Vakbond Tas gaat in actie

Onder de medewerkers van het Telecommunicatie Autoriteit Suriname (Tas)heerst er geruime tijd een grote onvrede over de werkomstandigheden en de ongezonde arbeidsrelaties binnen het bedrijf. Vanaf de oprichting van de TASWOin november 2012 ,die aangesloten is bij de vakcentrale C-47, isdoor het nieuw vakbondsbestuur herhaaldelijk gepoogd om met de directeur middels mondeling overleg en schriftelijke correspondentie, te geraken tot een voor beide partijen bevredigende oplossing van de problemen die spelen. Helaas, zonder succes . De problemen binnen het bedrijf hebbennu een ongekende hoogte bereikt en de bond heeft dan ook besloten over te gaan tot het uitvoeren van het actiemodel.
Zo hebben de werkers vanaf 2009 geen loonaanpassing gehad en is er geen looncorrectie doorgevoerd op basis van inflatie cijfers van 2010 en ’11 en dealgehele macro- economische situatie in het land. De secundaire voorzieningen , o.m. de medische voorziening zijn niet goed geregeld.Er is ook sprake van een gebrekkige communicatie tussen directie en medewerkers. Het totaal ontbreken van transparantie in bestuur, beleid en financiën baart zorgen. De directeur staat niet open voor ontwikkelingen en wordt als koppig, en halsstarrigervaren door de medewerkers. De directeur toont iedere keer weer zich teverschuilen achter allerlei redenen om zaken maar niet uit te voeren. Zo, ontbreekt er een beleidsplan en HRM beleid, waarin zaken als o.m training en opleiding, functionerings en beoordelingsstructuur en arbeidsvoowaarden zijn geregeld. C-47 constateert een scheefgroei van lonen en het ontbreken van een rechtvaardig bezoldigingsstructuur. Er is totaal geen inzicht in de financiële situatie van het bedrijf. De directeur heeft in mondeling overleg met de bond zelf aangegeven datde financiële positie van het bedrijf onduidelijk is omdat er vanaf 2009 geen jaarrekeningen zijn gepresenteerd. De loonsverhoging en inflatie correctie kunnen niet worden uitgevoerd omdat de begroting van TAS volgens haar nog moet worden goedgekeurd binnen de Raad van ministers. Anderzijds, constateert de bond dat recentelijk het bedrijf een aantal computers geschonken heeft aan een stichting in Brokopondo. De bond bij TAS heeft daar geen problemen mee en onderschrijft de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven om schenkingen te doen op sociaal vlak. Maar, tegelijkertijd vindt de bonddat de zaken van werkers in het bedrijfin orde moeten zijn.
De bond wil bij de regering en de Raad van Commissarissen bij de TAS op aandringen dat serieus kennis wordt genomen nemen van de verwikkelingen bij de TAS, omdat het regeringsbelang en nog minder het arbeidersbelang gediend is bij een directeur dieincompetent is en niet in staat blijkt het bedrijf te leiden en beleidsdoelen van de regering te realiseren.

C-47 bulletin

error: Kopiëren mag niet!