rechten, alsmede het GMD nummer;
c. de toegewezen oppervlakte en omschrijving van de locatie waarop de mijnbouwrechten van toepassing zijn;
d. het soort mineraal of bouwmateriaal waarvoor er rechten zij uitgegeven.

Asiskumar Gajadien
(lid DNA)

error: Kopiëren mag niet!